Оптимізація підходів щодо оцінки морозостійкості селекційного матеріалу ячменю озимого

О. А. Демидов, В. М. Гудзенко, Л. О. Хоменко

Анотація


Мета. Оптимізувати для ячменю озимого підходи до оцінки і відбору морозостійкого селекційного матеріалу на різних етапах розвитку рослин і в різних ланках селекційного процесу.

Методика. Дослідження проводили в 2011-2015 рр. в польових і лабораторних умовах лабораторій селекції ячменю і генетики і фізіології Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН відповідно до загальноприйнятих методик. Матеріал для досліджень –  понад 300 колекційних зразків, 100 селекційних ліній МІП, більше 150 гібридів різних поколінь (F2-F4) ячменю озимого.

Результати. Оптимізовано за практичними підходами і температурно-експозиційним режимом два методи визначення морозостійкості ячменю озимого. Перший – «експрес-метод» проморожування загартованого накільченого насіння. Перевагами даного підходу є відносно низькі енерговитрати, можливість оцінки великої вибірки селекційного матеріалу і при необхідності проведення доборів і їх дорощування.

Другий метод передбачає загартовування рослин у природних умовах і проморожування їх у камерах штучного клімату за температур, які визначаються в залежності від розрахункової критичної температури вимерзання для конкретного року і терміну визначення. Посівні ящики замінюються невеликими пластиковими ємностями для 10 рослин кожна, повторність шестикратна. Перевагами даного методу (в порівнянні з проморожуванням у посівних ящиках і прямим відбором пучків з поля) є облік природного формування морозостійкості при загартовуванні в залежності від розвитку рослин і впливу інших факторів (крижана кірка, раптове зниження температури, відлиги); зниження ступеня пошкоджень кореневої системи рослин при відборі проб; достатня відповідність розрахункових температур фактичним даним; можливість проводити моніторинг динаміки критичних температур і формування морозостійкості рослин протягом зимового періоду; скорочення часу на відбір проб; виключення необхідності додаткового поливу рослин; достатня для селекції вибірка зразків.

Висновок. Уперше в умовах Лісостепу України оптимізовані підходи до визначення морозостійкості селекційного матеріалу ячменю озимого. У первинних ланках селекційного процесу (колекційний і гібридний розсадники) для диференціації значної кількості номерів раціонально застосовувати проморожування загартованого накільченого насіння. Для більш об'єктивної оцінки рівня морозостійкості ячменю озимого слід використовувати проморожування рослин, загартованих у природних умовах. З метою системної оцінки і добору селекційного матеріалу ячменю озимого слід поетапно поєднувати дані підходи.


Ключові слова


ячмінь озимий; морозостійкість; накільчене насіння; методи; проморожування; загартування; оцінка; добір

Повний текст:

PDF

Посилання


Gudzenko VM. Yielding capacity, plasticity, and stability of winter barley in the central Forest-Steppe ofUkraine. Selektsiia i Nasinnytstvo. 2013; 103: 231-241.

Gudzenko VM. Evaluation of winter barley breeding lines by productivity and adaptability in conditions of Forest-Steppe ofUkraine. Selektsiia i Nasinnytstvo. 2014; 106: 13-23.

Gudzenko VM. Breeding assessment of collection samples of winter barley in conditions of Forest-Steppe ofUkraine. Agrobiologiia. 2014; 2: 29-33.

Methods for determination of frost resistance and winter hardiness of winter crops.Moscow; 1969. 42 p.

Diagnostics of plant resistance to stress factors: Methodical manual. Ed. by Udovenko GV. N.I. Vavilov All-Union Institute of Plant Industry.Leningrad: VIR; 1988. P. 128-154.

Poltarev EM. Development of methods of diagnostics of winter hardiness of winter crops: Methodical Recommendations.Kharkov; 1990. 42 p.

Dubovoy VI, Chepur AT, Yaremenko RV. The improved method of evaluation and selection of breeding material of winter crops (Search and solutions).Kiev; 1998. 38 p.

Trofimovskaya AYa, Lukyanova MV, Korneychuk V, Ilyina N, Yarosh NP, Lekes J, Bares I, Foral A, Odehnal V, Ruschichka F, Bobek M. International COMECON List of Descriptors for the genus Hordeum L.Leningrad; 1983. 56 p.

Dospekhov BA. Methods of field experiments. Moscow: Kolos; 1985. 315 p.

Guidelines for the study of world collection of barley and oats.Moscow: Kolos: 1981. 34 p.

Methods of the State strain testing crops. Kyiv; 2000. 100 p.

Guidelines on the application of mathematical methods to analyze experimental data for the study of combining ability.Kharkov; 1980. 75 p.

Khomenko LO. Manifestation and inheritance of frost resistance trait and its use in bread winter wheat breeding. Thesis abstract for Candidate of Science (Agriculture): 06.01.05. Kyiv; 2012. 20 p.

Khomenko LO, Sheredeko LM, Kochmarskyi VS, Yaremenko RV, Tkalych VV. Utility patent No 38732.Ukraine, IPC H04 G7/00 C 1/00. The method of evaluation and selection of frost resistant forms of winter crops; the V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat; 2008.

Lichikaki VM. Overwintering of winter crops.Moscow: Kolos; 1974.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гудзенко В.М. Урожайність, пластичність та стабільність ячменю озимого у центральному Лісостепу України / В.М. Гудзенко // Селекція і насінництво. – 2013. – Вип. 103. – С. 231–241.

2. Гудзенко В.М. Оцінка селекційних ліній ячменю озимого за продуктивністю та адаптивністю в умовах Лісостепу України / В.М. Гудзенко // Селекція і насінництво. – 2014. – Вип. 106. – С. 13–23.

3. Гудзенко В.М. Селекційна оцінка колекційних зразків ячменю озимого в умовах Лісостепу України / В.М. Гудзенко // Агробіологія. – 2014. – № 2. – С. 29–33.

4. Методы определения морозо- и зимостойкости озимых культур. – М., 1969. – 42 с.

5. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: Методическое руководство / Под ред. д-ра биол. наук, проф. Г.В. Удовенко / Всесоюзный НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. – Л.: ВИР, 1988. – С. 128–154.

6. Полтарев Е.М. Разработка методов диагностики зимостойкости озимых культур: Методические рекомендации / Е.М. Полтарев. – Х., 1990. – 42 с.

7. Дубовой В.И. Усовершенствованный способ оценки и отбора селекционного материала озимых зерновых культур (Поиски и решения) / В.И. Дубовой, Г.Т. Чепур, Р.В. Яременко. – К., 1998. – 38 с.

8. Международный классификатор СЭВ рода Hordeum L. – Л., 1983. – 56 с.

9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1985.– 315 с.

10. Методические указания по изучению мировой коллекции ячменя и овса. – М.: Колос, 1981. – 34 с.

11. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. – К., 2000. –  100 с.

12. Методические рекомендации по применению математических методов для анализа экспериментальных данных по изучению комбинационной способности. – Х., 1980. – 75 с.

13. Хоменко Л.О. Прояв і успадкування ознаки морозостійкості та її використання в селекції пшениці м’якої озимої: Автореф. … дис. канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Л.О. Хоменко. – К., 2012. – 20 с.

14. Патент на корисну модель. Україна, МПК H04 G7/00 C 1/00. Спосіб оцінювання і добору морозостійких форм озимих зернових культур / [Хоменко Л.О., Шередеко Л.М., Кочмарський В.С. та ін.]; власник Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла. – № 38732; заяв.15.05.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1

15. Личикаки В.М. Перезимовка озимых культур / В.М. Личикаки. – М.: Колос, 1974. – 207 с.
ISSN 2518-7910