DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-10

Урожайність нових сортів ячменю ярого залежно від норми висіву та мінерального живлення

O. A. Zaima, O. L. Derhachov, V. M. Hudzenko, T. A. Daniuk, S. S. Koliadenko

Анотація


Мета. Встановити оптимальні норми висіву насіння та рівень мінерального живлення в технології вирощування нових сортів ячменю ярого у Центральному Лісостепу України. Методика. У 2016, 2017 рр. досліджували нові сорти ячменю ярого миронівської селекції МІП Салют, МІП Азарт та МІП Богун за норм висіву 3 і 4 млн шт./га та різних фонів удобрення: без внесення добрив (контроль) та із внесенням під передпосівну культивацію нітроамофоски нормами N30P30K30, N60P60K60 та N90P90K90. Попередник – соя. Агротехніка вирощування загальноприйнята для зони. Погодні умови обох років досліджень у період вегетації ячменю ярого характеризувались підвищеною температурою. Результати. Максимальною кількістю продуктивних стебел на 1 м2 характеризувався сорт МІП Салют (751 ± 19), мінімальною – МІП Богун (650 ± 17). Найбільш варіабельними за цією ознакою за роками були сорти МІП Азарт та МІП Богун. Найвищу врожайність досліджуваних сортів отримано у 2016 р. на фоні мінерального живлення N60P60K60 і норми висіву  3 млн/га (7,05 т/га), а в 2017 р. на фоні N90P90K90 і норми висіву 4 млн/га (3,44 т/га). На мінімальну кількість добрив (N30P30K30) найбільше реагував сорт МІП Богун, найменше – МІП Салют. Максимальну за два роки врожайність у досліді забезпечив сорт ячменю ярого МІП Азарт на фонах N90P90K90 (5,39 т/га) та N60P60K60 (5,25 т/га) за норми висіву 4 млн/га. В умовах достатнього вологозабезпечення (2016 р.) у даних варіантах максимальна врожайність цього сорту становила 7,33 і 7,42 т/га відповідно. Висновки. Встановлено, що в середньому для досліджених сортів ячменю ярого у Центральному Лісостепу України оптимальним є фон мінерального живлення N60P60K60. За даної норми удобрення достовірної різниці між нормами висіву 3 і 4 млн/га не відмічено. Тому для прискореного розмноження перспективних сортів за внесення N60P60K60 можливим є використання зменшеної норми висіву до 3 млн/га. Максимальною за два роки врожайністю характеризувався сорт ячменю ярого МІП Азарт на фонах N60P60K60 –N90P90K90 за норми висіву 4 млн/га.

Ключові слова


ячмінь ярий; норма висіву; фон живлення; кількість продуктивних стебел; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Mukan, M. Ya., & Rachenko, O. S. (2014). Impact of mineral fertilizers on common spring barley (Hordeum vulgare L.) agrophytocenosis development. Plant Varieties Studying and Protection, 2, 51–55. [in Ukrainian]

Skydan, V. O. (2010). The reaction of new varieties of spring barley on the fertilizer system and methods of basic soil cultivation. Plant Breeding and Seed Production, 98, 257–263. [in Ukrainian]. doi: 10.30835/2413-7510.2010.70304

Tikhonov, N. I. (2011). Requirements for the quality of malting barley. In Integrate processes in Science, Education and Agrarian Production is the Key to Development of Agro-Industry: Proc. Int. Conf. (Vol. 1, pp. 152–157). January 25–27, 2011, Volgograd, Russia. [in Russian]

Cherkasov, G. N., Deriglazova, G. M., & Chuyan, O. G. (2010). The Cultivation of Spring Barley for Various Purposes on the Slopes of the Central Chernozem Region. Kursk: Publishing House of Kursk State Agricultural Academy. [in Russian]

Kalenska, S., Kholodchenko, R., & Tokar, B. (2015). Influuence of mineral fertilizers and retardant protection on productivity of malting spring barley. Agrobiology, 1, 56–58. [in Ukrainian]

Shtuherevych, V. (2018). Efficiency of foliar application of growth stimulators «4R Foliar Concentrate» on barley spring crops. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 1, 83–87. [in Ukrainian]. doi: 10.31210/visnyk2018.01.14

Zakharchenko, E. A. (2007). Efficiency of application of fertilizers in the growth of spring barley. Bulletin SNAU, 10-11, 117–120. [in Ukrainian]

Veremeienko, S. I., Tkachuk, S. O., & Trusheva, S. S. (2017). Productivity of new varieties of winter barley at mineral fertilization on the dark-gray podzolized soils. Herald of ZhNAEU, 2(1), 12–19. [in Ukrainian]

Kalenska, S. M., & Tokar, B. Yu. (2015). The yield of spring barley depending on mineral nutrition. Scientific papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, 23, 30–33. [in Ukrainian]

Shevchenko, O. I. (2012). The bases of spring barley productivity formation. Chemistry. Agronomy. Service, 2, 20–26. [in Ukrainian]

Rozhkov, A. O., & Chernobai, S. V. (2014). Crop productivity of spring barley variety Dokuchaievskyi 15 depending upon application of different seeding rates and foliar additional fertilizing. News of the Poltava State Agrarian Academy, 4, 30–34. [in Ukrainian]

Vyslobodska, M., Danyliuk, V., Bidna, L., & Vurdyk, P. (2013). Formation yields and grain quality of spring barley depending on the level of mineral nutrition. Journal of Lviv National Agrarian University. Series: Agronomy, 17(1), 166–170. [in Ukrainian]

Kaminska, V. V., Shmorhun, O. V., & Dudka, O. F. (2012). Special features of forming productivity elements of spring barley varieties in northern part of Forest-Steppe. Agriculture, 84, 75–81. [in Ukrainian]

Tsikov, V. S., & Pikush, G. R. (Eds.). (1983). Methodical Recommendations on Conducting Field Experiments with Cereal, Leguminous and Fodder Crops. Dnepropetrovsk: N.p. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Мукан М. Я., Раченко О. С. Вплив мінеральних добрив на формування агрофітоценозу ячменю звичайного ярого (Hordeum vulgare L.). Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2014. № 2. С. 51–55.

 

2. Скидан В. О. Реакція нових сортів ячменю ярого на систему удобрення та способи основного обробітку ґрунту. Селекція і насінництво. 2010. № 98. С. 257–263. doi: 10.30835/2413-7510.2010.70304

 

3. Тихонов Н. И. Требования, предъявляемые к качеству пивоваренного ячменя. Интеграционные процессы в науке, образовании и аграрном производстве – залог успешного развития АПК. Волгоград : Волгоград. ГСХА, 2011. Т. 1. С. 152–157.

 

4. Черкасов Г. Н., Дериглазова Г. М., Чуян О. Г. Возделывание ярового ячменя для различных целей на склонах Центрального Черноземья / ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН. Курск : Изд-во Курск. ГСХА, 2010. 76 с.

 

5. Каленська С., Холодченко Р., Токар Б. Вплив мінеральних добрив та ретардантного захисту на урожайність ячменю ярого пивоварного. Агробіологія. 2015. Вип. 1 (117). С. 56–58.

 

6. Штугеревич В. Ефективність позакореневого застосування стимулятора росту «4R Foliar сoncentrate» на посівах ячменю ярого. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 1. С. 83–87. doi: 10.31210/visnyk2018.01.14

 

7. Захарченко Е. А. Ефективність застосування добрив при вирощуванні ярого ячменю. Вісник Сумського НАУ. 2007. № 10–11. С. 117–120.

 

8. Веремеєнко С. І., Ткачук С. О., Трушева С. С. Продуктивність нових сортів ячменю озимого за мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (61), т. 1. С. 12–19.

 

9. Каленська С. М., Токар Б. Ю. Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2015. Вип. 23. С. 30–33.

 

10. Шевченко О. І. Основи формування продуктивності ячменю ярого. Хімія. Агрономія. Сервіс. 2012. № 2. С. 20–26.

 

11. Рожков А. О., Чернобай С. В. Урожайність ячменю ярого сорту Докучаєвський 15 залежно від застосування різних норм висіву та позакореневих підживлень. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 4. С. 30–34.

 

12. Вислободська М., Данилюк В., Бідна Л., Вурдик П. Формування урожайності та якості зерна ярого ячменю залежно від рівня мінерального живлення. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія. 2013. № 17 (1). С. 166–170.

 

13. Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф. Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу. Землеробство. 2012. Вип. 84. С. 75–81.

 

14. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами / Под ред. В. С. Цикова, Г. Р. Пикуша. Днепропетровск : [б. и.], 1983. 46 с.
ISSN 2518-7910