Посівні якості та врожайність насіння пшениці м’якої ярої залежно від передпосівної обробки протруйниками та мікродобривами

В. Ю. Суденко

Анотація


Мета досліджень – визначити показники якості насіння пшениці м’якої ярої в умовах Правобережного Лісостепу України в залежності від передпосівної обробки їх протруйниками та мікродобривами.

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на сортах пшениці ярої Елегія миронівська та Сімкода миронівська. Насіння перед посівом обробляли мікродобривами та протруйниками інсектицидної та інсектицидно-фунгіцидної дії. Схема досліду: 1) контроль (без обробки); 2) Ранкона 15, м.е., 1,2 л/т; 3) Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т; 4) Цеовіт Зернові, 1 л/т; 5) Фертігрейн старт, 1 л/т; 6) Ранкона 15, м.е., 1,2 л/т + Цеовіт Зернові, 1 л/т; 7) Ранкона 15, м.е., 1,2 л/т + Фертігрейн старт, 1 л/т; 8) Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т + Цеовіт Зернові, 1 л/т; 9) Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т + Фертігрейн старт, 1 л/т.

Польові досліди закладали по попереднику соя згідно з загальноприйнятими методиками.

Норма висіву – 5 млн. схожих насінин на 1 га. Облікова площа ділянки – 10,3 м2, повторність досліду – чотириразова. Ґрунт дослідного поля, де проводили досліди, чорнозем типовий і має таку агрохімічну характеристику: вміст гумусу – 3,6–4,5%, гідролізованого азоту – 5,5–6,4 мг-екв/100 г ґрунту, рухомого фосфору – 19,0–27,1 мг/100 г ґрунту і обмінного калію – 11,2–18,0 мг/100 г ґрунту, ступінь насичення основами 86,2–94,4%, сума поглинутих основ – 23,1–28,6 мг-екв/100 г ґрунту, рН сольове – 5,3–6,4. Агротехніка в дослідах загальноприйнята для умов правобережного Лісостепу України.

У лабораторних умовах у обробленого насіння визначали активність кільчення за методикою М.М. Макрушина, енергію проростання, лабораторну схожість, масу 1000 насінин – за ДСТУ 4138-2002, довжину колеоптиле та кількість зародкових корінців – методом морфологічної оцінки паростків. Облік урожаю проводили після обмолоту ділянок комбайном «Сампо – 130» з перерахунком на стандартну вологість (14%). Дані врожайності та результати лабораторних досліджень обробляли методом дисперсійного аналізу.

Результати. В середньому за роки досліджень (2012-2014) на варіанті передпосівної обробки насіння протруйниками Ранкона 15 м.е., 1,2 л/т і Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т врожайність сорту Елегія миронівська підвищувалася на 0,26-0,30 т/га, Сімкода миронівська - на 0,21-0,26 т/га в порівнянні з варіантом без обробки. При обробці насіння мікродобривами Цеовіт Зернові, 1 л/т і Фертігрейн старт, 1 л/т врожайність сортів зростала відповідно на 0,24-0,25 т/га і 0,18-0,22 т/га. Найбільшу врожайність сорти Елегія миронівська (3,55-3,59 т/га) і Сімкода миронівська (3,37-3,44 т/га) формували при обробці насіння протруйниками разом з мікродобривами. Така обробка підвищувала і масу 1000 насінин. Найбільш ефективною виявилася обробка насіння протруйником фунгіцидно-інсектицидної дії Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т разом з мікродобривом Фертігрейн старт, 1 л/т. Передпосівна обробка насіння пшениці м'якої ярої протруйниками і мікродобривами сприяла формуванню в потомстві насіння з високою енергією проростання, лабораторною схожістю, більшою довжиною колеоптиле і кількістю зародкових корінців.

Висновки. Результати експериментальних досліджень щодо ефективності передпосівної обробки насіння протруйниками та мікродобривами підтвердили  доцільність її проведення як для товарних, так, особливо, і для насінницьких посівів. Високоефективною виявилась передпосівна обробка насіння пшениці м’якої ярої протруйником фунгіцидно-інсектицидної дії Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т в поєднанні з мікродобривом Фертігрейн старт, 1 л/т.


Ключові слова


пшениця яра; протруйники; мікродобрива; посівні якості насіння; врожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Gorban R. Successful seed treatment – a simple solution to fulfill crop potential. Agronom – Agronomist. 2013; 1: 102-103.

Vlasyk OS. The efficiency of fungicides. Karantyn i zakhyst roslyn – Quarantine and Plant Protection. 2004; 10: 12-13.

Retman SV, Shevchuk OV. Time to protect seeds. Nasinnytstvo – Seed Production. 2005; 3: 4-7.

Babaiants OV. High efficiency of fungicidal preparations for seed dressting – a reliable protection for future crops. Agronom – Agronomist. 2005; 3: 46.

Kovalyshyna HM, Murashko LA, Kovalyshyn AB. Farmfulness of Fusarium head blight. Karantyn i zakhyst roslyn – Quarantine and Plant Protection). 2009; 1: 9-10.

Babaiants O. Lamardor – the guarantee of healthy seeds and crop of spiked cereals. Propozytsiia – Proposition. 2007; 9: 84-86.

Petrenkova VP, Markova TYu. The sowing quality of seeds depending on damage by pests. The State and Prospects of Seed Production in Ukraine. Proceedings of All-Ukrainian scientific and practical conference. October 19-20, 2004. Kharkiv; 2004. P. 104-105.

Sekun MP. The Eurygaster integriceps bug. Kyiv: Svit, 2002. 24 p.

Kavunets VP, Siroshtan AA, Holosnyi PH, Malasai VM. Combine fungicide with insecticide. Nasinnytstvo – Seed Production. 2007; 3: 7-9.

Dospekhov BA. Methods of the Field Experiments (with the Fundamentals of Statistical Processing of Study Results). Moscow: Agropromizdat. 1985. 351 p.

Makrushin NM. Ecological Bases of Industrial Seed Production of Cereal Crops. Moscow: Agropromizdat; 1988. 280 p.

DSTU 4138-2002. Crop Seeds. Methods for Determining Quality. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy; 2003. 173 p.

Methods for Determining Seed Vigor. Moscow; 1983. 14 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Горбань Р. Вдале протруювання – просте рішення розкриття потенціалу культури / Р. Горбань // Агроном. – 2013. – № 1. – С. 102–103.

2. Власик О.С. Ефективність фунгіцидів / О.С. Власик // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 10. – С. 12–13.

3. Ретьман С.В. Час протруїти насіння / С.В. Ретьман, О.В. Шевчук // Насінництво. – 2005. – № 3 (51). – С. 4–7.

4. Бабаянц О.В. Висока ефективність фунгіцидних препаратів протруювачів насіння – надійний захист майбутнього врожаю / О.В. Бабаянц // Агроном. – 2005. – № 3. – С. 46.

5. Ковалишина Г.М. Шкодочинність фузаріозу колосу / Г.М. Ковалишина, Л.А. Мурашко, А.Б. Ковалишин // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 1. – С. 9–10.

6. Бабаянц О. Ламардор – гарант здорового насіння та врожаю зернових колосових / О. Бабаянц // Пропозиція. – 2007. – № 9. – С. 84–86.

7. Петренкова В.П. Посівні якості насіння в залежності від пошкодження шкідниками / В.П. Петренкова, Т.Ю. Маркова // Стан та перспективи розвитку насінництва в Україні: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 жовтня 2004 р., Харків. – Х., 2004. − С.104−105.

8. Секун М.П. Шкідлива черепашка / М.П. Секун. – К.: Світ, 2002. − 24 c.

9. Разом з фунгіцидом – інсектицид / [В.П. Кавунець, А.А. Сіроштан, П.Г. Голосний, В.М. Маласай] // Насінництво. – 2007. – № 3. – С. 7–9.

10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов; М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

11. Макрушин Н.М. Экологические основы промышленного семеноводства зерновых культур/ Н.М. Макрушин; М.: Агропромиздат, 1988.– 280 с.

12. ДСТУ 4138–2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методика визначення якості. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с.

13. Методика определения силы роста семян. – М., 1983. – 14 с.
ISSN 2518-7910