DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201704-01

Добір морозостійких ліній пшениці м’якої озимої

N. V. Bulavka, T. V. Yurchenko, O. M. Kucherenko

Анотація


Мета. Відпрацювати ряд підходів для вдосконалення способу добору морозостійкого селекційного матеріалу пшениці м'якої озимої з гібридних популяцій. Методи. Для добору використовували вдосконалений метод проморожування проростків, що дає змогу одночасно проморозити значну кількість зразків за невеликих енерговитрат. Для оцінки отриманого в результаті добору морозостійкого матеріалу застосовували також метод проморожування в камерах низьких температур рослин у посівних ящиках, що пройшли загартування на відкритому майданчику. Такий метод є більш точним і наближеним за умовами загартування і проморожування до природних стресових факторів зимівлі. Результати. Підтверджено доцільність проморожування гібридів пшениці озимої в ранніх поколіннях з метою добору морозостійких форм. У селекції на підвищення морозостійкості показано ефективність використання у гібридизації створених авторами донорів Лютесценс 696, Лютесценс 770, Лютесценс 453, Лютесценс 885. Отримано більше 150 морозостійких ліній, які в подальшому можуть бути використані в селекції. Висновки. Достатній рівень морозостійкості селекційного матеріалу пшениці м'якої озимої досягається, по-перше, залученням до схрещувань широкого набору сортів, що доповнюють один одного відповідно до різних факторів адаптації до низької температури, по-друге, – досконало відпрацьованими методами добору з гібридних популяцій у природних і штучних умовах. Вдосконалено метод створення морозостійкого селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої проморожуванням у камерах ЛВН-200Г проростків гібридних рослин у ранніх поколіннях. Для оцінки отриманого в результаті добору морозостійкого матеріалу застосовано також метод проморожування рослин у посівних ящиках в камерах КНТ-1. Показано ефективність застосування для гібридизації створених авторами донорів морозостійкості. Отримані морозостійкі лінії можуть бути використані в селекції.

Ключові слова


пшениця м’яка озима; морозостійкість; добір; проморожування; гібриди; донори; джерела

Повний текст:

PDF

Посилання


Orliuk, A. P., & Honcharova, K. V. (2002). Adaptyvnyi i produktyvnyi potentsialy pshenytsi [Adaptive and productive wheat potentials]. Kherson: Ailant. [in Ukrainian]

Morgun, V. V., Logvinenko, V. F., Ulich, L. I., & Kravets, V. S. (2000). Winter and frost resistance of modern varieties of winter wheat. Fiziologiya i Biokhimiya Kul’turnykh Rasteniy [Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants], 32(4), 255–260. [in Russian]

Kirian, V. M. (1999). Factors of winter resistance for winter wheat breeding in the Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk ahrarnoi nauky [New of Agrarian Science], 8, 21–25. [in Ukrainian]

Lytvynenko, M. A. (2010). Improvement of the breeding program of winter bread wheat of universal type for conditions of the South of Ukraine in connection with climate changes. Zbirnyk naukovykh prats SHI-NTsNS [Collected scientific works of the Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation of NAAS], 16(56), 9–22. [in Ukrainian]

Burdeniuk-Tarasevych, L. A. (2003). Breeding of intensive varieties of winter wheat with high winter resistance for the conditions of Forest-Steppe and Polissia of Ukraine. Zbirnyk naukovykh prats SHI-NTsNS [Collected scientific works of the Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation of UAAS], 4(44), 48–55. [in Ukrainian]

Burdeniuk-Tarasevych, L. A. (2007). Results and prospects of winter wheat breeding for increased adaptability for the conditions of Forest-Steppe and Polissia of Ukraine. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla UAAN [Sci.-Techn. Bull. of the V.M. Remeslo Myronivka Inst. of Wheat of UAAS]. 6–7, 48–57. [in Ukrainian]

Morgun, V. V., Logvinenko, V. F., & Kravets, V. S. (2000). Features of selection for frost resistance in hybrid populations of winter wheat. Fiziologiya i Biokhimiya Kul’turnykh Rasteniy [Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants], 32(6), 439–443. [in Russian]

Sukhorukov, A. F. (2003). Methods and results of breeding winter-hardy and productive varieties of bread wintert wheat. In Puti resheniya problem povysheniya adaptivnosti, produktivnosti i kachestva zernovykh i kormovykh kul'tur: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Ways to solve the problems of increasing the adaptability, productivity and quality of grain and forage crops: Proc. Int. Sci. Conf.] (pp. 43–44). June 15-17, 2003, Samara, Russia. [in Russian]

Demydov, O. A., Kochmarskyi, V. S., Kyrylenko, V. V., Kolomiiets, L. A., Bulavka, N. V., Gumeniuk, O. V., Khomenko, L. O., Yurchenko, T. V., & Derhachov, O. L. (2015). Sposoby doboru morozostiikoho materialu pshenytsi miakoi ozymoi (Triticum aestivum L.) [Ways of breeding frost-resistant material of bread winter wheat (Triticum aestivum L.)]. Myronivka. [in Ukrainian]

Mel'nitskiy, V. N., & Samygin, G. A. (1980). The study of the physiological characteristics of frost resistance of winter cereals by the method of freezing seedlings. Fiziologiya Rasteniy [Plant Physiology], 27(1), 157–164. [in Russian]

Pshenytsia ozyma. Metody vyznachennia morozostiikosti sortiv: DSTU 4749: 2007. [Winter wheat. Method of determining the frost resistance of varieties: State Standard 4749: 2007]. (2008). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Орлюк А. П., Гончарова К. В. Адаптивний і продуктивний потенціали пшениці. Херсон : Айлант, 2002. 263 с.

 

2. Моргун В. В., Логвиненко В. Ф., Улич Л. И., Кравець В. С. Зимо- и морозостойкость современных сортов озимой пшеницы. Физиология и биохимия культ. растений. 2000. Т. 32, № 4. С. 255–260.

 

3. Кір’ян В. М. Фактори зимостійкості для селекції пшениці озимої м’якої в Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 1999. № 8. С. 21–25.

 

4. Литвиненко М. А. Удосконалення програми селекції сортів озимої м’якої пшениці універсального типу для умов Півдня України. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. Одеса, 2010. Вип. 16 (56). С. 9–22.

 

5. Бурденюк-Тарасевич Л. А. Селекція інтенсивних сортів озимої м’якої пшениці з підвищеною зимостійкістю для умов Лісостепу та Полісся України. Збірник наукових праць СГІ –НЦНС. Одеса, 2003. № 4 (44). С. 48–55.

 

6. Бурденюк-Тарасевич Л. А. Результати та перспективи селекції озимої м’якої пшениці на підвищену адаптивність для умов Лісостепу і Полісся України. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла УААН. Київ : Аграрна наука, 2007. Вип. 6–7. С. 48–57.

 

7. Моргун В. В., Логвиненко В. Ф., Кравец В. С. Особенности отбора на морозостойкость в гибридных популяциях озимой пшеницы. Физиология и биохимия культ. растений. 2000. Т. 32, № 6. С. 439–443.

 

8. Сухоруков А. Ф. Методы и результаты селекции зимостойких и продуктивных сортов озимой мягкой пшеницы. Пути решения проблем повышения адаптивности, продуктивности и качества зерновых и кормовых культур : мат. Междунар. науч.-практ.   конф. Самара, 2003. С. 43–44.

 

9. Демидов О.А., Кочмарський В.С., Кириленко В.В., Коломієць Л.А., Булавка Н.В., Гуменюк О.В., Хоменко Л.О., Юрченко Т.В., Дергачов О.Л. Способи добору морозостійкого матеріалу пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.). Методичні рекомендації. Миронівка, 2015. 20 с.

 

10. Мельницкий В. Н., Самыгин Г. А. Изучение физиологических особенностей морозостойкости озимых злаков методом промораживания проростков. Физиология растений. 1980. Т. 27, № 1. С. 157–164.

 

11. Пшениця озима. Метод визначення морозостійкості сортів : ДСТУ 4749:2007. [Чинний від 2009-01-01] Київ : Держспоживстандарт України, 2008. 8 с. (Національні стандарти України).
ISSN 2518-7910