Оцінка колекційного матеріалу цибулі ріпчастої за основними господарсько-цінними ознаками і властивостями в умовах північної частини Лісостепу України

Н. О. Горган, М. Д. Горган

Анотація


Мета. Вивчення широкого набору колекційних зразків цибулі ріпчастої різного еколого-географічного походження за комплексом господарсько-цінних ознак і властивостей для подальшого використання в схрещуваннях і відбору цінних генотипів серед селекційного матеріалу.

Методика. Дослідження проводилися в 2011-2015 рр. у овочевій сівозміні Носівської селекційно-дослідної станції МІП, розташованої в північній частині Лісостепу України. Щорічно в колекційному розсаднику вивчали 60-80 сортів і гібридів цибулі ріпчастої різного еколого-географічного походження (Україна, Польща, Росія, Нідерланди, Франція, Італія, США, Німеччина та ін.). Використовували методику державного сортовипробування, методики вивчення селекційних зразків за основними господарсько-цінними ознаками та оцінки стійкості до хвороб. Статистичний аналіз отриманих даних проводили за методикою Б.О. Доспєхова.

Результати. Серед вивчених колекційних сортів і гібридів цибулі ріпчастої за кількома господарсько-цінними ознаками (врожайність, скоростиглість, стійкість до основних хвороб, лежкість, товарність цибулини) виділилися 14 зразків (Гледстоун F1, Валенсія, Любчик, Тамара F1, Ткаченківська, Стригунівська, Варяг, Супра, Універсо F1, Веселка, Пандер F1, Комета F1, Денсіті F1, Мавка), які можна використовувати в селекційних програмах.

Висновки. Названі вище високоврожайні, скоростиглі, малосприйнятливі до пероноспорозу і практично стійкі до ураження гнилями зразки з високою товарністю і придатністю до зберігання можна включати в гібридизацію для отримання перспективного селекційного матеріалу із заданими параметрами.


Ключові слова


цибуля; сорт; гібрид; зразок; урожайність; товарність; вегетаційний період; стійкість; збереженість

Повний текст:

PDF

Посилання


Kravchenko VA. Genetics and breeding vegetables and melons inUkraine. Genetics and breeding inUkraineon the border of millennia (ed. by Morgun VV). Kyiv: Logos. 2001; 3: 303-328.

Lizgunova TV, Matskevich VI. Selection of vegetable plants.Leningrad. 1937; 3:77-134.

Tkachenko FA, Kononenko AI. Breeding sterile forms of onion (methodical recommendations).Kharkov: Ukrainian Research Institute of Vegetable & Melon Growing (UNIIOB); 1974. 8 p.

Kazakova A, Nekhlyudova E. Stability of the global diversity of onions to downy mildew. Trudy po Prikladnoy Botanike, Genetike i Selektsii – Works on applied botany, genetics and plant breeding. 1979; 64(1): 124.

Yershov II, Yuryeva NA, Vorobyeva AA, Orekhovskaya MV. The results of work on breeding onion forms resistant to downy mildew. Breeding for Resistance to Major Diseases of Vegetable Crops.Moscow: All-Union Research Institute for Breeding and Seed Production of Vegetable Crops (VNIISSOK). 1984; 20: 47-54.

Taliyeva MN, Furst GG. Downy mildew of onions. Physiology of host-pathogen relations.Moscow: Nauka; 1989. 141 p.

Vorobyova AA, Yuryeva NA, Titova IV, Orekhovskaya MV. Forms of onions as the source material for breeding for resistance to downy mildew. Vegetable Breeding.Moscow: All-Union Research Institute for Breeding and Seed Production of Vegetable Crops (VNIISSOK). 1987; 24: 73-81.

Stenina NV. Resistance of onion varieties to downy mildew in the central zone of theKrasnodarTerritory. V All-Union Workshop on Crop Immunity to Pests and Diseases: Abstracts of Papers.Moscow: VASKhNIL; 1975. P. 242-244.

Kupriyenko NP. Diseases of onion inBelarus.Minsk: Belprint; 2005. 128 p.

Belenkaya ON. The source material for onion breeding for resistance against downy mildew. Preservation and Using Gene Pool in Breeding Vegetable and Fruit Crops in the South ofRussia: Abstracts of Papers of International Practical Conference. Krymsk: Krymsk Experimental Station; 2000. P. 85-86.

Belenkaya ON. Sources of onion resistance against peronosporosis. Vegetables and Melons. Kharkiv. 1999; 44: 87-89.

Vodyanova OS, Alpysbayeva VO, Ibragimova GM. Estimation of resistance of onion selection forms to fungal diseases. Potatoes and Vegetables. 2007; 1: 30-31.

Levchenko FK. Soils and agrometeorological conditions of the station. 90 years of Nosivka Plant Breeding Experimental Station. Chernihiv; 2001. P. 9-10.

Methods on examination of varieties for difference, uniformity and stability (VOS) (vegetables and potatoes). Kyiv; 2000. 256 p.

Methods of the State strain testing crops (potatoes, vegetables and melons). Ed. by Volkodav VV. Kyiv. 2001; 4: 29-30.

Guidelines on environmental testing of vegetable crops.Moscow: All-Union Research Institute for Breeding and Seed Production of Vegetable Crops (VNIISSOK); 1987. Part 1. 39 p.

Methods of research work in vegetable and melon growing. Ed. by Bondarenko HL, Yakovenko KI. Kharkiv: Osnova; 2001. 369 p.

Guidelines on selection of onions crops.Moscow: All-Union Research Institute for Breeding and Seed Production of Vegetable Crops (VNIISSOK); 1989. 64 p.

Sklyarevskaya VV, Timchenko VI, Drokin MD et al. Phytopathological evaluation of breeding material of vegetable crops: guidelines.Kharkov: Ukrainian Research Institute of Vegetable & Melon Growing (UNIIOB); 1990. 52 p.

Methodological guidelines on rapid assessment of the resistance of vegetable crops to diseases and race differentiation of the pathogens.Leningrad: VASKhNIL; 1975. 20 p.

Dospekhov BA. Methods of field experiments. Moscow: Agroromizdat; 1985. 350 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кравченко В.А. Генетика і селекція овочевих і баштанних культур  в Україні / В.А. Кравченко // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть (за ред. В.В. Моргуна). – К.: Логос, 2001. – Т. 3. – С. 303–328.

2. Лизгунова Т.В. Селекция овощных растений / Т.В. Лизгунова, В.И. Мацкевич. – Л., 1937. – Т. 3. – С. 77–134.

3. Ткаченко Ф.А. Выведение стерильных форм лука (методические рекомендации) / Ф.А. Ткаченко, А.И. Кононенко. – Х.: Укр. НИИ овощеводства и бахчеводства, 1974. – 8 с.

4. Казакова А. Устойчивость мирового разнообразия репчатого лука к ложной мучнистой росе / А. Казакова, Э. Неклюдова // Тр. по приклад. ботан., генет. и селекции. – 1979. – Т. 64, вып. 1. – С. 124.

5. Результаты работы по выведению форм лука, устойчивых к ложной мучнистой росе / И.И. Ершов, Н.А. Юрьева, А.А. Воробьева [и др.] // Селекция на устойчивость к основным заболеваниям овощных культур: сб. науч. тр. / Всерос. НИИ селек. и семен. овощных культур. – М., 1984. – Вып. 20. – С. 47–54.

6. Талиева М.Н. Пероноспороз луков / М.Н. Талиева, Г.Г. Фурст. – М.: Наука, 1989. – 141 с.

7. Формы лука как исходный материал для селекции на устойчивость к ложной мучнистой росе / А.А. Воробьева, Н.А. Юрьева, И.В. Титова [и др.] // Селекция овощных культур: сб. науч. тр. / Всерос. НИИ селек. и семен. овощных культур. – М., 1987. – Вып. 24. – С. 73–81.

8. Стенина Н.В. Устойчивость сортов лука к пероноспорозу в центральной зоне Краснодарского края / Н.B. Стенина // V Всесоюз. совещ. по иммунитету с.-х. растений к болезням и вредителям: тезисы докл. – М.: ВАСХНИЛ, 1975. – С. 242–244.

9. Куприенко Н.П. Болезни лука репчатого в Беларуси / Н.П. Куприенко. – Мн: Белпринт, 2005. – 128 с.

10. Беленькая О.Н. Исходный материал для селекции лука репчатого против пероноспороза / О.Н. Беленькая // Сохранение и использование генофонда в селекции овощных и плодовых культур на юге России: тез. докл. международ. практ. конф. – Крымск: Крымская опытная станция, 2000. – С. 85–86.

11. Беленькая О.Н. Источники устойчивости лука репчатого против пероноспороза / О.Н. Беленькая // Овочівництво і баштанництво: міжвідом. тем. наук. зб. – Х., 1999. – Вип. 44. – С. 87–89.

12. Водянова О.С. Оценка устойчивости селекционных форм лука к грибным болезням / О.С. Водянова, В.О. Алпысбаева, Г.М. Ибрагимова // Картофель и овощи. – 2007. – № 1. – С. 30–31.

13. Левченко Ф.К. Ґрунти та агрометеорологічні умови станції / Ф.К. Левченко // 90 років Носівській селекційно-дослідній станції. – Чернігів, 2001. – С. 9–10.

14. Методика проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (овочі і картопля). – К., 2000. – 256 с.

15. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Картопля, овочі і баштанні культури ) / Під ред. В.В. Волкодава. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 29–30.

16. Методические указания по экологическому испытанию овощных культур. – М.: Всерос. НИИ селек. и семен. овощных культур, 1987. – Ч. 1. – 39 с.

17. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [За ред. Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка]. – Х.: Основа, 2001. – 369 с.

18. Методические указания по селекции луковых культур. – М.: Всерос. НИИ селек. и семен. овощных культур, 1989. – 64 с.

19. Фитопатологическая оценка селекционного материала овощных культур: Методическое указание / В.В. Скляревская, В.И. Тимченко, М.Д. Дрокин [и др.]. – Х.: УНИИОБ, 1990. – 52 с.

20. Методическое указание по ускоренной оценке устойчивости овощных культур к болезням и расовой дифференциации их возбудителей. – Л.: ВАСХНИЛ, 1975. – 20 с.

21. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 350 с.

ISSN 2518-7910