DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201806-03

Рання діагностика посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої

T. V. Yurchenko, T. V. Chugunkova, N. I. Prokopik

Анотація


Мета. Провести оцінку сортів пшениці м’якої озимої на стійкість до осмотичного стресу та виявити генотипи, найбільш стійкі до дефіциту вологи на ранніх етапах вегетації. Методи. Досліди проводили у 2016, 2017 рр. за методичними вказівками ВІР (під ред. В. Ф. Дорофеєва, 1974). Стійкість до посухи 56 сортів пшениці м’якої озимої різного географічного походження визначали за відсотком пророслого (впродовж 7 діб за температури +20…21 oС) на розчинах сахарози різної концентрації (відповідно 16 і 18 атм осмотичного тиску) попередньо знезараженого насіння. Досліджувані сорти диференціювали за здатністю 7-добових проростків формувати 3, 5 або іншу кількість первинних корінців. Контроль – насіння, пророщене в аналогічних умовах на дистильованій воді. Результати. Виділено ряд сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної та зарубіжної селекції, що достовірно перевищували стандарт Подолянка за відсотком пророслого на розчинах сахарози насіння, серед яких МІП Княжна, Розкішна та Горлиця миронівська. У середньому за роки досліджень проростання насіння в них дорівнювало відповідно 86, 79, 82 % (16 атм) та 78, 66, 55 % (18 атм). На 7-у добу проростання досліджувані сорти формували, головним чином, 3 або 5 первинних корінців. Насіння сортів озимої пшениці миронівської селекції мало зазвичай 3 зародкових корінці, більше 60 % насіння стандарту Подолянка – 5 корінців. Висновки. За відсотком насіння, пророслого на розчинах осмотика різної концентрації (16 і 18 атм), визначено ранги посухостійкості 56 сортів пшениці м’якої озимої різного географічного походження. Виявлено, що українські сорти МІП Княжна, МІП Валенсія, Горлиця миронівська, Розкішна, Статна, Щедра нива, Зіра мають високі показники проростання насіння на розчинах сахарози та суттєво перевищують стандарт, а сорти Гордовита, Статна, Подолянка – високий відсоток формування 5 зародкових корінців. Таким чином, показано можливість діагностики посухостійкості сортів пшениці озимої за показником проростання насіння на розчинах сахарози та за кількістю первинних корінців, сформованих на ранніх етапах проростання насіння.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; посухостійкість; насіння; сахароза; осмотичний тиск; проростання; первинна коренева система

Повний текст:

PDF

Посилання


Carver, B. F. (Ed.). (2009). Wheat Science and Trade. Wiley Blackwell.

Shao, H. B., Chu, L. Y., Jaleel, C. A., & Zhao, C. X. (2008). Water-deficit stress-induced anatomical changes in higher plants. C. R. Biol., 331(3), 215–225. doi: 10.1016/j.crvi.2008.01.002

Pustovoitova, T. N., & Zholkevych, V. N. (1992). The main directions in the study of the effect of drought on physiological processes in plants. Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants, 24(1), 14–26. [in Russian]

Morhun, V. V, Shadchyna, T. M., & Kirisii, D. A. (2006). Physiological and genetic problems of plant breeding in connection with global climate change. Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants, 38(5), 371–389. [in Ukrainian]

Rossykhina, H. S., & Popov, V. Ya. (2009). Systematization and improvement of methodological coverage of the research of plants drought-resistance. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 17(1), 199–204. [in Ukrainian]

Frolov, V. V., & Chynova, L. Yu. (2012). Method of determining the relative drought tolerance varieties of melon. Taurian Scientific Bulletin, 80, 153–157. [in Ukrainian]

Hahin, A. O., Petrakova, O. O., & Hahina, T. V. Estimate varieties of common vetch as drought resistance sources. Scientific Papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, 17(II), 207–210. [in Ukrainian]

Paturinskiy, A. V. (2007). An integrated approach to the evaluation of initial and breeding spring wheat material for high potential productivity and drought tolerance. The Bulletin of KrasGAU, 4, 57–64. [in Russian]

Nyska, I. N., & Petrenkova, V. P. (2017). Express-method of estimation of spring barley for drought tolerance. Vestnik of Kursk State Agricultural Academy, 7, 22–24. [in Russian]

Udovenko, G. V., Kozhushko, N. N., & Barashkova, E. A. (1976). Methods of Assessing Plant Resistance to Unfavorable Environmental Conditions. G. V. Udovenko (Ed.). Leningrad: Kolos. [in Russian]

Sidorov, A. V., & Fedosenko, D. F. (2015). The results of the spring wheat selection on the increase of the embryonic root quantity and development level. The Bulletin of KrasGAU, 3, 77–82. [in Russian]

Dorofeyev, V. F., Rudenko, M. I., & Udachin, R. A. (1974). Drought-tolerant Wheat (Methodical Recommendations). V. F. Dorofeyev (Ed.). Leningrad: VIR [in Russian]

Dospekhov, B. A. (1985). Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results). (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Shelepov, V. V., Malasay, V. M., Penzev, A. F., Kochmarskiy, V. S., & Shelepov, A. V. (2004). Wheat Morphology, Biology, Economic Value. (pp. 69–94). Mironovka: N.p. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Wheat Science and Trade / ed. by Carver B. F. Wiley-Blackwell, 2009. 569 p.

 

2. Shao H. B., Chu L. Y., Jaleel C. A., Zhao C. X. Water-deficit stress-induced anatomical changes in higher plants. Comptes Rendus Biologies. 2008. Vol. 331, Iss. 3. P. 215–225. doi: 10.1016/j.crvi.2008.01.002

 

3. Пустовойтова Т. Н., Жолкевич В. Н. Основные направления в изучении влияния засухи на физиологические процессы у растений. Физиология и биохимия культ. растений. 1992. Т. 24, № 1. С. 14–26.

 

4. Моргун В. В., Шадчина Т. М., Кірізій Д. А. Фізіолого-генетичні проблеми селекції рослин у зв’язку з глобальними змінами клімату. Физиология и биохимия культ. растений. 2006. Т. 38, № 5. С. 371–389.

 

5. Россихіна Г. С., Попов В. Я. Систематизація та удосконалення методологічного забезпечення дослідження посухостійкості рослин. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2009. Т. 17, вип. 1. С. 199–204.

 

6. Фролов В. В., Чинова Л. Ю. Метод визначення відносної посухостійкості сортів дині. Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 80. C. 153–157.

 

7. Гагін А. О., Петракова О. О., Гагіна Т. В. Оцінка сортів вики ярої як джерел стійкості до посухи. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. Вип. 17, Т. ІІ. С. 207–210.

 

8. Патуринский А. В. Комплексный подход к оценке исходного и селекционного материала яровой пшеницы на высокую потенциальную продуктивность и засухоустойчивость. Вестник КрасГАУ. 2007. № 4. С. 57–64.

 

9. Ныска И. Н., Петренкова В. П. Экспресс-метод оценки ячменя ярового на устойчивость к засухе. Вестник Курской ГСА. 2017. № 7. С. 22–24.

 

10. Удовенко Г. В., Кожушко Н. Н., Барашкова Е. А. Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды / под. ред. Г. В. Удовенко. Ленинград : Колос, 1976. 318 с.

 

11. Сидоров А. В., Федосенко Д. Ф. Результаты селекции яровой пшеницы на увеличение числа и степени развития зародышевых корней. Вестник КрасГАУ. 2015. Вып. 3. С. 77–82.

 

12. Дорофеев В. Ф., Руденко М. И., Удачин Р. А. Засухоустойчивые пшеницы (методические указания) / под ред. В. Ф. Дорофеева. Ленинград : ВИР, 1974. 186 с.

 

13. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5-е, доп. и перераб. Москва : Агропромизат, 1985. 351 с.

 

14. Шелепов В. В., Маласай В. М., Пензев А. Ф., Кочмарский В. С., Шелепов А. В. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы. Мироновка : [б. и.], 2004. C. 69–94.
ISSN 2518-7910