DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-08

Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 5. Хлібопекарські властивості борошна

I. V. Pravdziva, N. V. Vasylenko, N. P. Zamlila, H. B. Volohdina, O. V. Humeniuk, V. T. Koliuchyi

Анотація


Мета. Дослідити вплив генотипу, умов року вирощування і попередника на хлібопекарські властивості борошна нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції (об’ємний вихід хліба, шпаристість м’якушу, загальну хлібопекарську оцінку) та визначити ступінь їх залежності від цих факторів. Методи. Дослідження проводили у 2012–2014 рр. на полях селекційної сівозміни Миронівського інституту пшениці (МІП). Попередник – сидеральний пар (гірчиця) і кукурудза на силос. Вивчали нові сорти пшениці м’якої озимої Грація миронівська (Еритроспермум 36802), МІП Вишиванка (Еритроспермум 54866), Трудівниця миронівська (Лютесценс 36921), МІП Дніпрянка (Лютесценс 37090) та Подолянка (стандарт). Хлібопекарські властивості борошна визначали за загальноприйнятими методиками. Статистичну обробку даних проводили методами описової статистики і дисперсійного аналізу трифакторного досліду. Роки досліджень характеризувались доволі контрастними погодними умовами. Результати. Встановлено, що на об’ємний вихід хліба нових сортів пшениці м’якої озимої суттєвий вплив мали як погодні умови року вирощування, так і особливості сорту. Показник шпаристості хліба найбільше змінювався під впливом умов року вирощування і менше, але достовірно істотно залежав від генотипу сорту. На формування загальної оцінки хліба значно впливав фактор року, але й генотипова обумовленість даної ознаки була дуже суттєвою. Вплив попередників на ці ознаки був незначним, але дещо вищим показник об’єму хліба отримали після сидерального пару. Дані дисперсійного аналізу вказують на більшу ступінь залежності хлібопекарських ознак якості борошна від умов вирощування, що підтверджено коефіцієнтами кореляції. Перезволожені умови 2014 р. сприяли підвищенню значень досліджуваних ознак. Висновки. Встановлено безперечний вплив на хлібопекарські властивості борошна фактору року, проте й генотип сорту суттєво впливав на шпаристість м’якуша, об’єм та загальну оцінку хліба пшениці м’якої озимої. Стабільно високими хлібопекарськими показниками впродовж усього періоду досліджень відзначався сорт МІП Дніпрянка.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; якість борошна; хлібопекарські властивості; фактор впливу; рік; генотип; попередник

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryabchenko, N. A., & Mikhaleva, Ye. N. (2007). Influence of winter wheat growing conditions on grain quality indices. Grain Storage and Processing, 10, 12–13. [in Russian]

Zhelezniakov, O., Palchuk, N., & Kirsanova, Н. (2015). Optimization of growing winter wheat. Proposition, 9, 48–51. [in Ukrainian]

Sozinov, A. A., & Zhemela, G. P. (1983). Improvement of grain quality of winter wheat and maize. Moscow: Kolos. [in Russian]

Kononiuk, L. M. (2004). Yield of wither wheat with different growing technologies under conditions of Forest Steppe. Collected Scientific Works of the Institute of Agriculture of UAAS, 1, 48–53. [in Ukrainian]

Pravdziva, I. V., Vasylenko, N. V., Volohdina, H. B., Zamlila, N. P., & Koliuchyi, V. T. (2016). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 2. Characteristics of flour quality. Myronivka Bulletin, 3, 191–202. [in Ukrainian]. doi: 10.21498/2518-7910.0.2016.119452

Vasylenko, N. V., Pravdziva, I. V., Zamlila, N. P., Volohdina, H. B., & Koliuchyi, V. T. (2017). Factors influencing on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 3. Flour strength and its components. Myronivka Bulletin, 4, 142–151. [in Ukrainian]

Kozlovskiy, A. (2004). Improvement of baking properties of flour. Bakery Products, 5, 20–21. [in Russian]

Bazalii, V. V. (2001). Character of display of quantitative traits of winter wheat depending on genotype and growing conditions. Bulletin of Sumy State Agrarian University, 5, 96–99. [in Ukrainian]

Koliuchyi, V. T., & Blokhin, M. I. (2007). Quality of wheat grain. In V. Т. Koliychyi, V. А. Vlasenko, & H. Yu. Borsuk (Eds.), Plant Breeding, Seed Production and Technologies of Grain Cereal Cultivation in the Forest-Steppe of Ukraine (pp. 258–311). Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Tikhonov, V. Ye., Zenkova, N. A., & Kondrashova, O. A. (2004). Role of indirect methods in the bakery estimation of grain of spring bread wheat. Grain Growing, 5, 20–23. [in Russian]

Rybalka, O. I., & Lytvynenko, M. A. (2009). New genetic aspects of improving of quality of wheat. News of Agrarian Sciences, 4, 35–39. [in Ukrainian]

Fedin, A. M. (Ed.). (1988). Methodology of State Variety Testing of Agricultural Crops. Moscow: N.p. [in Russian]

Honchar, O. M. (Ed.). (2000). Methodology of State Variety Testing of Agricultural Crops Methods of Determining Quality Indices of Crop Production. (Issue 7). Kyiv: Alefa. [in Ukrainian]

Tkachyk, S. O. (Ed.). (2015). Methodology of State Scientific and Technical Examination of Plant Varieties. Methods of Determining the Quality Indices of Crop Production. (4th ed., rev.). Vinnytsia: Nilan-LTD. [in Ukrainian]

Guidelines for Laboratory Works in Course "General Technologies of Food Industry". (2016). Ternopil: N.p. [in Ukrainian]

Little, T. M., & Hills, F. J. (1981). Agricultural Experimentation: Design and Analysis. (B. D. Kiryushin, Trans.). Moscow: Kolos. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рябченко Н. А., Михалева Е. Н. Влияние условий выращивания озимой пшеницы на качественные показатели зерна. Хранение и переработка зерна. 2007. № 10. С. 12–13.

 

2. Железняков О., Пальчук Н., Кирсанова Г. Оптимізація вирощування озимої пшениці. Пропозиція. 2015. № 9. С. 48–51.

 

3. Созинов А. А., Жемела Г. П. Улучшение качества зерна озимой пшеницы и кукурузы. Москва : Колос, 1983. С. 42–47.

 

4. Кононюк Л. М. Урожайність озимої пшениці за різних технологій вирощування в умовах Лісостепу. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Київ, 2004. Вип. 1. С. 48–53.

 

5. Правдзіва І. В., Василенко Н. В., Вологдіна Г. Б. та ін. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 2. Показники якості борошна. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2016. Вип. 3. С. 191–202. doi: 10.21498/2518-7910.0.2016.119452

 

6. Василенко Н. В. Правдзіва І. В., Замліла Н. П. та ін. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 3. «Cила» борошна та її складові. Миронівський вісник : зб. наук. праць. Миронівка, 2017. Вип. 4. С. 142–151.

 

7. Козловский А. Повышение хлебопекарных свойств муки. Хлебопродукты. 2004. № 5. С. 20–21.

 

8. Базалій В. В. Характер прояву кількісних ознак озимої пшениці залежно від генотипу і умов вирощування. Вісник Сумського державного аграрного університету : зб. наук. праць. Суми, 2001. Вип. 5. С. 96–99.

 

9. Колючий В. Т., Блохін М. І. Якість зерна пшениці. Селекція, насінництво і технологія вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України / за ред. В. Т. Колючого, В. А. Власенка, Г. Ю. Борсука. Київ : Аграрна наука, 2007. С. 258–311.

 

10. Тихонов В. Е., Зенкова Н. А., Кондрашова О. А. Роль косвенных методов в хлебопекарной оценке зерна яровой мягкой пшеницы. Зерновое хозяйство. 2004. № 5. С. 20–23.

 

11. Рибалка О. І., Литвиненко М. А. Новітні генетичні аспекти поліпшення якості пшениці. Вісник аграрної науки. 2009. № 4. С. 35–39.

 

12. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / за ред. А. М. Федина. Москва : [б. и.], 1988. С. 67–74.

 

13. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Методи визначення показників якості рослинницької продукції / за ред. О. М. Гончара. Київ : Алефа, 2000. Вип. 7. 144 с.

 

14. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва / за ред. С. О. Ткачик. 4-е вид., випр. і доп. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2015. С. 34–35.

 

15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальні технології харчової промисловості». Тернопіль : [б. в.], 2016. 10 с.

 

16. Литтл Т. М., Хиллз Ф. Дж. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и анализ / пер. с англ. Б. Д. Кирюшина, под. ред. Д. В. Васильевой. Москва : Колос, 1981. 320 с.
ISSN 2518-7910