DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-11

Динаміка формування площі листкової поверхні буркуну білого в чистому та сумісних посівах

M. V. Zahliebaiev

Анотація


Мета. На підставі оцінки динаміки формування площі листкової поверхні буркуну білого обґрунтувати застосування мінеральних добрив та різних норм його висіву за вирощування в чистих та сумісних з однорічними злаковими культурами посівах для підвищення їх продуктивності. Методи. Дослідження проводили впродовж 2015–2017 рр. на базі Агрономічної дослідної станції НУБіП України (с. Пшеничне, Васильківський р-н Київської обл.). Площу листкової поверхні буркуну білого на 30-, 40-, 50-у добу після сходів та в період укісної стиглості визначали методом скануванням листків з використанням програми «Areas», розробленій у Самарській ДСГА. Результати. На 30-у добу після сходів площа листя рослин буркуну білого була найвищою за удобрення N60P90K90 і норми його висіву 16 кг/га (12,1 тис. м2/га у травосумішці із сорго, 11,2 тис. м2/га – з кукурудзою). Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню площі листків на 17,0–20,4 %. Збільшення норми висіву буркуну до 22 кг/га знижувало площу його листкової поверхні на 6,0–11,0 %. На 40-у добу після сходів найвищі показники площі листків буркуну було відмічено за сумісного вирощування його з кукурудзою та суданською травою (21,6 та 20,7 тис. м2/га відповідно), за максимального удобрення (N60P90K90)та норми висіву 16 кг/га. На 50-у добу після сходів найбільшою площа листків буркуну була на варіанті сумісного посіву з кукурудзою та суданською травою (34,1 та 33,0 тис. м2/га) за удобрення N60P90K90 та норми висіву 16 кг/га. Найбільшу площу листя буркуну білого на час укосу відмічено за сумісного вирощування його із суданською травою (52,3 тис. м2/га), що свідчить про найоптимальніші умови для росту і розвитку як бобової, так і злакової культури. Висновки. Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню площі листя буркуну білого на 7,0–16,0 %, а підвищення норми висіву знижувало цей показник на 2,0–11,0 %. У середньому за роки досліджень (2015–2017) площа листкової поверхні буркуну білого перед укосом найбільшою була за сумісного вирощування його із суданською травою за внесення N60P90K90 та норми висіву 16 кг/га.

Ключові слова


буркун білий; сумісний посів; кукурудза; просо; суданська трава; сорго; удобрення; норма висіву; площа листкової поверхні

Повний текст:

PDF

Посилання


Vozhehova, R. A. (Ed.) (2014). Systems of Agriculture on Irrigated Lands of Ukraine. Kyiv. Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Sinyagin, I. I. (1970). Areas of Plant Nutrition. Moscow: Rossel’khozizdat. [in Russian]

Fedorov, N. I. (1977). Photosynthesis and Mineral Nutrition of Plants. Saratov: N.p. [in Russian]

Zinchenko, O. I., Salatenko, V. N., & Bilonozhko, M. A. (2001). Plant Growing. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Andrianova, Yu. Ye., & Tarchevskiy, I. A. (2000). Chlorophyll and Plant Productivity. Moscow: Nauka. [in Russian]

Mokronosov, A. T. (1981). Ontogenetic Aspect of Photosynthesis. Moscow: Nauka. [in Russian]

Timoshkin, O. A., Timoshkina, O. Yu., & Yakovlev, A. A. (2013). Photosynthetic activity legumes rubbed when using micro fertilizers and biological regulators of the growing. Achievements of Science and Technology of AIC, 7, 58–60. [in Russian]

Trots, V. B. (2010). Photosynthesis and productivity of single-species and binary silage crops. Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy, 3, 123–126. [in Russian]

Smirnova, E. B., Reshetnikova, V. N., Makarova, T. Yu., & Karavaeva, G. I. (2013). Features of cenotic relations in the one-specy and mixed crops of Melilotus officinalis L. Izvestiya of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 15(3/2), 793–795. [in Russian]

Solomko, O. B., Klochkova, O. S., & Tsvetkov, G. V. Methods for determining the leaf area. Retrieved from http://agrosbornik.ru/innovacii1/106-2011-10-09-15-29-31.html [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Системи землеробства на зрошуваних землях України / за ред. Р. А. Вожегової. Київ : Аграрна наука, 2014. 360 с.

 

2. Синягин И. И. Площади питания растений. Москва : Россельхозиздат, 1970. 232 с.

 

3. Федоров Н. И. Фотосинтез и минеральное питание растений. Саратов : Саратовский СХИ, 1977. 99 с.

 

4. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво. Київ : Аграрна освіта, 2001. 591 с.

 

5. Андрианова Ю. Е., Тарчевский И. А. Хлорофилл и продуктивность растений. Москва : Наука, 2000. 135 с.

 

6. Мокроносов А. Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. Москва : Наука, 1981. 196 с.

 

7. Тимошкин О. А., Тимошкина О. Ю., Яковлев А. А. Фотосинтетическая деятельность бобовых трав при применении микроудобрений и биорегуляторов. Достижения науки и техники АПК. 2013. №. 7. С. 58–60.

 

8. Троц В. Б. Фотосинтез и продуктивность одновидовых и бинарных посевов силосных культур. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2010. №. 3. С. 123–126.

 

9. Смирнова Е. Б., Решетникова В. Н., Макарова Т. Ю., Караваева Г. И. Особенности ценотических отношений в одновидовых и смешанных посевах донника жёлтого (Melilotus officinalis L.). Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 3 (2). С. 793–795.

 

10. Соломко О. Б., Клочкова О. С., Цветков Г. В. Методика определения площади листьев. URL: http://agrosbornik.ru/innovacii1/106-2011-10-09-15-29-31.html
ISSN 2518-7910