Фізіологічні показники рослин пшениці озимої за ураження збудниками хвороб

О. А. Заїма

Анотація


Мета. Визначити інтенсивність дихання і електропровідність листків рослин сортів пшениці озимої, різних за стійкістю та з різним ураженням листковими хворобами.

Методика. Дослідження проводили на різних за стійкістю до хвороб сортах Подолянка і Мирлєна Для отримання різного ступеня ураження рослини на початку виходу у трубку обприскували фунгіцидом Фалькон 460 ЕС з різною нормою витрати. Інтенсивність дихання визначали за допомогою респіраційного апарата І.М. Толмачова. Вихід електролітів визначали за опором розчинів. Для аналізу результатів використовували відношення провідності живих і відмерлих після кип'ятіння тканин.

Результати. Поглинання кисню листками рослин сорту Подолянка, ураженими борошнистою росою на рівні 3-25%, було на 0,22-0,30 мл/год менше в порівнянні зі здоровими, а сорту Мирлєна при ураженні 5-40% - на 0,16- 0,36 мл/год. Зі збільшенням ступеня ураження септоріозом листя інтенсивність дихання також зменшувалася у обох сортів.

При ураженні борошнистою росою рослин в період виходу в трубку сортів Подолянка (0,5-10%) і Мирлєна (0,5-20%) електропровідність склала 35,0-45,4 і 36,4-46,5%, неуражених – 32,6 і 35,3% відповідно. При ураженні сорту Подолянка септоріозом на рівні 3-10% електропровідність листків склала 47,8-54,2%, здорових –36,4%, у сорту Мирлєна, уражених від 2 до 8%, вона була на рівні 52,5-58,7%, здорових – 48,6%.

Висновки. При збільшенні ступеня ураження хворобами рослин пшениці озимої зменшується інтенсивність дихання і зростає електропровідність клітинних мембран. У більш стійких сортів пшениці озимої при зростанні ступеня ураження відповідними збудниками хвороб фізіологічні показники рослин змінюються меншою мірою


Ключові слова


пшениця озима; інтенсивність дихання; електропровідність; борошниста роса; септоріоз листя; ураження

Повний текст:

PDF

Посилання


Parpan VI, Mylenka MM. Methodological aspects of the evaluation of ecological conditions of urbanized and anthropologically altered territories. Visnyk ofDnipropetrovskUniversity. Biology, ecology. 2010; 18 (2): 61-68.

Holovko TK. Respiration and productivity of red clover, oats and potatoes. Fiziologiya i Biokhimiya Kultiviruemykh Rastreniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 1987; 19 (4): 334-341.

Horodnii MM, Melnychuk SD, Honchar OM, Kalenskyi VP, Yashchenko LA, Shaturskyi YaP, Bykin AV, Zalizovskyi VS, Borysiuk BV. Applied Biochemistry and Quality Management of Crop Production Output. Kyiv: Aristey; 2006. 484 p.

Mikhlin DM. Biochemistry of Cell Respiration.Moscow: Izdatelstvo AN SSSR; 1960. 416 p.

Bakh AN. Collected Works on Chemistry and Biochemistry.Moscow: IzdatelstvoAN SSSR; 1950. 50 p.

James WO. Plant Respiration:Moscow: Izdatelstvo Inostrannaya Literatura; 1956. 440 p.

Grodzinskyi DM, Popovych OI. The intensity of respiration in plant representatives of various types of strategies. Ukrainian Botanical Journal. 1988; 45 (3): 21-24.

Arnone III JA, Kŏrner Ch. Temperature adaptation and acclimation potential of leaf dark respiration in two species of Ranunculus from warm and cold habitats. Arct. Alp. Res. 1977; 29 (1): 122-125.

Kallis A, Kull K. Change of component of dark respiration during the growing period and their relationship with the growing of barley plants. Produkce biomasy a tvorba vynosy polnich plodin. Praha: Agroproject; 1977. P. 81-90.

Aliev DA. Photosynthetic Activity, Mineral Nutrition, and Plant Productivity.Baku: Elm; 1974. 335 p.

Andrianova YuYe,TarchevskiyIA.Chlorophyll and Plant Productivity.Moscow: Nauka; 2000. 135 p.

Peresypkin VF, Pozhar ZA, Kornienko AS. Diseases of Industrial Crops.Moscow: Agropromizdat; 1986. 317 p.

Godnev TN. Chlorophyll, its Structure and Synthesis in Plants. Minsk: Izdatelstvo AN BSSR; 1963. 123 p.

Rubin BA, Ladyhina ME. Physiology and Biochemistry of Plant Respiration.Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta; 1974. 512 p.

Torop VV. The use of electrometric techniques in horticulture. In: Problems in the Monitoring Horticulture. Kyiv: Agrarna Nauka; 2003. P. 145-154.

Prykhodko MV, Bulakh AA, Kozhukhalo VYe, Varavkin VO. Ethamon – a highly effective growth regulator. Naukovyi Visnyk ofNationalAgrarianUniversity. 1997; 2: 32-34.

Gamburg KZ. Phytohormones and cells. In: Plant Growth Regulator and Nucleic Metabolism.Moscow: Nauka; 1970. P. 39-79.

Hrytsaienko ZM, Hrytsaienko AO, Karpenko VP. Methods of Biological and Agrochemical Research of Plants and Soils. Kyiv: ZAT «NIChLAVA»; 2003. 320 p.

GrihoryukIA, Nizhnik TP, Feoktistov PA. Effect of high temperature stress on electrolyte exosmosis and water deficit in winter wheat leaves. Fiziologiya i Biokhimiya Kultiviruemykh Rastreniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 2003; 35(1): 75-78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Парпан В.І. Методологічні аспекти оцінки екологічного стану урбанізованих і техногенно змінених територій / В.І. Парпан, М.М. Миленька // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 2. – С. 61–68.

2. Головкo Т.К. Дыхание и продуктивность клевера красного, овса и картофеля / Т.К. Головко // Физиология  и биохимия культ. растений. – 1987. – Т. 19, № 4. – С. 334–341.

3. Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва / М.М. Городній, С.Д. Mельничук, О.М. Гончар та ін. – К.: Арістей, 2006. – 484 с.

4. Михлин Д.М. Биохимия клеточного дыхания / Д.М. Михлин. – М.: Изд-во АН СССР. – 1960. – 416 с.

5. Бах А.Н. Сборник трудов по химии и биохимии / А.Н. Бах. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – 50 с.

6. Джеймс В.О. Дыхание растений / В.О. Джеймс. – М.: Иностранная литература, 1956. – 440 с.

7. Гродзінський Д.М. Інтенсивність дихання в представників рослин різних типів стратегій / Д.М. Гродзінський, О.І. Попович // Укр. ботан. журн. – 1988. – Т. 45, № 3. – С. 21–24.

8. Arnone III J.A. Temperature adaptation and acclimation potential of leaf dark respiration in two species of Ranunculus from warm and cold habitats / J.A. Arnone III, Ch. Kŏrner // Arct. Alp. Res. – 1977. – Vol. 29, N 1. – Р. 122–125.

9. Kallis A. Change of component of dark respiration during the growing period and their relationship with the growing of barley plants / A. Kallis, K. Kull / Produkce Biomasy a Tvorba Vynosy Polnich Plodin. – Praha: Agroproject, 1977. – P. 81–90.

10. Алиев Д.А. Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений / Д.А. Алиев. – Баку: Элм, 1974. – 335 с.

11. Андрианова Ю.Е. Хлорофилл и продуктивность растений / Ю.Е. Андрианова, И.А. Тарчевский. – М.: Наука, 2000. – 135 с.

12. Пересыпкин В.Ф. Болезни технических культур / В.Ф. Пересыпкин, З.А. Пожар, А.С. Корниенко. – М.: Агропромиздат, 1986. – 317 с.

13. Годнев Т.Н. Хлорофилл, его строение и образование в растении / Т.Н. Годнев. – Мн.: Изд-во АН БССР, 1963. – 123 с.

14. Рубин Б.А. Физиология и биохимия дыхания растений / Б.А. Рубин, М.Е. Ладыгина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 512 с.

15. Тороп В.В. Застосування електрометричних методів у садівництві / В.В. Тороп // Проблеми моніторингу в садівництві. – К.: Аграрна наука, 2003. – С. 145–154.

16. Етамон – високоефективний регулятор росту / [М.В. Приходько, А.А. Булах, В.Е. Кожухало, В.О. Варакін] // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1997. – № 2. – С. 32–34.

17. Гамбург К.З. Фитогормоны и клетки / К.З. Гамбург // Регуляторы роста растений и нуклеиновый обмен. – М.: Наука, 1970. – С. 39–79.

18. Грицаєнко З.М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. – 320 с.

19. Григорюк И.А. Влияние высокотемпературного стресса на экзоосмос электролитов и водный дефицит в листьях сортов озимой пшеницы / И.А. Григорюк, Т.П. Нижник, П.А. Феоктистов // Физиология и биохимия культ. растений. – 2003. – Т. 35, № 1. – С. 75–78.

ISSN 2518-7910