DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201908-13

Формування якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення і обробітку ґрунту

L. V. Tsentylo

Анотація


Мета. Встановити особливості формування врожайності та якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення та основного обробітку ґрунту в Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний, математико-статистичні (кореляційний, дисперсійний) з використанням комп’ютерних програм Microsoft Office Excel та Statistica 6,0. Дослідження проводили впродовж 2011–2017 рр. у стаціонарному польовому досліді на дослідному полі Навчально-науково-інноваційного центру агротехнологій ТОВ «Агрофірма «Колос» (Сквирський район Київської області). Результати. Найбільшу масу 1000 насінин озимої пшениці зафіксовано за мінеральної системи удобрення. Нижчі показники спостерігали за органічної системи удобрення та на варіанті без застосування добрив. Натура зерна за мінеральної і органо-мінеральної систем удобрення відповідала другому класу якості (згідно з ДСТУ 3768-10 не менше 740 г/л) і становила 740,2–742,7 г/л. Обробіток ґрунту істотно не впливав на натуру зерна пшениці озимої. На варіанті мілкого безполицевого обробітку ґрунту відмічено істотне зменшення показника склоподібності зерна, що пояснюється зниженням агрофізичних та агрохімічних показників родючості ґрунту. Встановлено підвищений вміст білка (на 1,4–3,5 %) в зерні пшениці озимої за мінеральної і органо-мінеральної системи удобрення, а застосування мілкого безполицевого обробітку ґрунту призводило до зниження цього показника (на 4,3 %) порівняно до контролю. За мінеральної системи удобрення зерно пшениці озимої формувало вищий вміст клейковини порівняно з органо-мінеральною та органічною системами. За мілкого безполицевого обробітку ґрунту вміст клейковини у зерні істотно знижувався порівняно до контролю  (на 4,7 %). Число падання у зерна пшениці озимої за мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення було досить високим (у межах 225–231 с), істотно вищим порівняно з контролем – за диференційованого та полицево-безполицевого обробітку ґрунту. За органо-мінеральної системи удобрення врожайність пшениці озимої істотно не відрізнялась від цього показника за мінеральної системи. Істотне зниження врожайності пшениці озимої порівняно з контролем (на 0,8 т/га) відбулося за мілкого безполицевого обробітку ґрунту. Висновки.  Показники якості зерна пшениці озимої були кращими за мінеральної і органо-мінеральної системи удобрення. За органічної системи вони були гіршими внаслідок дефіциту азоту. Застосування мілкого безполицевого обробітку ґрунту суттєво знижувало показники якості зерна пшениці озимої. Найвищу врожайність пшениці озимої відмічено за мінеральної системи удобрення (6,8 т/га), істотно нижчу – за органічної системи удобрення.

Ключові слова


пшениця озима; удобрення; обробіток ґрунту; білок; клейковина; натура зерна; число падання; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Hasanova, I. I. (2013). Foundation for quality. The Ukrainian Farmer, 9. Retrieved from http: // www. Agrotimes.net/journals/article/fundament-dlya-yakosti/2013-9 [in Ukrainian]

Leshkov, A. P., Nazaryuk, V. M., Tkachenko, G. I., et al (1991). Nitrates and Crop Quality. Novosibirsk: Nauka. Siberian branch. [in Russian]

Pannikov, V. D., & Mineyev, V. G. (1977). Soil, Climate, Fertilizer, and Yield. Moscow : Kolos. [in Russian]

Parkhuts, B. Effect of mineral fertilization on productivity of winter wheat on dark gray podzolic soils in Pystomyty district Lviv region. Journal of Lviv National Agrarian University: Agronomy, 18, 105–108. [in Ukrainian]

Dehodiuk, E. H. (Ed.). (1992). Growing Ecological Crop Production. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Mineyev, V. G., Debretseni, B., & Mazur, T. (1993). Biological Agriculture and Mineral Fertilizers. Moscow: Kolos. [in Russian]

Slobodian, S. M. (1995). Growth and formation of productivity of crops and quality of products of grain and beet crop rotation at application of calculated norms of fertilizers in the southwestern part of the Forest-Steppe of Ukraine. (Extended Abstract of Dr. Agric. Sci. Diss.). Institute of Sugar Beet of UAAS, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Panasiuk, M. H. (2005). Crop and yield of grain of winter wheat depending on fertilizer and predecessors in rotation. News of Agrarian Sciences, 9, 72–73. [in Ukrainian]

Nikitenko, G. F., & Rusakov, V. E. (1978). Fertilizers and Product Quality. Moscow: Moskovskiy rabochiy. [in Russian]

Blokhin, N. I., & Zhemela, G. P. (1977). Improving grain quality. In V. N. Remeslo (Ed.). Wheat (pp. 220–239). Kiev: Urozhay. [in Russian]

Hospodarenko, G. M., & Cherno, O. D. (2016). The quality of grain of winter wheat under long-term fertilization in field crop rotation. Bulletin of Uman National University of Horticulture, 1, 11–16. [in Ukrainian]

Zarishnyak, A. S., Rutskaya, S. I., & Kolibabchuk, T. V. (2003). The effect of regular fertilization and type of grain-beet crop rotation on the yielding capacity of crops in the Central Forest-Steppe zone of the Right Bank Ukraine. Agricultural Chemistry, 5, 30–35. [in Russian]

Makarenko, V. M. (1994). The influence of conditions of mineral nutrition on winter wheat productivity in passive crop rotation of the Forest-Steppe of Ukraine. Kiev: Ukrainian Agricultural Academy Publ. [in Russian]

Efremov, V. F., Kurmysheva, N. A., & Trofimova, N. P. (1992). Effect of fertilizer systems and crop rotations on the dynamics of mineral nitrogen in the soil and the yield and quality of winter wheat grain. Agricultural Chemistry, 7, 63–67. [in Russian]

Saiko, V. F. (2006). Problems and ways of accumulation and use of biological nitrogen in modern agriculture. Collected Scientific Works of NSC “Institute of Agriculture of UAAS”, Spec. Iss., 8– 13 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гасанова І. І. Фундамент для якості The Ukrainian Farmer. 2013. № 9. URL: http://www. Agrotimes.net/journals/article/fundament-dlya-yakosti

 

2. Лешков А. П., Назарюк В. М., Ткаченко Г. И. и др. Нитраты и качество продуктов растениеводства. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 168 с.

 

3. Панников В. Д., Минеев В. Г. Почва, климат, удобрение и урожай. Москва : Колос, 1977. 412 с.

 

4. Пархуць Б. Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність пшениці озимої на темно-сірих опідзолених ґрунтах Пустомитівського району Львівської області. Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. 2014. № 18. С. 105–108.

 

5. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / за ред. Е. Г. Дегодюка. Київ : Урожай, 1992. 320 с.

 

6. Минеев В. Г., Дебрецени Б., Мазур Т. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. Москва : Колос, 1993. 409 с.

 

7. Слободян С. М. Ріст і формування продуктивності культур та якості продукції зерно-бурякових сівозмін при застосуванні розрахункових норм добрив у південно-західній частині Лісостепу України : автореф. дис. … доктора. с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво»; 06.01.04 «Агрохімія» / Інститут цукрових буряків УААН. Київ, 1995. 48 с.

 

8. Панасюк М. Г. Урожай та якість зерна озимої пшениці залежно від удобрення та попередників у сівозміні. Вісник аграрної науки. 2005. № 9. С. 72–73.

 

9. Никитенко Г. Ф., Русаков В. Е. Удобрения и качество продукции. Москва : Московский рабочий, 1978. 128 с.

 

10. Блохин Н. И., Жемела Г. П. Повышение качества зерна. Пшеница / отв. ред. Н. В. Ремесло. Киев : Урожай, 1977. С. 220–239.

 

11. Господаренко Г. М., Черно О. Д. Якість зерна пшениці озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2016. № 1. С. 11–16.

 

12. Заришняк А. С., Руцкая С. И., Колибабчук Т. В. Влияние систематического внесения удобрений и вида зерносвекловичного севооборота на продуктивность культур в зоне Центральной Лесостепи Правобережья Украины. Агрохимия. 2003. № 5. С. 30–35.

 

13. Макаренко В. М. Влияние условий минерального питания на продуктивность озимой пшеницы в пассивном севообороте Лесостепи Украины. Киев : Изд-во УСХА, 1994. 44 с.

 

14. Ефремов В. Ф., Курмышева Н. А., Трофимова Н. П. Влияние системы удобрения и севооборотов на динамику минерального азота в почве, урожай и качество зерна озимой пшеницы. Агрохимия. 1992. № 7. С. 63–67.

 

15. Сайко В. Ф. Проблеми і шляхи нагромадження та використання біологічного азоту в сучасному землеробстві України. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». 2006. Спецвипуск. С. 8–13.
ISSN 2518-7910