DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201705-17

Урожайність пшениці м’якої ярої залежно від основних елементів технології вирощування

V. Yu. Suddenko, S. F. Liskovskyi, V. P. Kavunets

Анотація


Мета. Виявити особливості формування врожайності пшениці м’якої ярої в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від рівня мінерального живлення за різних технологій вирощування (мінімальний та інтенсивний захист рослин). Методи. Дослідження проводили впродовж 2012–2016 рр. у відділі насінництва Миронівського інституту пшениці. Польові досліди з сортами пшениці ярої Елегія миронівська та Сімкода миронівська закладали по попереднику соя згідно з методикою державного сортовипробування. Дані врожайності обробляли методом дисперсійного аналізу. Результати. Максимальну врожайність пшениці ярої сортів Елегія миронівська (5,12 т/га) та Сімкода миронівська (4,86 т/га) одержано за внесення N90P60K90+N30 (IV е.о.) та інтенсивної системи захисту. Застосування фунгіцидів, інсектицидів, комплексних добрив з великим набором макро-, мезо- та мікроелементів (Цеовіт зернові), препарату-антистресору з умістом амінокислот та мікроелементів (Фертігрейн Старт), а також їх композицій суттєво підвищувало врожайність сортів Елегія миронівська (3,91 т/га) та Сімкода миронівська (3,73 т/га) порівняно з контролем (3,51 т/га та 3,39 т/га відповідно). Найбільш ефективною виявилась обробка насіння протруйником фунгіцидно-інсектицидної дії Селест Топ разом з препаратом Фертігрейн Старт. Завдяки обробці посівів фунгіцидами врожайність сорту Елегія миронівська зростала від 3,73 (контроль) до 4,24 т/га, Сімкода миронівська – від 3,54 (контроль) до 4,06 т/га. Найвищу врожайність (4,25 та 4,06 т/га відповідно) було сформовано за дворазового (на IV та VIII етапах органогенезу) обприскування посівів препаратами Тілт Турбо та Фалькон. За обробки посівів інсектицидами Карате Зеон та Нурел Д у період весняно-літньої вегетації врожайність сорту Елегія миронівська підвищувалась від 3,67 (контроль) до 4,13 т/га, Сімкода миронівська – від 3,51 (контроль) до 3,93 т/га. Висновки. Застосування комплексних добрив та препаратів для протруювання насіння перед сівбою та обробка посівів пшениці ярої фунгіцидами і інсектицидами в період весняно-літньої вегетації сприяють розвитку елементів продуктивності і тим самим підвищують урожайність за умов дотримання технологічного циклу вирощування культури.

Ключові слова


пшениця м’яка яра; добрива; протруйники; фунгіциди; інсектициди; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Lykhochvor, V. V., Petrychenko, V. F., Ivashchuk, P. V., & Korniichuk, O. V. (2010). Tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [Technology of Growing Crops] Lviv: NVF «Ukrainski tekhnolohii». [in Ukrainian]

Holik, V. S. (2003). Research results with growing grain of spring wheat and prospects for expanding the crops in Ukraine. Dopovidi na Biuro Prezydii UAAN [[Reports on UAAS Bureau Session]. August 12, 2003, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Kalenska, S. M., Zhuravlova, N .V., Maksymenko, O. A. & Maleonchuk, O. V. (2005). Spring wheat in the structure of the grain acreage. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN [Collected Scientific Paper of Institute of Agriculture of UAAS], 3, 64–69. [in Ukrainian]

Andriichenko, L. V., & Muzafarov, I. M. (2007). Ways of realization of productive potential of spring wheat varieties. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria [Bulletin of the Agrarian Science of the Black Sea Region], 4, 216–221. [in Ukrainian]

Sviderko, M. S., Bolekhivskyi, V. P., Tymkiv, M. Yu., & Kubyshyn, S. Ya. (2004). Efficiency of spring wheat growing technologies in the Western Forest-Steppe. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN [Collected Scientific Paper of Institute of Agriculture of UAAS], Special issue, 119–122. [in Ukrainian]

Krasylovets, Yu. H., & Skliarevskyi, K. M. (2005). Optimization of integrated protection of spring wheat in preparation for sowing. Ahronom [Agronomist], 1, 27–30. [in Ukrainian]

Volkodav, V. V. (Ed.). (2000). Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Zahalna chastyna [Methods of State Crop Variety Testing. General Part]. Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul’tatov issledovaniy) [Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results)]. (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лихочвор В. В., Петриченко В. Ф., Іващук П. В., Корнійчук О. В. Технології вирощування сільськогосподарських культур. Львів : НВФ «Українські технології», 2010. 1088 с.

 

2. Голік В. С. Результати досліджень з вирощування зерна ярої пшениці і перспективи розширення посівів цієї культури в Україні. Доповідь на Бюро Президії УААН (м. Київ, 21 серпня 2003 p.). Київ : [б. в.], 2003. 28 с.

 

3. Каленська С. М., Журавльова Н. В, Максименко О. А., Малеончук О. А. Пшениця яра у структурі зернового клину. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. Київ, 2005. Вип. 3. С. 64–69.

 

4. Андрійченко Л. В., Музафаров І. М. Шляхи реалізації продуктивного потенціалу сортів ярої пшениці. Вісник аграрної науки Причорномор’я : наук.-теорет. фаховий журнал / Миколаївський державний аграрний університет. Миколаїв : МДАУ, 2007. Вип. 4 (43). С. 216–221.

 

5. Свідерко М. С., Болехівський В. П., Тимків М. Ю., Кубишин С. Я. Ефективність технологій вирощування ярої пшениці в Західному Лісостепу. Збірник наукових праць Ін-ту землеробства УААН (спецвипуск). Київ, 2004. С. 119–122.

 

6. Красиловець Ю. Г., Скляревський К. М. Оптимізація інтегрованого захисту ярої пшениці при підготовці до посіву. Агроном. 2005. № 1. С. 27–30.

 

7. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Загальна частина /за ред. В. В. Волкодава. Київ : [б. в.], 2000. 100 с.

 

8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.
ISSN 2518-7910