Урожайність та посівні якості насіння пшениці м’якої ярої залежно від системи удобрення та захисту у Правобережному Лісостепу України

В. Ю. Суденко

Анотація


Мета. Встановити особливості формування врожайності і визначити показники якості насіння в залежності від рівня мінерального живлення за різних технологій вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України.

Методика. Дослідження проводили у 2012-2014 рр. на полях Миронівського інституту пшениці на сортах пшениці ярої Елегія миронівська і Сімкода миронівська. Схема досвіду: 1) контроль (без добрив); 2) Р60К60; 3) N30 (ІІ е.о.) + N30 (IV е.о.); 4) N30Р30К30; 5) N30Р30К30 + N30 (IV е.о.); 6) Р60К60 + N30 (II е.о.) + N30 (IV е.о.); 7) Р60К60 + N30 (IV е.о.) + N30 (Х е.о.); 8) N60Р60К60; 9) N60Р60К60 + N30 (IV е.о.); 10) N90Р60К90 + N30 (IV е.о.), а також мінімальна і інтенсивна системи захисту рослин.

Результати. В середньому за 2012-2014 рр. на контролі (без добрив) з мінімальним хімічним захистом врожайність сорту Елегія миронівська склала 3,38 т/га, сорту Сімкода миронівська – 3,01 т/га, тоді як на варіанті інтенсивної технології – відповідно 3,64 і 3,25 т/га.

При внесенні лише Р60К60 врожайність сорту Елегія миронівська склала 3,62 т/га, Сімкода миронівська – 3,23 т/га, при інтенсивній технології – відповідно 3,93 і 3,53 т/га. Залежно від внесення N30Р30К30, N30Р30К30 + N30 (IV) і N60Р60К60, N60Р60К60 + N30 (IV), а також застосування мінімальної хімічного захисту посівів урожайність сорту Елегія миронівська склала відповідно до варіантів 4,01; 4,13 т/га і 4,16; 4,57 т/га, сорту Сімкода миронівська – відповідно 3,58; 3,75 і 4,04; 3,20 т/га. Інтенсивний хімічний захист підвищував урожайність відповідно до сортів і варіантів до 4,28; 4,69; 4,96; 5,07 т/га і 3,88; 4,25; 4,66; 4,79 т/га. У середньому за роки досліджень високий рівень врожайності був зафіксований на варіанті N90P60K90 + N30 (IV) за інтенсивного хімічного захисту – у сорту Елегія миронівська 5,12 т/га, Сімкода миронівська – 4,86 т/га. Внесення мінеральних добрив позитивно вплинуло і на підвищення посівних якостей насіння. Так, за інтенсивної технології відзначено збільшення маси 1000 насінин у сорту Елегія миронівська на 2,1-5,2 г, Сімкода миронівська - на 1,7-5,5 г. Відзначено тенденцію до зростання активності кільчення, енергії проростання, лабораторної схожості, довжини колеоптиле і кількості зародкових корінців на варіантах з внесенням мінеральних добрив у порівнянні з варіантами без добрив.

Висновки. Встановлено, що після попередника соя сорти пшениці м'якої ярої позитивно реагували на елементи живлення за їх застосування на різних етапах органогенезу. Урожайність, маса 1000 насінин, показники активності кільчення, енергії проростання, лабораторної схожості насіння, а також довжина колеоптиле і кількість зародкових корінців збільшувалися за внесення підвищених доз мінеральних добрив та застосування технології з інтенсивним хімічним захистом.


Ключові слова


пшениця яра; сорт; урожайнiсть; посiвнi якостi насіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Hospodarenko GM, Mashynnyk SV. Effect of nitrogen fertilizers on crop capacity and grain quality of bread spring wheat in the conditions of Right Bank Forest-steppe. Agrarni Visti – Agrarian News. 2006; 3: 7.

Manzhos DM. Seed Science of Wheat. Kyiv: Urozhai; 1971. 170 p.

Fedoruk SP, Mirenkov SN. Economy of varietal renewal. Zernovye kultury. 1998; 4: 7-10.

Aleshchenko PI. Fertilizers, sowing qualities and crop capacity properties of seeds. Selektsiya i Semenovodstvo – Plant Breeding and Seed Production. 1981; 2: 34-36.

Gorodnii MM, Mazurkevych LI, Kudriavytska AM,BohdanetsVA,PavliukSD.The impact of mineral fertilizers on productivity of spring spiked cereals. Zbirnyk Naukovykh Prats of National Scientific Center "InstituteofAgricultureof UAAS" (special issue). Kyiv: EKMO; 2006. P. 215-220.

Bilitiuk AP. Crop capacity of spring wheat depending on the norms and terms of seeding and application of mineral fertilizers in Volyn. Visnyk Agrarnoi Nauky – News of Agrarian Sciences. 1998; 4: 30-33.

Golik VS, Kislinskiy AG, Lutsenko NP. Influence of mineral fertilizers and seeding rates on sowing and crop capacity properties of seeds of spring wheat. Selektsiya i Semenovodstvo – Plant Breeding and Seed Production. 1975; 31: 107-111.

Stepanenko AYa, Grinyev VM, Dushko MP. Spring wheats in winter-sowing area. Zernovoye Khozyaistvo. 1985; 10: 31.

Shevchenko OI, Turcheniuk LO. State of agricultural sphere of production and the possibility of increasing spring wheat productivity. Naukovo-Tekhnichnyi Biuleten. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of UAAS. Kyiv: Agrarna Nauka. 2006; 5: 247-257.

Sviderko MS, Bolekhivskyi VP, Tymkiv MYu, Kubyshyn SYa. Efficiency of growing technologies of spring wheat in Western Forest-steppe. Zbirnyk Naukovykh Prats.NationalScientificCenter"Institute of Agriculture of UAAS" (special issue). Kyiv: EKMO; 2004. P. 119-122.

Bezuhlyi MD, Kyrychenko VV, Popov SI [et al.] Optimization of cultivation of spring wheat in Left-bank Forest-steppe ofUkraine. Kharkiv; 2003. 23 p.

Golik VS. Research results with growing grain of spring wheat and prospects for expanding the crops inUkraine. Report on Bureau of Presidium ofUkrainianAcademyof Agrarian Sciences, on 12 August, 2003. Kyiv; 2003. 28 p.

Machneva VV, Semina SA. Reserves of increasing crop capacity and grain quality of spring wheat. Dostizheniya Nauki i Tekhniki APK – Advances in Science and Technology of APC. 2005; 8: 51-54.

Rusanov VI, Tverdokhlib AM, Borsuk GYu, Nazarenko SG, Tomashevska AM Evaluation of different growing technologies of spring wheat in the central Forest-steppe ofUkraine. Naukovo-Tekhnichnyi Biuleten. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of UAAS. Kyiv: Agrarna Nauka. 2007; 6-7: 333-343.

Dospekhov BA. Methods of field experiments (with the fundamentals of statistical processing of the results of research). Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 p.

MakrushinNM. Ecological bases of industrial seed production of cereal crops.Moscow: Agropromizdat; 1988. 280 p.

Method of determining quality. Seeds of agricultural crops. DSTU 4138-2002. [Acting of 2004/01/01]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy; 2003. 173 p. (National Standards ofUkraine).

Matiushchenko LV, Kaloshin VM, Likhachev BS. Methods of Determining Strength of Seed Growth. Moscow; 1983. 14 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Господаренко Г.М. Вплив азотних добрив на врожайність і якість зерна ярої м’якої пшениці в умовах правобережного Лісостепу / Г.М. Господаренко, С.В. Машинник // Аграрні вісті. – 2006. – № 3. – С. 7.

2. Манжос Д.М. Насіннєзнавство пшениці / Манжос Д.М. – К. : Урожай, 1971. – 170 с.

3. Федорук С.П. Экономика сортообновления / С.П. Федорук, С.Н. Миренков // Зерновые культуры. – 1998. – № 4.– С. 7–10.

4. Алещенко П.И. Удобрения, посевные качества и урожайные свойства семян / П.И. Алещенко // Селекция и семеноводство. – 1981. – № 2. – С. 34–36.

5. Вплив мінеральних добрив на продуктивність ярих колосових культур / М.М. Городній, Л.І. Мазуркевич, А.М. Кудрявицька [та ін.] // Зб. наук. праць ННЦ “Інститут землеробства УААН” (спецвипуск). – К.: ЕКМО, 2006. – С. 215–220.

6. Білітюк А.П. Урожайність пшениці ярої залежно від норм і строків висіву насіння та внесення мінеральних добрив на Волині / А.П. Білітюк // Вісник аграрної науки. – 1998. – № 4. – С. 30–33.

7. Голик В.С. Влияние минеральных удобрений и норм высева на посевные и урожайные свойства семян яровой пшеницы / В.С. Голик, А.Г. Кислинский, Н.П. Луценко // Селекция и семеноводство. – 1975. – Вып. 31. – С. 107–111.

8. Степаненко А.Я. Яровая пшеница в озимосеющей зоне / А.Я. Степаненко, В.М. Гринев, М.П. Душко // Зерновое хозяйство. – 1985. – № 10. – С. 31.

9. Шевченко О.І. Стан аграрної сфери виробництва та можливості підвищення продуктивності ярої пшениці / О.І. Шевченко, Л.О. Турченюк // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту пшен. імені В.М. Ремесла УААН. – К.: Аграрна наука, 2006. – Вип. 5. – С. 247–257.

10. Ефективність технологій вирощування ярої пшениці в Західному Лісостепу / [М.С. Свідерко, В.П. Болехівський, М.Ю. Тимків, С.Я. Кубишин] // Зб. наук. праць Ін-ту землеробства УААН (спецвипуск). – К.: ЕКМО, 2004. – С. 119–122.

11. Оптимізація вирощування ярої пшениці в Лівобережному Лісостепу України / М.Д. Безуглий, В.В. Кириченко, С.І. Попов [та ін.]. – Х., 2003. – 24 с.

12. Голік В.С. Результати досліджень з вирощування зерна ярої пшениці і перспективи розширення посівів цієї культури в Україні / В.С. Голік // Доповідь на бюро Президії УААН, 12 серпня 2003 р. – К., 2003. – 28 с.

13. Мачнева В.В. Резервы повышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы / В.В. Мачнева, С.А. Семина // Достижения науки и техники АПК. – 2005. – № 8. – С. 51–54.

14. Оцінка різних технологій вирощування пшениці ярої в центральному Лісостепу України / В.І. Русанов, А.М. Твердохліб, Г.Ю. Борсук [та ін.] // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту пшен. імені В.М. Ремесла УААН. – К.: Аграрна наука, 2007. – Вип. 6–7. – С. 333–343.

15. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): изд. 5-е, перераб. и доп. / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

16. Макрушин Н.М. Экологические основы промышленного семеноводства зерновых культур / Н.М. Макрушин. – М.: Агропромиздат, 1988. – 280 с.

17. Методика визначення якості. Насіння сільськогосподарських культур. ДСТУ 4138–2002. [Чинний від 2004-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с. – (Національні стандарти України).

18. Матющенко Л. В. Методика определения силы роста семян / Л.В. Матющенко, В.М. Калошин, Б.С. Лихачёв. – М., 1983. – 14 с.

ISSN 2518-7910