Тенденції у сегментуванні посівних площ пшениці ярої за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області

А. А. Бабич-Побережна, М. С. Побережний

Анотація


Мета і задачі досліджень – визначити стан та тенденції у величині сегментів вітчизняних та зарубіжних сортів пшениці ярої як за їх кількістю, так і за площами посіву, а також виявити сорти пшениці ярої, які є лідерами за попитом на аграрному ринку Вінниччини,  та їх оригінаторів, оцінити динаміку процесів, що відбуваються.

Матеріал і методика досліджень. Інформаційна база дослідження дані Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області. Вивчали сортовий склад пшениці ярої, зокрема посівні площі, як економічний показник, що комплексно характеризує поточний стан співвідношення попиту сільськогосподарських товаровиробників і пропозиції як на споживчому (на товарне зерно пшениці ярої), так і на виробничому (на насіннєвий матеріал) ринках. Використано системний підхід, економіко-статистичний метод, а також аналітичний, співставлення та експертних оцінок.

Результати. На ринку пшениці ярої у Вінницькій області спостерігалося зниження попиту споживачів на цю культуру і зменшення її площ. Зростаюча конкуренція зумовила зменшення кількості сортів, що висіваються, на 8 найменувань, в тому числі вітчизняних - на 5, зарубіжних - на 3.

Серед сортів пшениці ярої сегмент вітчизняних  в регіоні характеризувався великою кількістю — в середньому за період дослідження 13 найменувань (72,2% від загальної кількості), які займали меншу частку площ (46,4%). Сегмент зарубіжних сортів складався з меншої кількості найменувань (5, або 27,8%), однак вони займали більшу частину площ (53,6%).

Збільшився попит на сорти пшениці ярої зарубіжної селекції, отже зросли площі під ними (на 202,3 га) і, відповідно, зменшилися під сортами вітчизняної селекції (на 4,8 тис. га). Це зумовило зменшення частки вітчизняних сортів в загальних площах пшениці ярої (з 49,5 до 35,1%) і збільшення - зарубіжних сортів (з 50,5 до 64,9%). Встановлено, що у Вінницькій області зменшення площ пшениці ярої сталося саме в сегменті вітчизняних сортів.

Висновки. На ринку пшениці ярої у Вінницькій області спостерігалося зниження попиту споживачів на неї, а відповідно й площ посіву цієї культури (на 4,6 тис. га, або на 20,9%). Зростаюча конкуренція зумовила зменшення кількості вирощуваних сортів на 8 найменувань, у тому числі вітчизняних сортів на 5, зарубіжних – на 3.

Сегмент вітчизняних сортів пшениці ярої у регіоні характеризувався більшим набором сортів (у середньому за період дослідження 13 найменувань, або 72,2%), але займав меншу частку площ (46,4%). Сегмент зарубіжних сортів у середньому складався з меншої кількості сортів (5 найменувань, або 27,8%), але займав більшу частину площ (53,6% у середньому за 2011–2014 рр.).

Спостерігалася тенденція до збільшення попиту на сорти пшениці ярої зарубіжної селекції і зростання площ під ними (на202,3 га) та, відповідно, зменшення – під сортами вітчизняної селекції (на 4,8 тис. га). Це зумовило зменшення частки вітчизняних сортів у загальних площах пшениці ярої (з 49,5% до 35,1%) та збільшення – зарубіжних сортів (з 50,5 до 64,9%). Встановлено, що у Вінницькій області площі пшениці ярої зменшились саме у сегменті вітчизняних сортів.

Таким чином, у середньому за період дослідження (2011–2014 рр.) за кількістю переважали сорти пшениці ярої вітчизняної селекції, за посівними площами – сорти зарубіжної селекції. Збільшився сегмент площ зарубіжних сортів, зменшився – сегмент вітчизняних сортів. Отже, тепер на аграрному ринку Вінниччини зростає сегмент зарубіжних сортів пшениці ярої, площі його збільшуються порівняно із сегментом вітчизняних сортів-конкурентів, хоча іноземних сортів, що тепер висіваються, вдвічі менше порівняно із загальною кількістю вітчизняних сортів.


Ключові слова


пшениця яра; сорти; площа посіву; Вінницька область; вітчизняна селекція; зарубіжна селекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Shеlеpоv VV, Gavrіlyuk NN, Vеrgunоv VA. Wheat: Biology, Breeding, Morphology, Seed Production.Kiev: Lоgоs; 2013. 498 p.

Kavunets VP, Kochmarskyi VS. Winter Wheat Seed Production. Myronivka; 2011. 319 p.

Vlasenko VA, Kochmarskyi VS, Koliuchyi VT, Kolomiiets LA, Khomenko SO, Solona VYо. Breeding Evolution of Myronivka Wheats. Myronivka. 2012. 330 p.

Kоchmarskyi VS, Khоmеnkо SО, Sоlоna VYo. Spring wheat bred at the V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS. Nasіnnytstvо – Seed Production. 2014; 12: 16-20.

Babych-Poberezhna AA, Susha SK, Samokhval TP, Zadorozhna ІS, Voronetska ІS, Sprynchuk NA, Korniichuk GV, Kravchuk OO, Aleskerova YuV, Illich NS, Opanasenko HV, Poberezhnyi MS, Tkachuk DA. Transfer of Innovations of Institute of Feed Research and Agriculture of Podillia in Agriculture Industrial Complex. Monograph. Vіnnytsia: TОV Vydavnytstvо-drukarnia Dіlо; 2015. P. 47-49, 261-263.

Babych-Poberezhna AA, Susha SK, Samokhval TP, Zadorozhna ІS, Voronetska ІS, Sprynchuk NA, Korniichuk GV, Kravchuk OO, Opanasenko GV, Illich NS, Poberezhnyi MS, Tkachuk DA. Marketing Review of the Market of Iinnovative Product of Institute of Feed Research and Agriculture of Podillia in System of Transfer of Innovations in Agriculture Industrial Complex. Monograph. Vіnnytsia: TОV Vydavnytstvо-drukarnia Dіlо; 2015. P. 45-48, 107-109.

Babych-Pоbеrеzhna AA, Susha SK, Zadorozhna IS, Sprynchuk NA, Illich NS, Opanasenko HV, Pоbеrеzhnyi MS. Marketing research of high technology product in system of transfer innovations in Agriculture Industrial Complex. Kоrmy і Kоrmоvyrоbnytstvо – Feeds and Feed Production. 2015; 80: 207-213.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шелепов В.В. Пшеница: биология, селекция, морфология, семеноводство: [монография] / В.В. Шелепов, Н.Н. Гаврилюк, В.А. Вергунов; ред.: В.В. Шелепов. – К.: Логос, 2013. – 498 c.

2. Кавунець В.П. Насінництво пшениці озимої / В.П. Кавунець, В.С. Кочмарський; за ред. канд. с.-г. наук В.П.Кавунця. – Миронівка, 2011. – 319 с.

3. Селекційна еволюція миронівських пшениць / В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, В.Т. Колючий [та ін.]. – Миронівка, 2012. – 330 с.

4. Кочмарський В.С. Яра пшениця селекції Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН / В.С. Кочмарський, С.О. Хоменко, В.Й. Солона // Насінництво. – 2014. – № 12. – С. 16–20.

5. Трансфер інновацій Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в АПК: Монографія / А.А. Бабич-Побережна, С.К. Суша, Т.П. Самохвал [та ін.]; за ред. А.А. Бабич-Побережної. – Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня «Діло», 2015. – С. 47–49, 261–263.

6. Маркетинговий огляд ринку інноваційного продукту Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в системі трансферу інновацій в АПК: Монографія / А.А. Бабич-Побережна, С.К. Суша, Т.П. Самохвал [та ін.]; за ред. А.А. Бабич-Побережної. – Вінниця  ТОВ «Видавництво-друкарня «Діло», 2015. – С. 45–48, 107–109.

7. Маркетингове дослідження ринку наукоємного продукту в системі трансферу інновацій в АПК / А.А. Бабич-Побережна, С.К. Суша, М.С. Побережний [та ін.] // Корми і кормовиробництво. – 2015. – Вип. 80. – С. 207–213.

ISSN 2518-7910