DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-04

Нові перспективні сорти сої, створені методом гібридизації

L. R. Medvedieva, Ya. I. Krentsiv, L. I. Kalinina, I. M. Lizhdvoi

Анотація


Мета. Одержання гібридів сої, добір і вивчення гібридних ліній з господарськи корисними ознаками у польових умовах; створення нового сорту. Методи. Внутрішньовидова гібридизація із залученням колекційних зразків вітчизняної та зарубіжної селекції. Дослідження проводились на Кіровоградській ДСГДС упродовж 1999–2016 рр. Результати. У 1999 та 2001 рр. в польових умовах за загальноприйнятою методикою були проведені перші примусові схрещування сої різного географічного походження. У схемах схрещування використали колекційні зразки вітчизняної та зарубіжної (французький Osso і канадський K-002) селекції. Подальшу роботу з гібридними популяціями проводили методом «педігрі». Добір родоначальних рослин почали з F2 і продовжували його в наступних поколіннях до одержання константних ліній. У 2000–2002 рр. було відібрано елітні рослини для подальшого вивчення в розсадниках гібридів другого і третього покоління та селекційних. Нові гібридні лінії з комплексом господарськи цінних ознак було досліджено у контрольному розсаднику (2006–2010 рр.). У 2011–2016 рр. ці лінії вивчали в конкурсному випробуванні. Отже, методом схрещування зразків сої різного географічного походження нами створено ряд ліній з господарськи цінними ознаками. Кращими з них виявились 739 (К-002 / Osso) та 802 (Медея / КС-3), які за врожайністю суттєво перевищили сорти-стандарти Ятрань і Аннушка (на 0,11–0,58 т/га). Ці лінії передано на ДСВ як сорти Златопільська і Камея. Висновки. Найбільш продуктивними виявились ранньостиглі та середньостиглі лінії, батьківськими формами яких були колекційні зразки різного географічного походження. Їхніми характерними особливостями є висока стійкість до посухи, вилягання, обсипання, підвищений вміст протеїну і жиру, висока закладка нижніх бобів. Нові лінії представляють інтерес для подальшої селекції і є претендентами на експертизу щодо придатності до поширення в Україні.

Ключові слова


соя; гібридизація; селекція; лінія; сорт; урожайність; сортовипробування

Повний текст:

PDF

Посилання


Babych, A. O., & Poberezhnyi, M. S. (2013). Legumes in the world economy and solving global food problem. Manual of the Ukrainian Farmer, 2, 95–99. [in Ukrainian]

Sichkar, V. I. (2013). A more effective use of soybean varietal potential – a today’s need. Manual of the Ukrainian Farmer, 2, 146–150. [in Ukrainian]

Babych, A. O., & Ivaniuk, S. V. (2013). Soybean: status and prospects of breeding in Ukraine. Manual of the Ukrainian Farmer, 2, 99–101. [in Ukrainian]

Sokolov, V. M., & Sichkar, V. I. (2010). The state of the researches on legume crops breeding in Ukraine. Collected Scientific Works of the Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation of UAAS, 15, 6–13. [in Ukrainian]

Sichkar, V. I. (2012). Results and prospects of adaptive soybean breeding. News of Agrarian Sciences, Special issue, 63–67. [in Ukrainian]

Sichkar, V. I., Lavrova, H. D., & Hanselo, O. I. (2013). Increasing adaptability of soybean in dry conditions is the mainstream of modern plant breeding in southern Ukraine. In Crop Breeding, Genetics and Seed Production: abstracts of the Int. Sci. and Pract. Conf. devoted to the 50th anniversary of plant breeding at the Poltava State Agrarian Academy (pp. 58–59). May 22–23, 2013, Poltava, Ukraine. [in Ukrainian]

Grain and products of its processing. Method for determination of protein: State Standard 10846-91. (2009). Moscow: Standartinform. [in Russian]

Grain and derived products. Determination of fat content. State Standard 29033-91. (1992). Moscow: Izdatel’stvo standartov. [in Russian]

Babayants, L. T. (Ed.). (1985). Methods to estimate soybean resistance to diseases and pests: methodical recommendations. Odessa: N.p. [in Russian]

Kyrychenko, V. V., Kobyzieva, L. N., Petrenkova, V. P., Riabchun, V. K., Bezuhla, O. M., Markova, T. Yu. …, & Riabukha, S. S. (2009). Identification of Characters of Leguminous Crops (Peas, Soybean): Manual. V. V. Kyrychenko (Ed.). Kharkiv: OJSC “Vydavnytstvo “Kharkiv”. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985). Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results). (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабич А. О., Побережний М. С. Зернобобові культури у світовій економіці і розв’язання глобальної продовольчої проблеми. Посібник українського хлібороба : наук.- практ. зб. 2013. Т. 2. С. 95–99.

 

2. Січкар В. І. Ефективніше використовувати сортовий потенціал сої – потреба сьогодення. Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. 2013. Т. 2. С. 146–150.

 

3. Бабич А. О., Іванюк С. В. Соя: стан та перспективи селекції в Україні. Посібник українського хлібороба : наук.-практ. зб. 2013. Т. 2. С. 99–101.

 

4. Соколов В. М., Січкар В. І. Стан науково-дослідних робіт з селекції зернобобових культур в Україні. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. Одеса, 2010. Вип. 15. С. 6–13.

 

5. Січкар В. І. Результати та перспективи адаптивної селекції сої. Вісник аграрної науки. 2012. Спецвипуск. С. 63–67.

 

6. Січкар В. І., Лаврова Г. Д., Гансело О. І. Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах – основний напрям сучасної селекції на півдні України. Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур: тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю селекції рослин у Полтавській державній аграрній академії (м. Полтава, 2223 травня 2013 р.). Полтава : [б. в.], 2013. С. 58–59.

 

7. Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка : ГОСТ 10846-91. [Действующий с 01.06.1993] Москва : Стандартинформ, 2009. 7 c. (Межгосударственный стандарт)

 

8. Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира : ГОСТ 29033-91. [Действующий с 01.07.1992] Москва : Издательство стандартов, 1992. 4 c. (Межгосударственный стандарт)

 

9. Методика оценок устойчивости сои к болезням и вредителям : методические рекомендации / под ред. Л. Т. Бабаянца. Одесса : [б. и.], 1985. 30 с.

 

10. Кириченко В. В., Кобизєва Л. Н., Петренкова В. П., Рябчун В. К., Безугла О. М., Маркова Т. Ю. та ін. Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя) : Навчальний посібник / за ред. В. В. Кириченка. Харків : ВАТ «Видавництво «Харків», 2009. 172 с.

 

11. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
ISSN 2518-7910