Створення селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої методом термічного мутагенезу та його оцінка

Б. В. Близнюк, Л. А. Коломієць

Анотація


Мета. Створити методом термічного мутагенезу новий селекційний матеріал, оцінити за господарсько-цінними ознаками його і селекційний матеріал, отриманий у попередні роки, і відібрати цінні форми для практичної селекції.

Методика. В селекційну роботу щорічно включається від 20 до 60 ярих сортів пшениці з різних країн світу. Застосування методу термічного мутагенезу в селекційних програмах Миронівсько інституту пшениці (МІП) обумовлює використання різних варіантів зміни типу розвитку сортів пшениці ярої: пізній посів під зиму, довгострокова (80-100 днів) яровизація з подальшим вирощуванням в період весняно-літньої вегетації і посівом восени. З 2014 року в підготовчий етап додатково включено промороження насіння ярих сортів за температури мінус 8-10ºС перед їх яровизацією.

Результати. У процесі селекції відібрано морфотипи з достатнім рівнем перезимівлі з таких сортів ярої пшениці, як Taifun (DEU), Leguan (CZE), Baqula, AL V # 1, Alubuc (MEX), Maies (PER), Hope (USA). Вони поєднують продуктивність, стійкість до вилягання та ураження патогенами грибних хвороб. Кількість таких форм у загальному обсязі створених варіює від 8,3 до 19,4%. У М4, М5 відібрані високоякісні форми (показник седиментації 72-93 мл і вміст білка більше 13%), генетична основа яких базується на таких сортах ярої пшениці, як Nja 2214 (FIN), Kadet (SWE), AYDi-2 (SYR), Alfa (POL), Leguan (CZE), AD-608, AD-616, Adonis (USA) і серія складних гібридів з Мексики.

Висновки. На різних етапах селекційного процесу в МІП вивчається значна кількість морфотипов, сімей, ліній, створених на генетичній основі сортів ярої пшениці, зі зміненим типом розвитку, які становлять практичну цінність для селекції.


Ключові слова


пшениця озима; сорти пшениці ярої; нащадки; зимостійкість; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Remeslo VN. Methods and results of breeding winter-hardy high yielding winter wheat varieties. Methods and techniques for increasing hardiness of winter cereal crops: Nauchnye Trudy VASKhNIL.Moscow: Kolos; 1975. P. 23-29.

Remeslo VN. Results, prospects, and ways to accelerate winter wheat breeding. Breeding and varietal agrotechnics of winter wheat: Nauchnye Trudy VASKhNIL Moscow: Kolos; 1979. P. 8-19.

VlasenkoVA, Kochmarskyi VS, Koliuchyi VT, Kolomiiets LA, Khomenko SO, Solona VY. Breeding evolution of Myronivka wheats. Myronivka. 2012. 330 p.

Lyfenko SP, Lytvynenko MA. Breeding and genetics inUkraine. Genetics and breeding inUkraineon the border of millennia. Kyiv: Logos. 2001; 2: 319-336.

Morgun VV, Logvinenko VF. Wheat mutative breeding.Kiev: Naukova Dumka; 1995. 628 p.

Konzak CF. Induced mutation for genetic analyses and improvement of wheat. Induced mutations – a tool in plant research. Proceedings of International Symposium on Induced Mutations as a Tool for Crop Plant Improvement.Vienna,Austria; 9-13 March 1981. P. 469-488.

Kyslyuk MM. Low temperatures as a mutagenic factor. Experimental mutagenesis in agricultural plants and its use in breeding.Moscow: Nauka; 1966. P. 317-321.

Kirichenko FG. The methods of developing winter hardy high yielding winter wheat varieties of steppe ecology. Methods and techniques for increasing hardiness of cereal crops: Nauchnye Trudy VASKhNIL.Moscow: Kolos; 1975. P. 58-69.

MukhinND, Koptik IK. Breeding winter wheat inBelarus. Breeding and varietal agrotechnics of winter wheat: Nauchnye Trudy VASKhNIL.Moscow: Kolos; 1979. P. 91-100.

Grabovets AI. The role of gene pool in creation of highly adaptive varieties of wheat and triticale on the Don. Genetic resources of cultivated plants. Problems of mobilization, inventory, preservation, and study of gene pool of the most important agricultural crops for solution of priority objectives of breeding: Abstracts of reports of International Conference,St. Petersburg, November 13-16, 2001. All-Russian Institute of Plant Industry.St. Petersburg. 2001. P. 263-265.

Dorokhov BA. Selection and genetic resources of winter wheat of Kamennaya steppe. Genetic resources of cultivated plants. Problems of mobilization, inventory, preservation, and study of gene pool of the most important agricultural crops for solution of priority objectives of breeding: Abstracts of reports of International Conference,St. Petersburg, November 13-16, 2001. All-Russian Institute of Plant Industry.St. Petersburg. 2001. P. 448-450

Shelepov VV,Kolomiets LA.Thermal mutagenesis as a factor in the creation of high winter hardy wheat varieties. Breeding, seed production, and growing field crops: Materials of International scientific and practical Conference "The problems of the agricultural production in the Southern region ofRussia" devoted to the 100-th anniversary of the North-Donetsk Agricultural Experimental Station (1904-2004), Rostov-on-Don, June 7-9, 2004. Rostov-on-Don. 2004. P. 339-343.

Kochmarskyi VS, Kyrylenko VV,Kolomiiets LA.Using different mutagenic factors in breeding winter wheat. Induced mutagenesis in plant breeding: Zbirnyk Naukovykh Prats.InstituteofPlantPhysiology and Genetics, NASU. Ukrainian society of geneticists and breeders named after M. I. Vavilov,BilaTserkvaNationalAgrarianUniversity. Bila Tserkva. 2012. P. 168-177.

Dospekhov BA. Methods of field experiments.Moscow: Kolos; 1979. 416 p.

BerkutovaNS. Methods of assessing grain quality formation.Moscow: Rosagropromizdat; 1991. 29 p.

Remeslo VV. An improved method for changing wheat growth habit and its use in breeding. Improving the efficiency of breeding process and intensive zonal technologies of growing winter wheat: Sbornik nauchnykh trudov. The V.N. Remeslo Mironovka Research Institute of Wheat Breeding and Seed Production. Mironovka; 1988. P. 122-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ремесло В.Н. Методы и результаты селекции зимостойких высокопродуктивных сортов озимой пшеницы / В.Н. Ремесло // Методы и приемы повышения зимостойкости озимых зерновых культур: Науч. тр. ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1975. – С. 23–29.

2. Ремесло В.Н. Результаты, перспективы и пути ускорения селекции пшеницы озимой / В.Н. Ремесло // Селекция и сортовая агротехника озимой пшеницы: Науч. тр. ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1979. – С. 8–19.

3. Селекційна еволюція миронівських пшениць / В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий [та ін.]. – Миронівка, 2012. – 330 с.

4. Лифенко С.П. Селекція і генетика в Україні / С.П. Лифенко, М.А. Литвиненко // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К.: Логос, 2001. – Т. 2. – С. 319–336.

5. Моргун В.В. Мутационная селекция пшеницы / В.В. Моргун, В.Ф. Логвиненко. – К.: Наукова думка, 1995. – 628 с.

6. Konzak C.F. Induced mutation for genetic analyses and improvement of wheat / C.F. Konzak // Int. Symp. Induced Mutat. – Tool Crop Plant Improv. – Vienna, 1981. – P. 469–488.

7. Кислюк М.М. Низкие температуры как мутагенный фактор / М.М. Кислюк // Экспериментальный мутагенез у сельскохозяйственных растений и его использование в селекции. – М.: Наука, 1966.– С. 317–321.

8. Кириченко Ф.Г. Методы создания зимостойких высокопродуктивных сортов озимой пшеницы степной экологии / Ф.Г. Кириченко // Методы и приемы повышения зимостойкости озимых зерновых культур: Науч. тр. ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1975. – С. 58–69.

9. Мухин Н.Д. Селекция озимой пшеницы в Белоруссии / Н.Д. Мухин, И.К. Коптик // Селекция и сортовая агротехника озимой пшеницы: Науч. тр. ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1979. – С. 91–100.

10. Грабовец А.И. Роль генофонда в создании высокоадаптивных сортов пшеницы и тритикале на Дону / А.И. Грабовец // Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы мобилизации, инвентаризации, сохранения и изучения генофонда важнейших с.-х. культур для решения приоритетных задач селекции: Тез. докл. Междунар. конф., Санкт-Петербург, 13–16 ноября2001 г. / Всерос. ин-т раст-ва. – СПб, 2001. – С. 263–265.

11. Дорохов, Б.А. Селекционно-генетические ресурсы озимой пшеницы Каменной степи / Б.А. Дорохов // Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы мобилизации, инвентаризации, сохранения и изучения генофонда важнейших с.-х. культур для решения приоритетных задач селекции: Тез. докл. Междунар. конф., Санкт-Петербург, 13–16 ноября2001 г. / Всерос. ин-т раст-ва. –  СПб, 2001. – С. 448–450.

12. Шелепов В.В. Термический мутагенез как фактор создания высокозимостойких сортов пшеницы / В.В. Шелепов, Л.А. Коломиец // Селекция, семеноводство и возделывание полевых культур: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы аграрного производства Южного региона России», посвящ. 100-лет. юбилею Северо-Донецкой с.-х. опыт. станции (1904–2004), Ростов-на-Дону, 7–9 июня2004 г. – Р/нД, 2004. – С. 339–343.

13. Кочмарський В.С. Використання різних мутагенних чинників у селекції пшениці озимої / В.С. Кочмарський, В.В. Кириленко, Л.А. Коломієць // Індукований мутагенез в селекції рослин: Зб. наук. праць / Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква, 2012. – С. 168–177.

14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 416 с.

15. Беркутова Н.С. Методика оценки формирования качества зерна / Н.С. Беркутова. – М.: Росагропромиздат, 1991. – 29 с.

16. Ремесло В.В. Усовершенствованный метод изменения типа развития пшеницы и его использование в селекции / В.В. Ремесло // Повышение эффективности селекционного процесса и интенсивных зональных технологий возделывания озимой пшеницы: Сб. науч. тр. / Мирон. НИИ сел. и семен. пшен. им. В.Н. Ремесло. – Мироновка, 1988. – С. 122–127.
ISSN 2518-7910