Гомеостатичність та селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої ярої для умов Лісостепу України

С. О. Хоменко, І. В. Федоренко, М. В. Федоренко

Анотація


Мета досліджень – оцінити та виділити колекційні зразки пшениці м’якої ярої за високим адаптивним потенціалом для залучення в наукові програми як вихідний матеріал.

Матеріал та методика. Дослідження 70 колекційних зразків пшениці м’якої ярої проводили упродовж 2014–2016 рр. у лабораторії селекції ярої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України. Сівбу проводили в оптимальні строки на дослідних полях селекційної сівозміни сівалкою СКС-6-10 у триразовій повторності. Облікова площа ділянки – 1 м2. Сорт-стандарт Елегія миронівська висівали через кожні 25 номерів. Показник гомеостатичності (Hom) та селекційну цінність (Sc) визначали за формулами В.В. Хангільдіна. Статистичні показники: середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення, розмах варіювання, коефіцієнт варіації – обчислювали за Б.А. Доспєховим. 

Результати. Метеорологічні умови в період досліджень відрізнялись контрастністю, що дозволило оцінити зразки пшениці м'якої ярої на адаптивність і виділити кращі серед них. Колекційні зразки мали різну реакцію за врожайністю на зміну умов року вирощування. Оцінка найкращих зразків на гомеостатичність, тобто здатність генотипу зменшити до мінімуму наслідки впливу несприятливих умов навколишнього середовища в різні періоди росту та розвитку рослин, дає підстави стверджувати, що найбільш гомеостатичними в різних умовах вирощування виявилися зразки: Алтайськая 100 (RUS), Любава, Судариня (BLR), Еритроспермум 12-36, Еритроспермум 14-62 (УКР). Значення показника Sc (475,1-542,3) підтверджує їх підвищену селекційну цінність.

Висновки. У результаті проведених досліджень за високим рівнем гомеостатичності та селекційної цінності виділено колекційні зразки пшениці м’якої ярої: Алтайская 100 (RUS), Любава, Сударыня (BLR), Еритроспермум 12-36, Еритроспермум 14-62 (UKR) та ін., які є цінним вихідним матеріалом для селекції даної культури за цими показниками. 


Ключові слова


пшениця м’яка яра; зразки; урожайність; гомеостатичність; селекційна цінність

Повний текст:

PDF

Посилання


Korchinskiy AA, Linchevskiy AA, Orlyuk AP. Breeding and genetic principles of modeling wheat and barley varieties for adaptability to agro-ecological conditions of cultivation and growing technologies. Scientific Researches and Realization of Crop Potential. Kyiv: Agrarna Nauka; 1999. P. 148-154.

Litun PP, Kolomatskaya VP, Belkin AA, Sadovoy AA. Genetics of Quantitative Traits and Breeding-Oriented Analyses in Plant Breeding. Kharkiv: Plant Production Institute nd. a. V.Ya. Yuriev; 2004. 134 p.

Iodkovskyi VZ. Study of homeostaticity of bread spring wheat varieties. Selektsiia i nasinnytstvo – Plant Breeding and Seed Production. 1999; 82: 48-55.

Burdeniuk-Tarasevych LA, Dubova OA, Khakhula VS. Evaluation of adaptive capacity of bread winter wheat under environments of Forest-Steppe ofUkraine. Selektsiia i nasinnytstvo – Plant Breeding and Seed Production. 2012; 101: 3-11.

Manko KM,MuzafarovNM, Tsekhmeistruk MH. Ecological plasticity of modern varieties of spring barley depending on nutrition backgrounds. Selektsiia i nasinnytstvo – Plant Breeding and Seed Production. 2012; 101: 264-271.

Marukhniak AYa, Datsko AO, Marukhniak HI. Adaptability and stability of oat variety samples on grain quality indicators. Selektsiia i nasinnytstvo – Plant Breeding and Seed Production. 2010; 98: 106-115.

Khangildin VV, Litvinenko NA. Homeostaticity and adaptability of winter wheat varieties. Nauchno-tekhnicheskiy Biulleten VSGI.Odessa. 1981; 39: 8-14.

Dospekhov BA. Methods of the Field Experiments (with the Fundamentals of Statistical Processing of Study Results).Moscow: Agropromizdat; 1985. 351 р.

Selyaninov GT. Technique of agricultural characteristics of climate. Global Agroclimatic Guide. Leningrad-Moscow; 1937. P. 5-29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Корчинский А.А. Селекционно-генетические принципы моделирования сортов пшеницы и ячменя на адаптивность к агроэкологическим условиям выращивания и технологиям возделывания / А.А. Корчинский, А.А. Линчевский, А.П. Орлюк // Наукові розробки і реалізація потенціалу сільськогосподарських культур. – К.: Аграрна наука, 1999. – С. 148–154.

2. Генетика макропризнаков и селекционно-ориентированные генетические анализы в селекции растений: учеб. пособие / [П.П. Литун, В.П. Коломацкая, А.А. Белкин, А.А. Садовой]. – Х., 2004. – 134 с.

3. Іодковський В.З. Вивчення гомеостатичності сортів ярої пшениці / В.З. Іодковський // Селекція і насінництво. – 1999. – Вип. 82. – С. 48–55.

4. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Оцінка адаптивної здатності сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України / Л.А. Бурденюк-Тарасевич, О.А. Дубова, В.С. Хахула // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 101. – С. 3–11.

5. Манько К.М. Екологічна пластичність сучасних сортів ячменю ярого залежно від фонів живлення / К.М. Манько, Н.М. Музафаров, М.Г. Цехмейструк // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 101. – С. 264–271.

6. Марухняк А.Я. Адаптивність і стабільність сортозразків вівса за показниками якості зерна / А.Я. Марухняк, А.О. Дацько, Г.І. Марухняк // Селекція і насінництво. – 2010. – Вип. 98. – С. 106–115.

7. Хангильдин В.В. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы / В.В. Хангильдин, Н.А. Литвиненко // Науч.-техн. бюл. ВСГИ. – Одесса, 1981. – Вып. 39. – С. 8–14.

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

9. Селянинов Г.Т. Методика сельскохозяйственной характеристики климата / Г.Т. Селянинов // Мировой агроклиматический справочник. – Л.-М., 1937. – С. 5–29.

ISSN 2518-7910