DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201704-04

Зав'язування насіння при схрещуванні сортів Тriticum aestivum L. з пшенично-житніми транслокаціями

N. S. Dubovyk, O. V. Humeniuk, V. V. Kyrylenko

Анотація


Мета. Виявити залежність зав’язування насіння в першому поколінні міжсортових гібридів пшениці м’якої озимої від наявності пшенично-житніх транслокацій (ПЖТ) 1AL/1RS та 1BL/1RS у батьківських форм. Методи. Польові досліди проводили у 2014/15, 2015/16 рр. на селекційних полях Миронівського інституту пшениці. Методом міжсортової гібридизації щороку проводили схрещування між собою сортів-носіїв ПЖТ 1AL/1RS (Експромт, Колумбія, Золотоколоса) і 1BL/1RS (Легенда Миронівська, Калинова, Світанок Миронівський), на основі яких створено 30 гібридних комбінацій. Батьківські форми гібридних комбінацій пшениці сіяли вручну на ділянках площею 0,3 м2. Результати. Досліджувані сорти є середньостиглими, тому періоди колосіння і цвітіння у них переважно збігалися, що дало можливість максимально запилити квітки. Отримані дані свідчать, що носії ПЖТ легко схрещуються між собою. Показник зав’язування насіння залежав як від вихідних форм, так і від умов вегетації і варіював від 6,6 до 80,1 % у 2015 р. та від 21,4 до 80,3 % у 2016 р. Середній показник був дещо нижчим у 2015 р. (40,7 %) і вищим – у 2016 р. (58,0 %). У 2015 р. високим відсотком зав’язування гібридного насіння виділилась комбінація Легенда Миронівська / Золотоколоса, материнська форма якої має 1BL/1RS. У 2016 р. високим був відсоток зав’язування в комбінаціях, в яких материнською формою були носії як 1BL/1RS (Світанок Миронівський), так і 1AL/1RS (Золотоколоса, Колумбія). За два роки найкращі результати отримано при використанні за материнську форму сортів Легенда Миронівська (66,9 %), Світанок Миронівський (64,6 %), Експромт (62,2 %), Колумбія (61,3 %), що дає підстави припустити наявність у цих генотипах рецесивних генів (kr1, kr2), завдяки яким вони добре схрещуються і дають життєздатне гібридне насіння. Висновки. Для отримання комбінацій з високим зав’язуванням гібридного насіння успішним було залучення у схрещування носіїв пшенично-житніх транслокацій сортів Легенда Миронівська, Світанок Миронівський, Експромт, Колумбія.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; пшенично-житні транслокації; гібридизація; сорт; зав’язування насіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar, L. P. (2003). Henetychnyi analiz hospodarskykh oznak sortiv ozymoi miakoi pshenytsi riznykh rokiv selektsii [Genetic analysis of agronomic traits in winter bread wheat cultivars bred at various years]. Extended Abstract of Cand. Biol. Sci. Diss.). Plant Breeding & Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivars Investigation of UAAS, Odesa, Ukraine. [in Ukrainian]

Brenchley R., Spannagl M., Pfeifer M., Barker G. L., D'Amore R., Allen A. M., McKenzie N., Kramer M., Kerhornou A., Bolser D., Kay S., Waite D., Trick M., Bancroft I., Gu Y., Huo N., Luo M. C., Sehgal S., Gill B., Kianian S., Anderson O., Kersey P., Dvorak J., McCombie W. R., Hall A., Mayer K. F., Edwards K. J., Bevan M. W., & Hall N. (2012). Analysis of the bread wheat genome using whole-genome shotgun sequencing. Nature, 491(7426). 705–710.

Kozhakhmetov, K. K. (2005) Hybridization of hexaploid wheat with wild species. Vestnik selskokhozyaystvennoy nauki Kazakhstana [Bulletin of Agricultural Science of Kazakhstan], 6, 5–7. [in Russian]

Vlasenko, V. A., Kochmarskyi, V. S., Koliuchyi, V. T., Kolomiiets, L. A., Khomenko, S. O. & Solona, V. Yo. (2012). Selektsiina evoliutsiia myronivskykh pshenyts [Breeding Evolution of Myronivka Wheats]. Myronivka. [in Ukrainian]

Belan I. A., Rosseeva L. P., Trubacheeva N. V., Osadchaya T. S.,. Dorogina O. V., Zhmud E.V,. Kolmakov Y. V., Blokhina N. P., Kravtsova L. A., Pershina L. A. (2010). Some agronomic important features of spring wheat cultivar Omskaya 37 lines containing wheat-rye translocation 1RS.1BL. Informatsionnyy Vestnik VOGiS [Information Bulletin of the Vavilov Society of Geneticists and Breeders], 14(4), 632–640. [in Russian]

Koliuchyi, V. T. (2014). Breeding winter wheat for grain quality in the Forest-Steppe of Ukraine. Selektsiia i nasinnytstvo [Breeding and Seed Production], 100, 160-171. [in Ukrainian]

Kozub, N. O., Sozinov, I. O., Koliuchyi, V. T., Vlasenko, V. A., Sobko, T. O. & Sozinov, O. O. (2005). Identification of 1AL/1RS translocation in winter common wheat varieties of Ukrainian breeding. Tsitologiia i genetika [Cytology and Genetics], 39(4), 20–24. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) [Methods of Field Experiment (with the Basics of Statistical Processing of Research Results)]. (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Molotskyi, M. Ya., Vasylkivskyi, S. P. & Kniaziuk, V. I. (2008). Selektsiia i nasinnytstvo polovykh kultur: praktykum [Breeding and Seed Production of Field Crops: Practical Guide]. Bila Tserkva. [in Ukrainian]

Lelley J. (1980). Selektsiya pshenitsy: Teoriya i praktika [Wheat breeding: Theory and Practice]. N. B. Ronis, Trans.). Moscow: Kolos. [in Russian]

Vlasenko, V. A., Osmachko, O. M. & Bakumenko, O. M. (2014). Setting of winter wheat seed in F1 at varieties crossing with wheat-rye translocations. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ahronomiia i biolohiia» [Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Agronomy and Biology], 3(27), 197–201. [in Ukrainian]

Zeven, A. C. (1987). Crossability percentages of some 1400 bread wheat varieties and lines with rye. Euphytica, 36, 299–319.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондар Л. П. Генетичний аналіз господарських ознак сортів озимої м'якої пшениці різних років селекції: автореф. дис. … канд. біол. наук: спец. 03.00.15 «Генетика» / Селекційно-генетичний інститут – НЦНС УААН. Одеса, 2003. 18 с.

 

2. Brenchley R., Spannagl N., Pfeifer M. et al. Analysis of the bread wheat genome using whole-genome shotgun sequencing. Nature. 2012. Vol. 491, N. 7426. P. 705–710.

 

3. Власенко В. А., Кочмарський В. С., Колючий В. Т. та ін. Селекційна еволюція миронівських пшениць. Миронівка, 2012. 330 с.

 

4. Кожахметов К. К. Гибридизация гексаплоидных пшениц с дикими ее видами. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. 2005. Вып. 6. С. 5–7.

 

5. Белан И. А., Россеева Л. П., Трубачева Н. В. и др. Особенности хозяйственно ценных признаков линий сорта яровой мягкой пшеницы Oмская 37, несущих пшенично-ржаную транслокацию 1RS1.1BL6. Информациoнный вестник ВОГиС. 2010. Т. 14, № 4. С. 632–640.

 

6. Колючий В. Т. Селекція пшениці озимої на якість зерна в Лісостепу України. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2011. Вип. 100. C. 160–171.

 

7. Козуб Н. О., Созінов І. О., Колючий В. Т. та ін. Ідентифікація 1AL/1RS транслокації у сортів м’якої пшениці української селекції. Цитология и генетика. 2005. Вып. 39, № 4. С. 20–24.

 

8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5-е, доп. и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.

 

9. Молоцький М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І. Селекція і насінництво польових культур : практикум. Біла Церква, 2008. 192 с.

 

10. Лелли Я. Селекция пшеницы: Теория и практика / пер. с англ. Н. Б. Ронис. – Москва : Колос, 1980. С. 221–230.

 

11. Власенко В. А., Осьмачко О. М., Бакуменко О. М. Зав’язування насіння пшениці озимої в F1 при схрещуванні сортів з пшенично-житніми транслокаціями. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і біологія. 2014. Вип. 3 (27). С. 197–201.

 

12. Zeven A. C. Crossability percentages of some 1400 bread wheat varieties and lines with rye. Euphytica. 1987. Vol. 36. P. 299–319.
ISSN 2518-7910