Доцільність використання показника теплостійкості насіння пшениці м’якої озимої

А. А. Сіроштан, В. П. Кавунець

Анотація


Мета. Вивчити залежність показника теплостійкості насіння пшениці м'якої озимої від сортових особливостей, абіотичних і антропогенних факторів.

Методи. Лабораторний (визначення енергії проростання, лабораторної схожості), математичної статистики (для оцінки достовірності результатів досліджень).

Результати. Кращий показник теплостійкості насіння відзначений у сортів Подолянка, Переяславка, Ремеслівна, Миронівська ранньостигла, Наталка, Мирлєна, Миронівська сторічна, Ювіляр Миронівський, Оберіг Миронівський, Горлиця мронівська, Берегиня миронівська, Господиня миронівська.

Насіння, вирощене без мінеральних добрив по попередниках чорний пар, горох і багаторічні трави, мали високий показник теплостійкості (79, 72 і 66%), а по попередниках кукурудза на силос і пшениця озима від внесення добрив в дозі N120P80K80 показник теплостійкості у насіння збільшився на 8 і 12%.

Високі показники енергії проростання та лабораторної схожості при прогріванні були у насіння, коли у весняно-літній період застосовувались засоби захисту рослин і мікродобрива, в порівнянні з необробленими варіантами.

Висновки. Експериментально встановлено, що теплостійкість насіння озимої пшениці залежить від сортових особливостей і впливу абіотичних і антропогенних факторів. Наведені дані свідчать про можливість використання методу термотестування  для більш об'єктивної оцінки посівних якостей. Вважаємо за необхідне провести за єдиною методикою комплексні дослідження з насінням, вирощеними в різних ґрунтово-кліматичних зонах, що дасть можливість отримати великий експериментальний матеріал для вивчення впливу різноякісності насіння на розвиток і продуктивність рослин в потомстві і розробити тестову систему прогнозування врожайних властивостей насіння.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; насіння; енергія проростання; лабораторна схожість; теплостійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Sechnyak LK, Kindruk NA, Slyusarenko OK, Ivashchenko VG , Kuznetsov ED. Ecology of wheat seeds.Moscow: Kolos; 1981. 349 p.

Kavunets VP, Malasai VM, Strykhar AYe. The growth strength of seeds. Nasinnytstvo. 2006; 2: 20-24.

Strona IG. General Seed Science of Field Crops.Moscow: Kolos; 1986. 464 p.

Pak PV, Luchina NN. Thermal treatment of seeds as a method of selection. Selektsiya i Semenovodstvo – Breeding and Seed Production. 1972; 1: 42-44.

Popov VF. Evaluation of sowing qualities, biological and harvest characteristics of winter wheat seeds by index of heat tolerance: Thesis Abstract for Cand. Sci. (Agriculture), 06.01.09.Kharkov; 1985. 22 p.

Dindoroho VG. Diagnosis of vitality, yield prediction and improvement of cereal seeds by hydrothermal method. The Current Sate and Prospects of Development of Seed Production in Ukraine: Naukovi Pratsi of the Southern Branch "Crimean Agrotechnological University" of National Agrarian University. Agrarian Sciences.Simferopol. 2008; 107: 200-203.

Kavunets VP. Assessment of biological and sowing properties of winter wheat seeds by indices of heat tolerance. Scientific elaborations and realization of potential of agricultural crops. Kyiv: Agrarna Nauka; 1999. P. 77-78.

Seeds of Agricultural Crops. Methods for Quality Evaluation : DSTU 4138-2002. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy; 2003. 173 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Экология семян пшеницы / Л.К. Сечняк, Н.А. Киндрук, О.К. Слюсаренко [и др.]. – М.: Колос, 1981. – 349 с.

2. Кавунець В.П. Сила росту насіння / В.П. Кавунець, В.М. Маласай, А.Є. Стрихар // Насінництво. – 2006. – № 2. – С. 20–24.

3. Строна И.Г. Общее семеноведение полевых культур / И.Г. Строна. – М.: Колос, 1986. – 464 с.

4. Пак П.В. Термическая обработка семян как метод отбора / П.В. Пак, Н.Н. Лучина // Селекция и семеноводство. – 1972. – Вып. 1. – С. 42–44.

5. Попов В.Ф. Оценка посевных качеств, биологических и урожайных свойств семян озимой пшеницы по показателю теплоустойчивости: Автореф. дис… канд. с.-х. наук 06.01.09. / В.Ф. Попов. – Х., 1985. – 22 с.

6. Діндорого В.Г. Діагностика життєвості, прогнозування врожайності і оздоровлення насіння зернових культур за гідротермічним методом / В.Г. Діндорого // Сучасний стан та перспективи розвитку насінництва в Україні: Наук. праці Південного філіалу „Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки. – Сімферополь, 2008. – Вип. 107. – С. 200–203.

7. Кавунець В.П. Оцінка посівних і біологічних властивостей насіння озимої пшениці за показниками теплостійкості / В.П. Кавунець // Наукові розробки і реалізація потенціалу с.-г. культур. – К.: Аграрна наука, 1999. – С. 77–78.

8. Насіння сільськогосподарських культур. Методика визначення якості : ДСТУ 4138-2002. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с. 

ISSN 2518-7910