DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-13

Якість зерна пшениці м’якої озимої залежно від його фракційного складу

A. A. Lysenko, I. V. Pravdziva, A. A. Siroshtan, N. V. Vasylenko

Анотація


Мета. Вивчити мінливість показників якості зерна і борошна пшениці м’якої озимої залежно від фракційного складу зерна та дослідити вплив факторів (фракція, генотип, рік) на них. Методи. Дослідження проводили у 2016, 2017 рр. у Миронівському інституті пшениці із сортами пшениці м’якої озимої Ювіляр Миронівський, Богдана, Берегиня миронівська та Подолянка (стандарт). Показники якості зерна та борошна визначали за загальноприйнятими методиками. Фракціонування зерна здійснювали за допомогою сит з отворами 3,0×20, 2,5×20, 2,0×20 мм. Статистичну обробку даних проводили методами описової статистики і дисперсійного аналізу. Результати. У середньому 70 % зерна від загальної кількості концентрувалось на сході сита 2,5×20 мм. Залежно від року вирощування маса 1000 зерен у межах однієї фракції різнилася. У помірно вологому 2016 р. при зменшенні розміру зернівки спостерігалося зниження вмісту білка та сирої клейковини в борошні. У посушливому 2017 р. досліджувані сорти проявили себе по-різному. Індекс деформації клейковини (ІДК) варіював у межах 70–120 одиниць приладу. У роки досліджень показник седиментації різних фракцій варіював несуттєво. Вплив фракційного розподілу зерна на масу 1000 зерен був визначальним (89,3 %), погодних умов року вирощування та генотипу – незначним (5,7 та 2,7 % відповідно), але достовірно суттєвим. Вміст білка і сирої клейковини та показник седиментації у борошні найбільше змінювалися під впливом фактору року (90,8; 85,2 та 75,7 % відповідно), незначно, але суттєво впливав генотип (3,4; 2,3 та 7,7 % відповідно). На відміну від інших досліджуваних показників вплив генотипу на показник ІДК був найбільш суттєвим (54,6 %). Висновки. Встановлено достовірно суттєвий вплив фактору року на вміст білка і сирої клейковини та показник седиментації в борошні. Вплив генотипу сорту на показник ІДК був визначальним. За результатами дослідження виявлено, що за допомогою фракціонування можна істотно збільшити такий показник, як маса 1000 зерен. Фракціонування зерна незначно, але достовірно суттєво впливає на вміст білка, вміст та якість сирої клейковини в борошні.

Ключові слова


пшениця озима; фракційний склад; маса 1000 зерен; білок; клейковина; седиментація; рік; генотип

Повний текст:

PDF

Посилання


Hemery, Y., Rouau, X., Lullien-Pellerin, V., Barron, C., & Abecassis, J. (2007). Dry processes to develop wheat fractions and products with enhanced nutritional quality. J. Cereal Sci., 46(3), 327–347. doi: 10.1016/j.jcs.2007.09.008

Marinov, V. (1999). Modern methods for processing wheat. Agricultural Science, 37(4), 43–48. [in Bulgarian]

Larchenko, K. A., & Morhun, B. V. (2010). Wheat grain quality traits and methods of their improvement Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants, 42(6), 463–474. [in Ukrainian]

Poperelia, F. O. (2002). Problems of grain quality of Ukrainian wheat. Grain Storage and Processing, 6, 32–33. [in Ukrainian]

Singh, N. (1998). Techniques to improve quality of wheat and its products. Everyman’s Science, 33(1), 10–15.

Pravdziva, I. V., Derhachov, O. L., & Kolyuchyi, V. T. (2015). Grain quality of new varieties of winter wheat depending on predecessors and sowing terms. Myronivka Bulletin, 1, 252–260. [in Ukrainian]

Shapovalenko, O. I., Dmytruk, Ye. A., Korzh, T. V., Sharan, A. V., Kharchenko Ye. I., & Titova, H. A. (2010). The fractionation will allow us to use the technological potential of the grain correctly. Grain Storage and Processing, 6, 49–50. [in Ukrainian]

Dmytruk, Ye. A. (2010). Ways of rational using grain. Fractionation of the grain. In-depth processing grain. In Quality and Safety of Grain, Seeds and Grain Products. Certification of Production Technical Laboratories: abstracts of Int. Sci. Techn. Conf. (pp. 26–28). October 26–30, 2010. Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Hemery Y., Rouau X., Lullien-Pellerin V. et al. Dry processes to develop wheat fractions and products with enhanced nutritional quality. Journal of Cereal Science. 2007. Vol. 46, No. 3. P. 327–347. doi: 10.1016/j.jcs.2007.09.008

 

2. Маринов В. Съвременни методи за преработка на пшеница. Селскостопанска Наука. 1999. Г. 37, бр. 4. С. 43–48.

 

3. Ларченко К. А., Моргун Б. В. Ознаки якості зерна пшениці та методи їх поліпшення. Физиология и биохимия культурных растений. 2010. Т. 42, № 6. С. 463–474.

 

4. Попереля Ф. О. Проблеми якості зерна української пшениці. Хранение и переработка зерна. 2002. № 6. С. 32–33.

 

5. Singh N. Techniques to improve quality of wheat and its products. Everymans Science. 1998. Vol. 33, Nо. 1. P. 10–15.

 

6. Правдзіва І. В., Дергачов О. Л., Колючий В. Т. Якість зерна нових сортів пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби. Миронівський вісник: зб. наук. праць. Миронівка, 2015. Вип. 1. С. 252–260.

 

7. Шаповаленко О. І., Дмитрук Є. А., Корж Т. В., Шаран А. В., Харченко Є. І., Тітова Г. А. Фракціонування дозволить правильно використати технологічний потенціал зерна. Хранение и переработка зерна. 2010. № 6. С. 49–50.

 

8. Дмитрук Є. А. Шляхи раціонального використання зерна. Фракціонування зерна. Поглиблена переробка зерна. Якість та безпека зерна, насіння та зернопродуктів. Атестація виробничо-технічних лабораторій : тези міжнародної науково-технічної конференції (м. Київ, 26–30 жовтня 2010 р.). Київ : [б. в.], 2010. С.  26–28.
ISSN 2518-7910