Формування врожаю голозерного та плівчастого ярого ячменю залежно від норм висіву та мінерального живлення в умовах Північного Лісостепу України

М. О. Сардак, М. І. Сардак, О. О. Гвоздь

Анотація


Мета. Вивчення впливу норм висіву і мінеральних добрив на зернову продуктивність голозерного і плівчастого ячменю ярого.

Методи. Польовий, лабораторний, порівняльно-аналітичний, статистичний.

Результати. Показано вплив сорту, норми висіву та мінеральних добрив на формування елементів продуктивності та урожайність голозерного і плівчастого ячменю ярого. Підвищення норм висіву та мінеральних добрив сприяло збільшенню продуктивного стеблостою на 1 м2 як у голозерного, так і у плівчастого ячменю (рис. 1), але обумовило стійку тенденцію до зменшення кількості зерен у колосі та маси зерна з колоса.

За однакових норм висіву та мінеральних добрив у плівчастого ячменю спостерігалась суттєва перевага за густотою продуктивного стеблостою, у голозерного – за кількістю зерен у колосі та масою зерна з колоса

Для голозерного ячменю Козацький і плівчастого Імідж в умовах північного Лісостепу на чорноземі глибокому малогумусному за поєднання норми висіву 4 млн насінин/га з нормою мінеральних добрив (NPK)60 отримано найвищий рівень врожайності голозерного (5,21 т/га) і плівчастого (5,37 т/га) ячменю і максимальна надбавка врожаю від внесення добрив – відповідно 1,34 (31,2%) і 1,18 т/га (28,2%). Підвищення норми мінеральних добрив до (NPK)90 було неефективним. При вирощуванні без використання добрив збільшення норми висіву до 5 млн насінин / га забезпечувало достовірну прибавку врожаю голозерного ячменю 0,18 т/га (4,5%), плівчастого - 0,2 т/га (4,8%).

Висновки. При вирощуванні голозерного ячменю Козацький і плівчастого Імідж в умовах північного Лісостепу встановлено найбільш оптимальне поєднання норми висіву  з нормою мінеральних добрив. Підвищення норми мінеральних добрив було неефективним. При вирощуванні без використання добрив збільшення норми висіву забезпечувало достовірну прибавку врожаю голозерного і плівчастого ячменю. 


Ключові слова


ячмінь ярий; сорт; норма висіву; норма мінеральних добрив; елементи продуктивності; урожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Hubernator VS. Barley. Kyiv: Urozhai; 1977. 104 p.

Nosenko Yu. The third world crop. Barley inUkraineand in the world. Zerno. 2009; 4: 61-65.

Rybalka O. The new product for grain food based on waxi barley, black-grain wheat bran, and flax meal will be your effective remedy for serious illnesses. Zerno i Khlib – Grain and Bread. 2014; 1: 48-51.

Matvieieva A, Pavliukevych Ye. Naked barley has no enough cellulose, but a lot of crude protein and metabolic energy. Zerno i Khlib – Grain and Bread. 2015; 4: 37.

Gavryliuk MM. Modern objectives of agrarian science in the development of genetics, breeding, and seed production. Visnyk Agrarnoi Nauky – News of Agrarian Sciences. 2009; 1: 5-10.

Mukan YaM., Rachenko OS. The impact of mineral fertilizers on formation of agrophytocenoses of common spring barley (Hordeum vulgare L.). Sortovyvchennia ta Okhorona Prav na Sorty Roslyn – Plant Varieties Studying and Protection. 2014; 2: 51-55.

Rokitskiy PF. Introduction to Statistical Genetics. Minsk: Vysheyshaya Shkola; 1978. 448 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Губернатор В.С. Ячмінь / В.С. Губернатор. – К.: Урожай, 1977. – 104 с.

2. Носенко Ю. Третья мировая культура. Ячмень в Украине и мире / Ю. Носенко // Зерно. – 2009. – № 4. – С. 61–65.

3. Рибалка О. Новий продукт зернового харчування на основі ячменю ваксі, висівок чорнозерної пшениці та борошна льону стане вашими ефективними ліками від тяжких недуг / О. Рибалка // Зерно і хліб. – 2014. – № 1. – С. 48–51.

4. Матвєєва А. У голозерному ячмені замало клітковини, але багато сирого протеїну та обмінної енергії / А. Матвєєва, Є. Павлюкевич // Зерно і хліб. – 2015. – № 4. – С. 37.

5. Гаврилюк М.М. Сучасні завдання аграрної науки в розвитку генетики, селекції та насінництва / М.М. Гаврилюк // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 1. – С. 5–10.

6. Мукан Я.М. Вплив мінеральних добрив на формування агрофітоценозу ячменю звичайного ярого (Hordeum vulgare L.) / Я.М. Мукан, О.С. Раченко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2014. – № 2. – С. 51–55.

7. Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику / П.Ф. Рокицкий. – Мн.: Вышэйшая школа, 1978. – 448 с.

ISSN 2518-7910