DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201807-14

Оптимізація умов живлення за вирощування соняшнику

O. V. Sakharchuk, L. A. Garbar

Анотація


Мета. Вивчити вплив на формування продуктивності гібридів соняшнику різних варіантів основного удобрення та позакореневих підживлень на його фоні за вирощування на чорноземах опідзолених. Методи. Дослідження проводили у 2016, 2017 рр. в умовах Хмельницької області на посівах гібридів соняшнику Талса, Пронто, Голден відповідно до загальноприйнятих методик. Збирання проводили прямим комбайнуванням. Урожайність визначали поділянково з урахуванням засміченості та вологості 14 % (ДСТУ 7011:2009). Вміст олії визначали методом знежиреного залишку за ГОСТ 10857-64, протеїну – за ГОСТ 30131-96. Результати. Внесення мінеральних добрив позитивно впливало на врожайність насіння досліджуваних гібридів. Внесення N40Р40К60 забезпечило приріст урожайності гібриду Талса на 53 %, Пронто та Голден – на 58 %, тоді як внесення N80Р80К120 збільшила врожайність цих гібридів порівняно з контролем відповідно на 75, 73 та 81 %. Підживлення комплексним добривом Ярило Олійний (2 л/гa) у фазі 3–4 пар листків та фазі утворення кошика за основного удобрення N40Р40К60 та N80Р80К120 підвищувало врожайність на 5,4–9,1 % порівняно з фоновими варіантами удобрення. Зі збільшенням норм азотних добрив зменшувався вміст олії в ядрі сім’янок досліджуваних гібридів соняшнику. Так, у гібриду Талса вміст олії на контрольному варіанті складав 52,3 %, внесення N40Р40К60 призвело до зниження вмісту олії до 51,2 %, внесення N80Р80К120 – до 49,5 %, у гібриду Пронто – відповідно 49,7 %, 49,3 та 49,0 %, у гібриду Голден – відповідно 50,1 %, 49,2 та 49,0 %. Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню в насінні соняшнику вмісту сирого протеїну, який залежно від варіантів удобрення змінювався у гібриду Талса від 16,8 до 18,1 %, у гібриду Пронто – від 17,6 до 19,1 %, у гібриду Голден – від 18,0 до 19,4 %. Висновки. Найвищу продуктивність було отримано за вирощування гібриду соняшника Голден у варіанті із внесенням N80Р80К120 + два підживлення комплексним добривом Ярило Олійний.

Ключові слова


соняшник; гібрид; удобрення; підживлення; урожайність; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kraevskiy, A. N., Karpenko, A. A., & Pershin, A. F. (2003). Technology of Industrial Seed Growing Sunflower and Corn on the East of Ukraine: Practical Guidance. Lugansk: N.p. [іn Russian]

Garbar L. A., & Gorbatiuk, E. M. Features of sunflower seedings productivity formation. News of Poltava State Agrarian Academy, 1-2, 24–27. [іn Ukrainian]

Ushkarenko, V. O., Lazer, P. N., Sydorenko, V. P., & Kaplin, O. O. (2005). Influence of basic tillage, mineral fertilizers, row spacing and plant density on sunflower crop in late post-crop sowing. Tauria Scientific Bulletin, 40, 3–11. [іn Ukrainian]

Ushkarenko, V. O., Lazer, P. N., Kaplin, O. O., & Kaplin, S. O. (2007). Oil yield and its quality depending on the conditions of growth, background of nutrition and close-growing plants of the sunflower hybrid Enei. Plant Breeding and Seed Production, 94, 218–225. [іn Ukrainian]

Gorbatyuk E. N., & Garbar L. A. (2017). Productivity formation of sunflower crops under various planting conditions. Bulletin of Altay State Agricultural University, 8, 53–58. [іn Russian]

Sunflower. Specification: State Standard 7011: 2009. (2010). Kyiv: Derzhspozhyvtandart Ukrainy. [іn Ukrainian]

Oil seeds. Methods for determining oil content: State Standard 10857–64. (2010). Moscow: Standartinform. [іn Russian]

Oil-cake and ground oil-cake. Determination of moisture, oil and protein by infrared reflectance: State Standard 30131–96. (1996). Moscow: Standartinform. [іn Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Краевский А. Н., Карпенко А. А., Першин А. Ф. Технология промышленного семеноводства подсолнечника и кукурузы на востоке Украины: практическое руководство. Луганск : [б. и.], 2003. 43 с.

 

2. Гарбар Л. А., Горбатюк Е. М. Особливості формування продуктивності посівів соняшнику. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2017. № 1–2. С. 24–27.

 

3. Ушкаренко В. О., Лазер П. Н., Сидоренко В. П., Каплін О. О. Вплив основного обробітку ґрунту, мінеральних добрив, ширини міжряддя та густоти стояння рослин на урожай соняшнику в пізньому післяукісному посіві. Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць. Херсон : Айлант, 2005. Вип. 40. С. 3–11. 

 

4. Ушкаренко В. О., Лазер П. Н., Каплін О. О., Каплін С. О. Збір олії та її якість залежно від умов вирощування, фону живлення та загущення рослин гібриду соняшника Еней. Селекція і насінництво. 2007. Вип. 94. С. 218–225.

 

5. Горбатюк Э. Н., Гарбар Л. А. Формирование производительности посевов подсолнечника при различных условиях сева. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 8 (154). C. 53–58.

 

6. Соняшник. Технічні умови : ДСТУ 7011:2009. [Чинний від 2009-27-04] Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 10 с. (Національний стандарт України).

 

7. Семена масличные. Методы определения масличности : ГОСТ 10857–64. [Дата введения 1964-07-01] Москва : Стандартинформ, 2010. 6 с.

 

8. Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и протеина методом спектроскопии в ближней инфракрасной области : ГОСТ 30131–96. [Дата введения 1997-01-01] Москва : Стандартинформ, 1997. 18 с.

ISSN 2518-7910