DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-12

Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого в умовах техногенного навантаження Донбасу

O. M. Korobova, O. O. Viniukov, O. B. Bondareva, L. I. Konovalenko, H. A. Chuhrii

Анотація


Мета. Визначити ефективність застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого в умовах техногенного навантаження Донбасу. Методи. Дослідження проводились у 2014–2016 рр. в державному підприємстві «ДГ “Відродження” Донецької ДСДС НААН України» (Запорізька область) з ячменем ярим сорту Східний за загальноприйнятої технології вирощування та застосування елементів органічної технології на двох фонах живлення – мінеральному і органічному. Як контроль насіння та посіви були оброблені лише водою за загальноприйнятої технології вирощування. Спостереження, обліки та статистичну обробку врожайних даних проводили за методикою Б. О. Доспєхова. Вміст важких металів визначали за методичними вказівками (1992), вміст білка в зерні – титрометричним методом за ГОСТ 10864-91. Результати. Запропоновані елементи технології органічного вирощування ячменю ярого (органічний фон, передпосівна інокуляція насіння та обприскування посівів у фазах кущіння і колосіння композиційною сумішшю мікробіологічних препаратів) сприяли збільшенню врожайності порівняно з контролем: на фоні мінерального живлення на 0,5 т/га, на органічному фоні – на 0,89 т/га. Вміст білка в зерні на органічному фоні перевищив контроль на 0,74 %, на мінеральному – на 0,68 %, вміст протеїну підвищився відповідно на 0,81 % і 0,74 %. Використання запропонованих елементів органічної технології вирощування ячменю ярого на обох фонах живлення сприяє зменшенню вмісту важких металів у зерні ячменю ярого порівняно з контролем і загальноприйнятою технологією: кількість свинцю зменшилася відповідно на 0,04 мг/кг та 0,07 мг/кг, міді – на 0,55 мг/кг і 0,50 мг/кг, цинку – на 5,17 мг/кг і 4,02 мг/кг. Впровадження елементів органічної технології вирощування ячменю ярого на органічному фоні живлення забезпечило отримання високого чистого прибутку та рівня рентабельності (2732,4 грн/га та 64,8 %), зменшення вартості продукції порівняно з контролем (на 510,3 грн/т). Висновки. Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого забезпечило приріст урожаю до контролю на фоні мінерального живлення та на органічному фоні, підвищило вміст білка в зерні та протеїну. Знизився вміст важких металів у зерні порівняно з контролем і загальноприйнятою технологією: на мінеральному фоні на 13–19 %, на органічному фоні на 14–24 %. Застосування елементів органічної технології вирощування ячменю ярого на органічному фоні живлення зумовило збільшення чистого прибутку на 1844,1 грн/га і рентабельність на 41,9 %.

Ключові слова


ячмінь ярий; елементи органічної технології; урожайність; якість зерна; важкі метали; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Moiseyev, Yu, Chukhlyayev, I., & Rodina, N. (1998). Future technologies in agriculture. International Agricultural Journal, 1, 56–62. [in Russian]

Peterburgskiy, A. V. (1971). Agrochemistry and Physiology of Plant Nutrition. Moscow: Rossel’khozizdat. [in Russian]

Kovyryalov, Yu. P. (1989). Intensive Technologies in Crop Production. Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Altieri, M. A. (1992). Agroecological foundations of alternative agriculture in California. Agric. Ecosystems Environ., 39, 23–53.

Voskanyan, N. Good conditions for developing ecological agriculture. 168 Hours Weekly. 21.11.2005. Retrieved from https://archive.168.am/en/articles/965

Tarariko, O. H. (1999). Biologization and ecologization of soil saving agriculture. News of Agrarian Sciences, 10, 5–9. [in Ukrainian]

Hrytsaienko, Z. M., Ponomarenko, S. P., & Leontiuk, I. B. (2008). Biologically Active Substances in Plant Growing. Kyiv: JSC "NICHLAVA". [in Ukrainian]

Tymofieiev, M. M., Bondareva, O. B., & Vіniukov, O. O. (2017). Biologization of plant growing is the basis of the formation of stable agrobiocenoses. Grain Crops, 1(1), 79–85. [in Ukrainian]

Kryvich, N. Ya., Biliavskyi, Yu. A., & Mandzyk, Ya. P. (2004). The content of heavy metals in soils under winter wheat and its productivity depending on fertilizer systems and methods of basic cultivation. The Gerald of DAU, 1, 61–68. [in Ukrainian]

Samokhvalova, V. L., Fateyev, A. I., & Zhuravleva, I. M. (2008). Aspects of studying and assessment of the state of soil-plant contaminated with heavy metals. Agroecological Journal, 1, 28–36. [in Russian]

Vinyukov, A. A. (2012). Inoculation of barley seeds with different types of biopreparations. Grain Economy of Russia, 6, 56–59. [in Russian]

Dospekhov, B. A. (1985). Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Methodical instructions for the determination of heavy metals in the soils of farmlands and crop production. (1992). Moscow: N.p. [in Russian]

Grain and products of its processing. Method for determination of protein: State Standard 10846-91. (2009). Moscow: Standardinform. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Моисеев Ю., Чухляев И., Родина Н. Технологии будущего в сельском хозяйстве. Международный сельскохозяйственный журнал. 1998. № 1. С. 56–62.

 

2. Петербургский А. В. Агрохимия и физиология питания растений. М. : Россельхозиздат, 1971. 333 с.

 

3. Ковырялов Ю. П. Интенсивные технологии в растениеводстве. Москва : Агропромиздат, 1989. 160 с.

 

4. Altieri M. A. Agroecological foundations of alternative agriculture in California. Agriculture, Ecosystems and Environment. 1992. Vol. 39. Р. 23-53.

 

5. Voskanyan N. Good conditions for developing ecological agriculture. 168 Hours Weekly. 21.11.2005. URL: https://archive.168.am/en/articles/965

 

6. Тараріко О. Г. Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства. Вісник аграрної науки. 1999. № 10. С. 5–9.

 

7. Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П., Леонтюк І. Б. Біологічно активні речовини в рослинництві. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2008. 352 с.

 

8. Тимофєєв М. М., Бондарева О. Б., Вінюков О. О. Біологізація рослинництва – основа формування сталих агробіоценозів. Зернові культури. 2017. Т. 1, № 1. С. 79–85.

 

9. Кривіч Н. Я., Білявський Ю. А., Мандзик Я. П. Вміст важких металів у ґрунті під озимою пшеницею та її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного обробітку. Вісник ДАУ. 2004. № 1. С. 61–68.

 

10. Самохвалова В. Л., Фатеев А. И., Журавлева И. М. Аспекты изучения и оценка состояния загрязненной тяжелыми металлами системы почва-растение. Агроекологічний журнал. 2008. № 1. С. 28–36.

 

11. Винюков А. А. Инокуляция семян ячменя ярового разными видами биопрепаратов. Зерновое хозяйство России. 2012. № 6. С. 56–59.

 

12. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

13. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. Москва : [б. и.], 1992. 61 c.

 

14. Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка : ГОСТ 10846-91. [Действующий с 1993-06-01] Москва : Стандартинформ, 2009. 9 с. (Межгосударственный стандарт).
ISSN 2518-7910