Ефективність сумісного застосування мікродобрив та засобів захисту рослин на посівах пшениці м’якої озимої

Д. Ю. Дубовик, А. А. Сіроштан, Л. І. Ільченко, Б. А. Олефіренко

Анотація


Мета досліджень – визначити врожайність і економічну ефективність залежно від застосування мікродобрив та засобів захисту рослин на посівах пшениці озимої в зоні Правобережного Лісостепу України.

Матеріал і методика досліджень. Досліди у 2012–2014 роках проводили на полях Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (МІП), що розташований у південно-східній частині Київської області на водорозділі річок Рось і Росава. Ґрунт – чорнозем глибокий малогумусний слабовилугований середньосуглинкового гранулометричного складу. Потужність гумусового горизонту – 38–40 см. Вміст гумусу в 0–20-сантиметровому шарі ґрунту – 3,7–4,0%, легкогідролізованого азоту – 12 (11,6–13,0) мг, рухомого фосфору – 23 (21–25) мг і обмінного калію – 11 (10–16) мг/100 г ґрунту.

Характерна риса клімату Київщини і, зокрема, Миронівського району – помірна континентальність, що виражається у відносно поступовій зміні зими весною і далі літом та в помірній кількості атмосферних опадів.

Гідротермічний режим за роки досліджень був контрастним і різнився за роками, що дає змогу більш об’єктивно оцінити вплив мікродобрив і засобів захисту рослин на врожайність пшениці озимої.

Дослідження проводили на товарних посівах пшениці м’якої озимої сортів Колос Миронівщини, Миронівська сторічна, Наталка та Ювіляр Миронівський, оброблених по вегетації (ІV, VІІІ та Х етапи органогенезу) мікродобривами разом із засобами захисту рослин. Обробку проводили мікродобривами Цеовіт Мікро Зерновий (ЦМЗ) та Цеовіт Зав’язь Плюс (ЦЗП) дозою 1 л/га разом з фунгіцидом Фалькон 460 ЕС, к.е. (Ф) дозою 0,5 л/га та інсектицидом Карате Зеон 050 CS, мк.с. (КЗ) – 0,2 л/га.

Залікова площа дослідних ділянок, на яких вносили мікродобрива, становила 10 м2 у чотириразовій повторності. Агротехніка в дослідах – загальноприйнята для Правобережного Лісостепу України. Урожай збирали комбайном «Сампо-130» з перерахунком на стандартну (14%) вологість зерна. Математичну обробку даних здійснювали методом дисперсійного аналізу. Розрахунки економічної ефективності виконано за цінами 2015 р. відповідно до загальноприйнятої методики у програмах Statisticа та Excel.

Результати. Дослідженнями, проведеними в 2012-2014 рр., встановлено, що при спільному застосуванні мікродобрив і засобів захисту рослин в період весняно-літньої вегетації пшениці м'якої озимої найбільша врожайність отримана при обробці посівів на VІІІ етапі органогенезу. В роки досліджень урожайність в середньому по сортах зростала на 1,07-1,15 т/га в порівнянні з контролем.

Розрахунки показують, що рівень прибутку за роки досліджень в середньому по сортах підвищувався на 1257-1958 грн/га в порівнянні з контролем. Максимальний рівень прибутку (9736-10041 грн/га) отримано від застосування мікродобрив Цеовіт Зав'язь Плюс (1,0 л/га) і Цеовіт Мікро Зерновий (1,0 л/га) спільно із засобами захисту рослин на VIII етапі органогенезу, що перевищувало контроль на 1653-1958 грн/га.

При застосуванні мікродобрив на елітних посівах озимої пшениці прибуток збільшується на 3500-4700 грн/га в порівнянні з контролем.

Висновки. Найбільш ефективним є внесення мікродобрив сумісно із засобами захисту рослин на посівах пшениці озимої в період весняно-літньої вегетації на VІІІ е.о. Це дає можливість підвищити врожайність на 1,07–1,15 т/га і збільшити чистий прибуток на 20–24% від додатково отриманого зерна.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; мікродобрива; засоби захисту рослин; урожайність; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Polyanchikov SP. Microelements in agriculture. Posibnyk Ukrainskoho Khliboroba –Ukrainian Fasrmer's Manual. 2009. 115-116.

Mykhailov Yu. Do we need to apply fertilizers and which? Propozytsiia – Proposition. 2008; 1: 72-73.

Goncharenko E, Kutoley D. A review of market of chelated microfertilizers. Agronom – Agronomist. 2008; 12: 44-48.

Olsen SR. Micronutrient interaction. Micronutrients in Agriculture. J.J. Mortvedt, P.M. Giordano, and W.L. Lindsay (ed.) Soil Sci. Soc. Amer. Madison, Wis. 1972. P. 243-246.

Rak MV, Bogdevich IM, Lapa VV [et al.] Microfertilizer Application System for Crops. Minsk; 2006. 28 p.

Lapa VV, Smeyan NI, Bogdevich IM, Chernysh AF, Rak MV, Tsyganov AR, Tsytron GS, Shibut LI, Bosak VN, Vildflush IR, Pirogovskaya GV, Nikhaylovskaya NA, Germanovich TM, Klebanovich NV, Kasyanchik SA, Ivakhnenko NN, Persikova TF, Safronovskaya GM, Golovatyy SE, Kovalevich ZS, Slobodnitskaya GV, Azarenok TN, Kalyuk VA. Guideline for Agrochemist. Minsk: Belorusskaya Nauka; 2007. 390 p.

Wilson BJ, Nishmoto RK. Ammonium sulfate enhancement of picloram absorption by detached leaves. Weed Sci. 1975; 23: 297-301.

Topchii V, Zhuzha V. Microfertilizers – necessary step to increase yield. Agronom – Agronomist. 2004; 3: 64-67.

Hyrlia LM, Hyrlia SM. Use of complexons – a prospective way to optimize crop mineral nutrition. Visnyk Agrarnoi Nauky Prychornomoria – Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2004; 1(1): 128-132.

Kabanova I. Results of using microfertilizers for cereal and oil-seed crop cultivation. Propozytsiia – Proposition. 2008; 3: 24-25.

11. Berdnikov OM, Potapenko LV, Skachok LM, Yarosh TM. Efficiency of NPK with microelements (TM “Novofert”): [Internet]. Access mode: http://www.novofert.com/uk/catalog-of-product/articles-all/113-2013-03-13.

Kochmarskyi VS, Kavunets VP, Siroshtan AA, Dubovyk DYu. Plant foliar application. Nasinnytstvo – Seed Production. 2014; 5: 5-7.

Agroclimatic Bulletin of Long-term Data on Mironovka District Kiev Region. Kiev: UkrUGKS; 1985. 215 p.

Dospekhov BA. Methods of Field Experiments. Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 p.

Sytnyk VP, Shpychak OM, Sabluk PT. Recommendations on improvement of economic relations in system of UAAS. Kyiv; 2002. 67 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Полянчиков С.П. Микроэлементы в сельском хозяйстве / С.П. Полянчиков // Посібник українського хлібороба. − 2009. − С. 115−116.

2. Михайлов Ю. Чи потрібно застосовувати мікродобрива і які? / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2008. – № 1. – С. 72–73.

3. Гончаренко Е. Обзор рынка хелатных микроудобрений / Е. Гончаренко, Д. Кутолей // Агроном. – 2008. – № 12. – С. 44–48.

4. Olsen S.R. Micronutrient interaction / S.R. Olsen // Micronutrients in Agriculture. Soil Sci. оf America. Madison, Wis. – 1972. – P. 243–246.

5. Система применения микроудобрений под сельскохозяйственные культуры / М.В. Рак, И.М. Богдевич, В.В. Лапа [и др.]; Ин-т почвоведения и агрохимии. – Мн, 2006. − 28 с.

6. Справочник агрохимика / В.В. Лапа [и др.]; Ин-т почвоведения и агрохимии. – Мн: Белорусская наука, 2007. − 390 с.

7. Wilson B.J. Ammonium sulfate enhancement of picloram absorption by detached leaves / B.J. Wilson, R.K Nishimoto // Weed Sci. – 1975. – Vol. 23. – P. 297–301.

8. Топчій В. Мікродобрива – необхідний крок для росту врожаю / В. Топчій, В. Жужа // Агроном. – 2004. – № 3. – С. 64–67.

9. Гирля Л.М. Використання комплексонів – перспективний шлях оптимізації мінерального живлення сільськогосподарських культур / Л.М. Гирля, С.М. Гирля // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2004. – Вип.1, T.1. – С. 128−132.

10. Кабанова І. Результати застосування мікродобрив при вирощуванні зернових й олійних культур / І. Кабанова // Пропозиція. − 2008. − № 3. − С. 24–25.

11. Ефективнiсть NРК з мiкроелементами (марки «Новоферт») / [О.М. Бердніков, Л.В. Потапенко, Л.М. Скачок, Т.М. Ярош] //  http://www.novofert.com/uk/catalog-of-product/articles-all/113-2013-03-13.

12. Позакореневе підживлення / В.С. Кочмарський, В.П. Кавунець, А.А.Сіроштан [та ін.] // Насінництво. – 2014. – № 5. – С. 5–7.

13. Агроклиматический бюллетень многолетних данных по Мироновскому району Киевской области. – К.: УкрУГКС, 1985. – 215 с.

14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. − М.: Агропромиздат, 1985. − 351 с.

15. Рекомендації з удосконалення економічних відносин у мережі УААН / В.П. Ситник, О.М. Шпичак, П.Т. Саблук. – К., 2002. –  67 c.
ISSN 2518-7910