Вплив біологічно активних речовин на елементи зимостійкості пшениці м'якої озимої

О. М. Кучеренко, А. М. Бордюг, В. А. Фоманюк, Т. В. Юрченко

Анотація


Мета. Дослідити вплив біологічно активних речовин, що регулюють різні шляхи обміну речовин, на елементи зимостійкості у сортів пшениці м'якої озимої з різним рівнем прояву зазначеної ознаки.

Матеріал і методика. Вивчали вплив на морозостійкість біологічно активних речовин - детергента Тритон-Х-100, який спричиняє депротеїнізацію клітинних мембран, а відтак, зменшує їхню протидію кристалам льоду при зниженні температури, і антиоксиданту АОК-М, наявність якого сприяє виживанню клітин за умов стресу.

Досліджували сорти озимої пшениці з різною зимостійкістю: морозостійкий Миронівська 808, середньоморозостійкий Мирлєна, слабоморозостійкий Монотип, дворучку Зимоярка і сорт-стандарт Подолянка. Насіння перед посівом протягом 12 год замочували в розчинах Тритон Х-100 (30 мг/л) і АОК-М (2 мл/л).

Результати. За температури проморожування -20°С дія антиоксиданту підвищила життєздатність рослин лише у найменш морозостійкого сорту Зимоярка. При обробці детергентом лише в деяких випадках відзначене зниження цього показника. Обробка детергентом спричинила зниження вмісту цукрів у вузлах кущіння (перед входженням у зиму) у сорту Миронівська 808. Для сортів Мирлєна і Зимоярка такий же ефект викликаний дією антиоксиданту. Вплив антиоксиданту сприяв кращому збереженню цукрів при перезимівлі у всіх досліджуваних сортів. Дія детергента викликала уповільнення ріст конуса наростання у рослин сортів пшениці м'якої озимої протягом зими.

Висновки. Дослідження показали різноспрямований характер впливу метаболічних фонів у сортів, що відрізняються за морозостійкістю. Такі відмінності пов'язані з фізіологічними особливостями сортів і формуванням у них різних ланцюгів обміну речовин, критичних для виживання в зимовий період.


Ключові слова


пшениця озима; морозостійкість; методи оцінки; біологічно активні речовини; перезимівля; вміст цукрів; конус наростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Kravets VS. Progress of ideas on the nature of cold hardiness and frost resistance of plants. Plant Physiology inUkrainein the Border of Millennia: in 2 vols. Kyiv. 2001; 2: 163-176.

Prokopenko A. If the winter weather will not be extreme, present years grain harvest may exceed last year one. Zerno i Khlib – Grain and Bread. 2013; 1: 6-8.

Rudnyk-Ivashchenko OI. Peculiarities of growing winter crops under conditions of climate change. Sortovyvchennia ta Okhorona Prav na Sorty Roslyn – Studying Plant Varieties and Right Protection. 2012; 2: 8-10.

Gavrylov SV, FeoktistovPO, Naguliak OI. Defining viability and forecast of wintering of winter spiked crops. Posibnyk Ukrainskoho Khliboroba – Guide for Ukrainian Farmers. 2012; 2: 66-67.

Musiienko MM. The modern state and prospects of development of plant biology. Visnyk Agrarnoi Nauky – News of Agrarian Sciences. 2005; 1: 21-23.

Morgun VV, Major PS. Winter hardiness and frost resistance of winter cereals. Plant Physiology. Problems and Prospects of Development. Kyiv: Logos. 2009; 2: 105-165.

Major PS. The content of compatible osmolytes in winter wheat plants during wintering. Fiziologiya i Biokhimiya Kultiviruemykh Rastreniy – Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 2011; 43 (5): 425.

Chekalin MM, Tyshchenko VM, Balashov MS. Breeding and Genetics of some Crops: Textbook.Poltava; 2008. 368 p.

Mazilnikov GV, Khamula OP,FomaniukVA, Melkovska VI, Kucherenko OM. Evaluation of breeding material on winter hardiness and drought resistance in today's weather conditions. Naukovo-tekhnichnyi Bulleten. The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat UAAS. Kyiv: Agrarna nauka. 2007; 6-7: 282-294.

Yuriev VYa. Methods of evaluation of breeding material. General Breeding and Seed Production of Field Crops.Moscow; 1958. P. 125-199.

Kirichenko FG. Determination of frost resistance of winter crops by method of freezing at wooden boxes. Methods of Determination of Frost Resistance and Winter Hardiness of Winter Crops.Moscow; 1969. P. 3-8.

Dospekhov BA. Methods of field experiments. Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 p.

Pochinok KhN. Methods of Biochemical Analysis of Plants.Kiev: Naukova dumka; 1976. 334 p.

Kuperman FM. Plant Morphophysiology.Moscow: Vysshaya shkola; 1977. 287 p.

Guidelines on the use of morphophysiological method for evaluating winter hardiness and tolerance to the thaws of winter crops; ed. by Vasilenko II.Moscow; 1989. 27 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кравець В.С. Розвиток уявлень про природу холодо- та морозостійкості рослин / В.С. Кравець // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть: у 2-х томах. К., 2001. – т. 2. с. 163–176.

2. Прокопенко А. Якщо взимку не буде екстремальних погодних умов, то цьогорічний врожай збіжжя перевершить торішній / А. Прокопенко // Зерно і хліб. – 2013. – № 1. – С. 6–8.

3. Рудник-Іващенко О.І. Особливості вирощування озимих культур за умов змін клімату / О. І. Рудник-Іващенко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2012. – № 2. – С. 8–10.

4. Гаврилов С.В. Визначення життєздатності та прогноз перезимівлі озимих колосових культур / С.В. Гаврилов, П.О. Феоктістов, О.І. Нагуляк // Посібник українського хлібороба. – 2012. – Т. 2. – С. 66–67.

5. Мусієнко М.М. Сучасний стан і перспективи розвитку біології рослин / М.М. Мусієнко // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 1. – С. 21–23.

6. Моргун В.В. Зимо- і морозостійкість озимих злакових культур / В.В Моргун, П.С. Майор // Фізіологія рослин. Проблеми та перспективи розвитку. – К.: Логос, 2009. – Т. 2 – С. 105–165.

7. Майор П.С. Вміст сумісних осмотично-активних сполук у рослинах озимої пшениці протягом зимівлі / П.С. Майор // Физиология и биохимия культ. растений. – 2011. – Т. 43. – № 5. – С. 425–432.

8. Чекалін М.М. Селекція та генетика окремих культур: Навчальний посібник / М.М. Чекалін, В.М. Тищенко, М.С. Балашов. – Полтава, 2008. – 368 с.

9. Оцінка селекційного матеріалу на зимостійкість і посухостійкість в сучасних погодних умовах / Г.В. Мазільніков, О.П. Хамула, В.А. Фоманюк [та ін.] // Наук.-техн. бюл. Мирон. ін-ту імені В.М. Ремесла УААН. – К.: Аграрна наука, 2007. – Вип. 6–7. – С. 282–294.

10. Юрьев В.Я. Методы оценки селекционного материала / В.Я. Юрьев / Общая селекция и семеноводство полевых культур. – М., 1958. – С. 125–199.

11. Кириченко Ф.Г. Определение морозостойкости озимых культур методом промораживания в посевных ящиках / Ф.Г. Кириченко // Методы определения морозо- и зимостойкости озимых культур. – М., 1969. – С. 3–8.

12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

13. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений / Х.Н. Починок. – К.: Наукова думка, 1976. – 334 с.

14. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений / Ф.М. Куперман. – М.: Высшая школа, 1977. – 287 с.

15. Методические рекомендации по использованию морфофизиологического метода для оценки зимостойкости и устойчивости к оттепелям озимых культур; отв. ред. И.И. Василенко. – М., 1989. – 27 с.

ISSN 2518-7910