DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201705-10

Вплив абіотичних факторів на формування якості зерна пшениці м’якої озимої в умовах Донецької області

O. O. Viniukov, L. I. Konovalenko, O. B. Bondareva, T. F. Vasylenko

Анотація


Мета. Встановити залежність формування якості зерна пшениці озимої м’якої від дії абіотичних факторів в умовах Донецької області. Методи. Польовий, доповнений аналітичними дослідженнями, вимірами, підрахунками і спостереженнями відповідно до загальноприйнятих методик та методичних рекомендацій у рослинництві. Дослідження проводились у 2014–2016 рр. на дослідних ділянках у польовій сівозміні ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН». Роки досліджень були різними за погодними умовами в період формування і наливу зерна: 2014 р. – вологий, 2015 р. – посушливий, 2016 р. – оптимальний за кількістю опадів. Результати. Погодні умови року найбільше впливали на натуру зерна (79,8 %) і масу 1000 зерен (61,8 %). Максимальний показник маси 1000 зерен більшість із 17 досліджуваних сортів пшениці озимої сформували за підвищеної кількості опадів і вологості повітря в період наливу зерна. Найбільшу масу 1000 зерен (44,6 г) відмічено у сорту Ігриста. Найбільш стабільним цей показник був у сортів Юзовська та Ігриста (коефіцієнт варіації 2,9 і 2,1, відповідно). Вплив особливостей сорту на показники клейковини (кількість і якість) становить 72,0 % і 67,9 %, відповідно. Вміст білка в зерні майже однаково залежить як від умов року, так і від особливостей сорту. За умов високого зволоження вміст білка зменшується, однак коливання цього показника незначні. Досліджувані сорти досить стабільні за вмістом білка і якістю клейковини. Мінімальну варіабельність за натурою зерна, вмістом клейковини і масою 1000 зерен мав сорт Ігриста, за вмістом білка – сорт Юзовська. Для одночасної оцінки за декількома показниками доцільно застосовувати одну типову безрозмірну шкалу з бінарним перетворенням відгуків 1 і 0 (відповідає чи не відповідає нормативним вимогам). Це дає можливість визначити, за яких абіотичних умов вирощування зерно даного сорту відповідає встановленим нормативними документами вимогам. Так, зерно пшениці озимої сортів Ігриста і Перемога відповідало нормативним вимогам (значення узагальненого відгуку дорівнює 1) незалежно від агрокліматичних умов вирощування, а сорту Юзовська – тільки за оптимальних і вологих умов вирощування. Висновки. Встановлено, що показники клейковини (кількість і якість) істотно залежать від сорту. Умови року найбільше впливали на натуру зерна і масу 1000 зерен. Залежність умісту білка майже однакова як від умов року, так і від особливостей сорту. Перехід до використання комплексного показника якості дає можливість визначити, за яких абіотичних умов вирощування зерно даного сорту відповідає нормативним вимогам.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; сорт; агрокліматичні умови; показники якості зерна; фактори вирощування; комплексний показник якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Furdychko, O. І., & Demyanyuk, O. S. (2014). Quality and safety of agricultural products in the context of food security of Ukraine. Ahroekolohichnyy zhurnal [Agroecological journal], 1, 7–10. [in Ukrainian]

Grunvald, N. (2008). With what kind of system of quality control and safety of grain and products of its processing is Ukraine entering the international market? Zerno i khlib [Grain and Bread], 3, 44–46. [in Ukrainian]

Horodnii, M. M. (Ed.). (2006). Prykladna biokhimiia ta upravlinnia yakistiu produktsii roslynnytstva [Applied Biochemistry and Plant Production Quality Management]. Kyiv: Aristei. [in Ukrainian]

Tohachynska, O. V. Modern requirements to the quality of crop production (on the example of cereals). In Ekolohichni problemy silskohospodarskoho vyrobnytstva: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh [Ecological Problems of Agricultural Production: Proc. All-Ukrainian Sci. Pract. Conf. of Young Scientists] (pp. 34–35). May 22–24, 2007, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Adamenko, T. N. (2006). The influence of soil-climatic and weather conditions on the formation of grain quality. Khraneniye i pererabotka zerna [Grain Storage and Processing], 5, 39–42. [in Russian]

Poperelya, F. A., Sokolov, V. M., Kashtanov, A. S., Blagodarova, Ye. M., & Toporash, I. G. (2000). Some problems of quality of marketable grain of Ukrainian wheat. Khraneniye i pererabotka zerna [Grain Storage and Processing], 5, 10–15. [in Russian]

Romanenko, O. L., Levada, S. O., Cherenkov, A. V., & Shevchenko, M. S. (2006). Protein resource at differentiation of nitrogen nutrition. Khraneniye i pererabotka zerna [Grain Storage and Processing], 5, 19–21. [in Ukrainian]

Sharapov, N. I., Smirnov, V. A. (1966). Klimat i kachestvo urozhaya [Climate and Yield Quality]. Leningrad: Gidrometeoizdat. [in Russian]

Pshenytsia. Tekhnichni umovy: DSTU 3768:2010 [Wheat. Specification: State Standard 3768:2010]. (2010). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Dospekhov B. A. (1985). Metodika polevogo opyta. [Methods of Field Experiment]. Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Azgal’dov, G. G. (1982). Teoriya i praktika otsenki kachestva tovarov (osnovy kvalimetrii) [Theory and Practice of Assessing the Quality of Goods (the Basis of Qualimetry)]. Moscow: Ekonomika. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Фурдичко О. І., Дем’янюк О. С. Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України. Агроекологічний журнал. 2014. № 1. С. 7–10.

 

2. Грюнвальд Н. З якою ж системою контролю якості та безпекою зерна і продуктів його переробки Україна виходить на міжнародний ринок? Зерно і хліб. 2008. № 3. С. 44–46.

 

3. Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва / за ред. М. М. Городнього. Київ: Арістей, 2006. 484 с.

 

4. Тогачинська О. В. Сучасні вимоги до якості продукції рослинництва (на прикладі зернових). Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (м. Київ, 22–24 травня 2007 р.). Київ : [б. в.], 2007. С. 34–35.

 

5. Адаменко Т. Н. Влияние почвенно-климатических и погодных условий на формирование качества зерна. Хранение и переработка зерна. 2006. № 5. С. 39–42.

 

6. Попереля Ф. А., Соколов В. М., Каштанов А. С., Благодарова Е. М., Топораш И. Г. Некоторые проблемы качества товарного зерна украинской пшеницы. Хранение и переработка зерна. 2000. № 5. С. 10–15.

 

7. Романенко О. Л., Левада С. О., Черенков А. В., Шевченко М. С. Білковий ресурс озимої пшениці при диференціації азотного живлення. Хранение и переработка зерна. 2006. № 5. С. 19–21.

 

8. Шарапов Н. И., Смирнов В. А. Климат и качество урожая. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. 128 с.

 

9. Пшениця. Технічні умови : ДСТУ 3768:2010. [Чинний від 31-03-10]. Київ : Держспоживстандарт України, 2010. 14 с. (Національні стандарти України).

 

10. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

11. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). Москва : Экономика, 1982. 256 с.
ISSN 2518-7910