DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201807-01

Оцінка сортів пшениці м’якої озимої за показниками якості зерна в Західному Лісостепу

I. S. Voloshchuk

Анотація


Мета. Визначити технологічні і хімічні показники якості зерна сортів пшениці м’якої озимої за вирощування в умовах Західного Лісостепу. Методи. Досліди проводили впродовж 2012–2016 рр. у сівозміні лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України з 24 сортами пшениці озимої різних установ-оригінаторів України. Методи досліджень: польовий, лабораторний, морфологічного аналізу; математико-статистичні (кореляційний, варіаційний, дисперсійний) за використання комп’ютерних програм Microsoft Office Excel та Statistica 6.0. Результати. Погодні умови в період дозрівання зерна (ІІІ декада червня – ІІ декада липня) 2012–2016 рр. характеризувались вищою (на 28–96 оС) сумою ефективних температур і меншою (на 12,5–42,0 мм) кількістю опадів порівняно із середньобагаторічними даними (521 оС і 98 мм). Такі погодні умови у роки досліджень сприяли формуванню високої врожайності (8,07–8,38 т/га). Показники якості зерна досліджуваних сортів становили: натура 754–761 г/дм3, вміст білка 13,7–14,6 %, клейковини – 28,3–29,6 %. Залежно від сорту вміст амінокислот складав (г сухої речовини на 1 кг зерна) 3,31–3,61 аргініну, 1,82–1,93 лізину, 0,91–0,98 триптофану. Висновки. Погодні умови 2012–2016 рр. сприяли формуванню високої врожайності пшениці м’якої озимої. Реакція досліджуваних сортів на умови вирощування у Західному Лісостепу була різною залежно від їх екотипу. Різниця в урожайності між лісостеповим і степовим екотипами становила 0,31 т/га, щодо показників якості зерна була такою: 3 г/дм3 за натурою зерна, 1,3 % за вмістом білка, 1,4 % – сирої клейковини, 1,1 о. п. за якістю клейковини (ІДК), 2,9 % за склоподібністю. Достовірними були відмінності між сортами різних екотипів за вмістом аргініну (0,17 г/кг сухої речовини) і недостовірними – за вмістом лізину і триптофану, що більше обумовлено впливом погодних факторів, аніж генотипом сорту.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; сорт; екотип; урожайність зерна; показники якості зерна; амінокислотний склад

Повний текст:

PDF

Посилання


On approval of concept of the State program for the formation of national varietal plant resources for 2006-2011. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/302-2005-%D1%80/sp:max100. [in Ukrainian]

Havryliuk, M. M. (2010). European yields of Ukrainian varieties. Seed Production, 4, 16–19. [in Ukrainian]

Litvinenko, M. A. (2012). Variety policy as an important factor in increasing winter wheat grain production. Ukrainian Fasrmer’s Manual, 157–159. [in Ukrainian]

Shelepov, V. V., Chebakov, N. P., Vergunov, V. A., & Kochmarskiy, V. S. (2009). Wheat: History, Morphology, Biology, Breeding. V. V. Shelepov (Ed.). Mironovka: N.p. [in Russian]

Honcharuk, V. Ya., & Zahynailo, M. I. (2008). Plant varietal recourses of Ukraine in 2008. Plant Varieties Studying and Protection, 1, 44–49. [in Ukrainian]

Lykhochvor, V. V., & Petrychenko, V. F. (2010). About revolutionary changes in technologies in plant growing. The Grain. Magazine of Modern Agribusiness, 7, 42–48. [in Ukrainian]

Amelin, A. V., Azarova, Ye. F., & Kulikov, N. I. (2002). The role of the variety in the formation of yield. Agriculture, 1, 42–47. [in Russian]

Sokolov, V. M. (2009). Potential of new varieties and hybrids. Seed Production, 9, 1–5. [in Ukrainian]

Liubych, V. V. (2017). Productivity of wheat varieties and strains depending on abiotic and biotic factors. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 3, 146–160. [in Ukrainian]

Dovbysh, T. L. (2007). The variety as a factor in the formation of agroecosystems. Seed Production, 3, 24–26. [in Ukrainian]

Havryliuk, M. M. (2009). Modern problems of agrarian science in the development of genetics, plant breeding and seed growing. News of Agrarian Sciences, 1, 5–10. [in Ukrainian]

Troian, M. V., Buhai, V. P., Syplyvets, O. M., & Melnyk, A. I. (2007). The factor of varietal replacement in the rise of crop production sector. Seed Production, 5, 1–5. [in Ukrainian]

Lysikova, V., & Shovhun, O. (2012). The best varieties of food wheat. Propozition, 8, 44–47. [in Ukrainian]

Volkodav, V. V., Honchar, O. M., Zakharchuk, O. V., & Klymovych, M. Yu. (2004). Variety as a basis of food safety of Ukraine. Scientific Journal of National Agrarian University, 79, 75–79. [in Ukrainian]

Cherenkov, A. V., & Hyrka, A. D. (2005). The ways of increasing grain productivity of winter wheat in the conditions of Northern Steppe subzone of Ukraine. Bulletin of the Institute of Grain Farming of UAAS, 23/24, 36–39. [in Ukrainian]

Fursova, H. K., Fursov, D. I., & Serhieiev, V. V. (2004). Crop Production: Laboratory and Practical Course. Part 1: Cereals. Textbook. H. K. Fursova (Ed.). Kharkiv: Exclusive. [in Ukrainian]

Omeliuta, V. P., Hryhorovych, I. V., Chaban, V. S., Pidoplichko, V. N., & Kalenych, F. S. (1986). Сounting Pests and Diseases of Agricultural Crops. V. P. Omeliuta (Ed.). Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Maysuryan, M. A. (1970). Practice on Plant Growing. Moscow: Kolos. [in Russian]

Dospekhov, B. A. (1985). Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results). (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Alekseyenko, L. P. (1964). Amino-acid analysis of proteins, tissue extracts and biological fluids. In Modern Methods in Biochemistry (pp. 129–161). Moscow: Meditsina. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про схвалення Концепції формування національних cортових рослинних ресурсів на 2006-2011 роки. 2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/302-2005-%D1%80/sp:max100

 

2. Гаврилюк М. М. Врожаї європейські – сорти українські. Насінництво. 2010. № 4. С. 16–19.

 

3. Литвиненко М. А. Сортова політика як важливий фактор підвищення виробництва зерна озимої пшениці. Посібник українського хлібороба. 2012. С. 157–159.

 

4. Шелепов В. В., Чебаков Н. П., Вергунов В. А., Кочмарский В. С. Пшеница: история, морфология, биология, селекция / под ред. В. В. Шелепова. Мироновка : [б. и.], 2009. 588 с.

 

5. Гончарук В. Я., Загинайло М. І. Сортові рослинні ресурси України на 2008 рік. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2008. № 1 (7). С. 44–49.

 

6. Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф. Про революційні зміни у технологіях в рослинництві. Зерно. 2010. № 7. C. 42–48.

 

7. Амелин А. В., Азарова Е. Ф., Куликов Н. И. Роль сорта в формировании урожая. Земледелие. 2002. № 1. С. 42–47.

 

8. Соколов В. М. Потенціал нових сортів та гібридів. Насінництво. 2009. № 9. С. 1–5.

 

9. Любич В. В. Продуктивність сортів і ліній пшениці залежно від абіотичних і біотичних чинників. Вісник аграрної науки Причорноморя. 2017. Вип. 3 (95). С. 146–160.

 

10. Довбиш Т. Л. Сорт як фактор формування агроекосистем. Насінництво. 2007. № 3. С. 24–26.

 

11. Гаврилюк М. М. Сучасні завдання аграрної науки в розвитку генетики, селекції та насінництва. Вісник аграрної науки. 2009. № 1. С. 5–10.

 

12. Троян М. В., Бугай В. П., Сипливець О. М., Мельник А. І. Фактор сортозаміни в зростанні галузі рослинництва. Насінництво. 2007. № 5. С. 1–5.

 

13. Лисікова В., Шовгун О. Кращі сорти продовольчої пшениці. Пропозиція. 2012. № 8. С. 44–47.

 

14. Волкодав В. В., Гончар О. М., Захарчук О. В., Климович М. Ю. Сорт – як основа продовольчої  безпеки України. Науковий вісник НАУ. 2004. Вип. 79. С. 75–79.

 

15. Черенков А. В., Гирка А. Д. Шляхи підвищення зернової продуктивності озимої пшениці в умовах північної підзони Степу України. Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. Дніпропетровськ, 2005. № 23/24. С. 36–39.

 

16. Фурсова Г. К., Фурсов Д. І., Сергєєв В. В. Рослинництво: лабораторно-практичні заняття. Ч. 1 : Зернові культури. / за ред. Г. К. Фурсової. Харків : Ексклюзив, 2004. 380 с.

 

17. Омелюта В. П., Григорович І. В., Чабан В. С., Підоплічко В. Н., Каленич, Ф. С. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / за ред. В. П. Омелюти. Київ : Урожай, 1986. 286 с.

 

18. Майсурян М. А. Практикум по растениеводству. Москва : Колос, 1970. 446 с.

 

19. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

20. Алексеенко Л. П. Аминокислотный анализ белков, тканевых экстрактов и биологических жидкостей. Современные методы в биохимии. Москва : Медицина, 1964. Т. 1. С. 129–161.
ISSN 2518-7910