Реакція перспективних ліній пшениці озимої на умови вирощування

О. А. Демидов, Г. Б. Вологдіна, Н. П. Замліла, В. Т. Колючий

Анотація


Мета. Вивчити вплив окремих елементів технології вирощування пшениці озимої (попередники, строки сівби) на врожайність і якість зерна перспективних ліній Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла (МІП).

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2011-2013 рр. у польовому трифакторному досліді на полях селекційної сівозміни МІП по попередниках сидеральний пар (гірчиця) і кукурудза молочно-воскової стиглості. Об'єктом досліджень були 5 ліній пшениці м'якої озимої головного конкурсного випробування відділу селекції зернових культур, що висівали у три строки: 15 і 25 вересня, 5 жовтня. Погодні умови за роки досліджень суттєво різнилися, що дало можливість об'єктивно оцінити матеріал.

Результати. За даними трирічних досліджень встановлено, що вплив погодних умов на рівень врожайності було досить істотним і більшою мірою залежав від гідротермічного режиму протягом весняно-літнього сезону. Найбільшу продуктивність в цілому по досліду формували лінії Лютесценс 54739 і Еритроспермум 36802. В умовах зміни клімату сидеральний пар залишається найкращим і надійним попередником для озимої пшениці і забезпечує вищий урожай крупного, склоподібного зерна з максимальним вмістом білка і клейковини, високим показником сили борошна. В умовах Лісостепу України посів пшениці озимої в період з 25 вересня по 5 жовтня забезпечує максимальний прояв генетичного потенціалу продуктивності сучасних сортів.

Висновки. За результатами трирічного вивчення встановлено, що оптимальним строком посіву озимої пшениці є період з середини третьої декади вересня до середини першої декади жовтня. Незалежно від умов року і попередника за пізнього строку посіву (5 жовтня) формується зерно з високими показниками якості. Лінії Еритроспермум 36802 і Лютесценс 54739 менше реагували на строк посіву, зберігаючи при цьому високий рівень врожайності. В даний час лінія Лютесценс 54739 проходить державне сортовипробування України (третій рік) як сорт Господиня миронівська. Лінія Еритроспермум 36802 передана на ДСВ в 2016 р. під назвою Грація миронівська.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; урожайність; погодні умови; строк сівби; попередник; якість зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Morgun VV. Kiriziy DA, Prospects and modern strategies of wheat physiological traits improvement for productivity rising. Fiziologiya i Biokhimiya Kulturnykh Rasteniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 2012; 44(6): 463-483.

Sokolovska-Sergiienko OG, Kirizii DA. The intensity of photosynthesis and activity of antioxidant enzymes of winter wheat leafs by different nutrition conditions. Fiziologiya i Biokhimiya Kulturnykh Rasteniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 2013; 45(3): 206-212.

Kirizii DA, Lisnevych LO, Pochynok VM. Productivity and features of reutilization of nitrogen in contrasting by grain quality winter wheat plants of different genotypes. Fiziologiya i Biokhimiya Kulturnykh Rasteniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 2008; 40(1): 23-31.

Riabchenko NA, Mikhaleva EN. Influence of winter wheat growing conditions on grain quality indices. Khranenie i Pererabotka Zerna – Grain Storage and Processing. 2007; 10: 12-13.

Rybalka OI, Sokolov VM, Chervonis MV, Parfentiev MG, Toporash IG. Winter wheat grain quality in 2006. Khranenie i Pererabotka Zerna – Grain Storage and Processing. 2006; 8 (86): 16-20.

Lytvynenko MA. Role of variety as a factor of grain production of bread winter wheat. Nasinnytstvo – Seed Production. 2015; 5-6: 10-13.

Kolpakova OS. Winter wheat in the south conditions. Agronom – Agronomist. 2014; 2: 84-86.

Tymchuk VM, Tsekhmeistruk MG, Matviiets VG, Yegorova NYu. Grain complex ofUkraine: state and prospects. Agrarnyi Tyzhden. Ukraina – Agrarian Week.Ukraine. 2014; 5/6: 28-31.

Zhemela GP. Grain quality, its variability and heredity depending on the selection of parental pairs in the winter wheat breeding process. Zbirnyk Naukovykh Prats ofUmanStateAgrarianUniversity: by Materials of International Scientific Conference devoted to the 70th anniversary of Professor I.P. Chuchmii. Uman; 2005. P. 89-93.

Sandukhadze BI, Zhuravleva EV. Stability and adaptability of winter wheat varieties bred at NIISKh TsRNZ. Vestnik RASKhN – Bulletin of theRussianAcademyof Agricultural Sciences. 2008; 1: 41-43.

Meleshkina EP. Modern requirements to the grain and flour quality and significance of its evaluation in market conditions. Khranenie i Pererabotka Zerna – Grain Storage and Processing. 2007; 11 (101): 16-19.

Zhelezniakov O, Palchuk N, Kyrsanova G. Optimization of winter wheat growing. 2015; 9: 48-51.

Romanenko OL, Konova SR, Solodushko MM, Balioshenko SV. Soil moisture content and productivity of differently-aged winter wheat plants in the Southern Steppe. Bulletin of the Center for Science Provision of Agribusiness in the Kharkiv Region. 2015; 18: 87-96.

Dospekhov BA. Methods of field experiments (with the fundamentals of statistical processing of the results of research). Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 p.

Methods of State Strain Testing of Plant Varieties for Suitability for Dissemination inUkraine: General part. Right Protection on Plant Varieties: Official Bulletin. Chief Ed. Volkodav VV. Kyiv: Alefa. 2003; 1 (3): 106 p.

Petrenko V. Scientists for farmers. Agrarnyi Tyzhden. Ukraina – Agrarian Week.Ukraine. 2013; 23-24 (269): 6-7.

Matsuki J, Yasui T, Kohyama K, Sasaki T. Effect of environmental temperature on structure and gelatinization properties of wheat starch. Cereal Chem. 2003; 80(4): 476-480.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Моргун В.В. Перспективи та сучасні стратегії поліпшення фізіологічних ознак пшениці для підвищення продуктивності / В.В. Моргун, Д.А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2012. – Т. 44, № 6. – С. 463–483.

2. Соколовська-Сергієнко О.Г. Інтенсивність фотосинтезу та активність антиоксидантних ферментів листків озимої пшениці за різних умов живлення / О.Г. Соколовська-Сергієнко, Д.А. Кірізій // Физиология и биохимия культ. растений. – 2013. – Т. 45, № 3. – С. 206–212.

3. Кірізій Д.А. Продуктивність та особливості реутилізації азоту в контрастних за якістю зерна рослин озимої пшениці різних генотипів / Д.А. Кірізій, Л.О. Лісневич, В.М. Починок // Физиология и биохимия культурных растений. – 2008. – Т. 40, № 1. – С. 23–31.

4. Рябченко Н.А. Влияние условий выращивания озимой пшеницы на качественные показатели зерна / Н.А. Рябченко, Е.Н. Михалева // Хранение и переработка зерна. – 2007. – № 10. – С. 12–13.

5. Якість урожаю зерна озимої пшениці 2006 року / О.І. Рибалка, В.М. Соколов, Червоніс М.В. [та інші] // Хранение и переработка зерна. – 2006. – № 8 (86). – С. 16–20.

6. Литвиненко М.А. Роль сорту як фактора виробництва зерна пшениці м’якої озимої / М.А. Литвиненко // Насінництво. – 2015. – № 5–6. – С. 10–13.

7. Колпакова О.С. Озима пшениця в умовах півдня / О.С. Колпакова // Агроном. – 2014. – № 2. – С. 84–86.

8. Зерновий комплекс України: стан та перспективи / В.М. Тимчук, М.Г. Цехмейструк, В.Г. Матвієць, Н.Ю. Єгорова // Аграрний тиждень. Україна. – 2014. – № 5–6. – С. 29–31.

9. Жемела Г.П. Якість зерна, її мінливість та спадковість залежно від добору батьківських пар в процесі селекції озимої пшениці / Г.П. Жемела // Зб. наук. праць Уманського ДАУ: За матеріал. міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю з дня народження проф. І.П. Чучмія. – Умань, 2005. – С. 89–93.

10. Сандухадзе Б.И. Стабильность и адаптивность сортов озимой пшеницы селекции НИИСХ ЦРНЗ / Б.И. Сандухадзе, Е.В. Журавлёва // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2008. – № 1. – С. 41–43.

11. Мелешкина Е.П. Современные требования к качеству зерна и муки и значение его оценки в рыночных условиях / Е.П. Мелешкина // Хранение и переработка зерна. – 2007. – № 11 (101). – С. 16–19.

12. Железняков О. Оптимізація вирощування озимої пшениці / О. Железняков, Н. Пальчук, Г. Кирсанова // Пропозиція. – 2015. – № 9. – С. 48–51.

13. Вологозабезпеченість ґрунту та продуктивність різновікових рослин пшениці озимої в зоні Південного степу / О.Л. Романенко, С.Р. Конова, М.М. Солодушко, С.В. Бальошенко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Х., 2015. – Вип. 18. – С. 87–96.

14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд., доп. и перераб. / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

15. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні: Загальна частина // Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюлетень / Гол. ред. В.В. Волкодав. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 1, ч. 3. – 106 с.

16. Петренко В. Вчені – хліборобам / В. Петренко // Аграрний тиждень. Україна. – 2013. – № 23–24 (269). – С. 6–7.

17. Effect of environmental temperature on structure and gelatinization properties of wheat starch / J. Matsuki, T. Yasui, K. Kohyama, T. Sasaki // Cereal Chem. – 2003. – 80, N 4. – P. 476–480.

ISSN 2518-7910