DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201705-04

Сорт як фактор ефективного виробництва насіння тритикале озимого в зоні Західного Лісостепу

O. P. Voloshchuk, O. I. Kovalchuk

Анотація


Мета. Визначити найбільш продуктивні сорти тритикале озимого для зони ризикованого насінництва Західного Лісостепу. Методи. Польовий, лабораторний, морфологічного аналізу, математико-статистичний (кореляційний, варіаційний, дисперсійний) з використанням комп’ютерних програм MS Excel та Statistica 6.0. Результати. Для визначення впливу гідротермічних умов на продуктивність сортів тритикале проаналізовано показники температури повітря і кількості опадів у період формування насіння за 2015–2017 рр. Встановлено підвищення температурного режиму та зниження кількості опадів порівняно із середньобагаторічними даними. За середньобагаторічної суми ефективних температур (521 ºС) ІІІ декади червня – ІІ декади липня у роки досліджень (період формування насіння) температура повітря у 2015 р. була вище на 15 ºС, у 2016 р. – на 53 ºС, у 2017 р. – на 38 ºС. Сума опадів порівняно із середньобагаторічними даними (98 мм) за цей період років досліджень була нижчою (на 17 мм у 2015 р., 16 мм – 2016 р., 41 мм – 2017 р.). Такі погодні умови забезпечили формування високої насіннєвої продуктивності сортів тритикале озимого: від 5,01 т/га (сорт Харроза) до 5,25–5,28 т/га (Мольфар, Маркіян, Обрій Миронівський). Вплив сорту на даний показник становив 15 %, погодних факторів – 17 %, взаємодії факторів – 17 %, інших факторів – 51 % (за точності досліду 5,72 %, варіації даних – 11,38 %). Висновки. В умовах Західного Лісостепу найвищу середню врожайність насіння забезпечили високопродуктивні сорти лісостепового екотипу середньостиглої групи Мольфар (5,25 т/га), Маркіян, Обрій Миронівський (5,28 т/га). Рентабельність їх вирощування 81–82 %. Різниця в урожайності насіння між різними за екотипом сортами становила 0,07–0,17 т/га.

Ключові слова


тритикале озиме; сорт; температура повітря; кількість опадів; урожайність насіння; рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Moskalets, V. V., & Moskalets, T. Z. (2015). Formation of additive biocoenotical links in phytocoenoses of winter triticale in Forest-Steppe and Polissya Forest-Steppe ecotopes. Plant Varieties Studying and Protection, 1–2, 54–60. [in Ukrainian]

Bilitiuk, A. P., Hirko, V. S., & Kalenska, S. M. (2004). Trytykale v Ukraini [Triticale in Ukraine]. A. P. Bilitiuk (Ed.). Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Rybalka, O. I. (2012). Triticale and energy. Perspectives of underappreciated crop. Zerno [Grain], 9, 15–16. [in Russian]

Kyrychenko, V. V., Korchynskyi, A. A., Volkodav, V. V., & Kostromitin, V. M. (2002). Scientific fundamentals of formation of varietal structure of agricultural crops. Selektsiia i Nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production], 86, 3–10. [in Ukrainian]

Zheliazkov, O. I., Pedash, O. O., Boiko, O. V., & Priadko, Yu. M. (2011). The influence of main elements of cultivation technology on the formation of productivity and grain quality of winter triticale. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy [Bulletin Institute of agriculture of steppe zone NAAS of Ukraine], 1, 114–117. [in Ukrainian]

Rybalka, O. I., Morgun, V. V., Morgun, B. V., & Pochynok, V. M. (2015). Agronomic potential and perspectives of triticale. Fiziologiya Rasteniy і Genetika [Plant Physiology and Genetics], 47(2), 95–111. [in Ukrainian]

Havryliuk, M. M. (2009). Modern problems of agrarian science in the development of genetics, plant breeding and seed production. Visnyk ahrarnoi nauky [News of Agrarian Science], 1, 5–10. [in Ukrainian]

Kharchenko, M. V., & Voloshchuk, S. I. (2016). Parameters of adaptability, biological and agronomic traits of prospective winter triticale lines. Myronivka Bulletin, 3, 71–84. [in Ukrainian]

Kharchenko, M. V. (2016). Adaptability of winter triticale varieties in environments of Forest-Steppe of Ukraine. Myronivka Bulletin, 2, 129–140. [in Ukrainian]

Shchypak, H. V., Sviatchenko, S. I., & Nepochatov, M. I. (2014). Evaluation of winter triticale variety samples by ecological plasticity and stability of basic productivity traits. Visnyk Tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti [Bulletin of the Center for Science Provision of Agribusiness in the Kharkiv Region], 16, 247–256. [in Ukrainian]

Riabchun, N. I., Yelnikov, M. I., & Zviahin, A. F. (2010). Spetsialna selektsiia i nasinnytstvo polovykh kultur [Special Plant Breeding and Seed Production of Field Crops]. V. V. Kyrychenko (Ed.). Kharkiv: N.p. [in Ukrainian]

Kindruk, M. O. (2003). Nasinnytstvo y nasinnieznavstvo zernovykh kultur [Seed Production and Seed Science of Grain Crops]. Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Kindruk, M. O., Sokolov, V. M., & Vyshnevskyi, V. V. (2012). Nasinnytstvo z osnovamy nasinnieznavstva [Seed Production with the Fundamentals of Seed Science]. M. O. Kindruk (Ed.). Kyiv: Ahrarna nauka. [in Ukrainian]

Havryliuk, M. M. (2004). Osnovy suchasnoho nasinnytstva [Fundamentals of Modern Seed Production]. Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Lytvynenko, M. A., & Rybalka, O. I. (2007). Cultivar as the basis of the economy. Nasinnytstvo [Seed production], 1, 1–8. [in Ukrainian]

Voloshchuk, O. P. (2007). The role of variety in the innovative and economic provision of production. In Naukove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva v Karpatskomu rehioni: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Scientific Support of Innovative Development of Agrarian Production in the Carpathian Region: Proc Int. Applied Research Conf.] (pp. 91–96). June 7–9, 2007, Chernivtsi, Ukraine. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Москалець В. В., Москалець Т. З. Формування адаптивних біоценотичних зв’язків у фітоценозах тритикале озимого в умовах лісостепового та полісько-лісостепового екотипів. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2015. № 1–2. С. 54–60.

 

2. Білітюк А. П., Гірко В. С., Каленська С. М. Тритикале в Україні / за ред. А. П. Білітюка. Київ : [б. в.], 2004. 376 с.

 

3. Рибалка О. И. Тритикале и энергетика. Перспективы недооцененной культуры. Зерно. 2012. № 9. С. 15–16.

 

4. Кириченко В. В., Корчинський А. А., Волкодав В. В., Костромітін В. М. Наукові основи формування сортової структури сільськогосподарських культур. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2002. Вип. 86. С. 3–10.

 

5. Желязков О. І., Педаш О. О., Бойко О. В., Прядко Ю. М. Вплив основних елементів технології вирощування на формування продуктивності та якості зерна тритикале озимого. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. Дніпропетровськ, 2011. № 1. С. 114–117. 

 

6. Рибалка О. І., Моргун В. В., Моргун Б. В., Починок В. М. Агрономічний потенціал і перспективи тритикале. Физиология растений и генетика. 2015. Т. 47, № 2. С. 95–111.

 

7. Гаврилюк М. М. Сучасні завдання аграрної науки в розвитку генетики, селекції та насінництва. Вісник аграрної науки. 2009. № 1. С. 5–10.

 

8. Харченко М. В., Волощук С. І. Параметри адаптивності, біологічні та господарські ознаки перспективних ліній озимого тритикале. Миронівський вісник. 2016. Вип. 3. С. 71–84.

 

9. Харченко М. В. Адаптивність сортів тритикале озимого в умовах Лісостепу України. Миронівський вісник. 2016. Вип. 2. С. 129–140.

 

10. Щипак Г. В., Святченко С. І., Непочатов М. І. Оцінка сортозразків тритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю основних ознак продуктивності. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. № 16. С. 247–256.

 

11. Рябчун Н. І., Єльніков М. І., Звягін А. Ф. Спеціальна селекція і насінництво польових культур / за ред. В. В. Кириченка. Харків : Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України, 2010. 462 с.

 

12. Кіндрук М. О. Насінництво й насіннєзнавство зернових культур. Київ : Аграрна наука, 2003. 240 с.

 

13. Кіндрук М. О., Соколов В. М., Вишневський В. В. Насінництво з основами насіннєзнавства / за ред. М. О. Кіндрука. Київ : Аграрна наука, 2012. 264 с.

 

14. Гаврилюк М. М. Основи сучасного насінництва. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 256 с.

 

15. Литвиненко М. А., Рибалка О. І. Сорт – як основа економіки. Насінництво. 2007. № 1. С. 1–8.

 

16. Волощук О. П. Роль сорту в інноваційному та економічному забезпеченні виробництва. Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в Карпатському регіоні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 7–9 червня 2007 р.). Чернівці : [б. в.], 2007. С. 91–96.

ISSN 2518-7910