DOI: https://doi.org/10.31073/mvis201908-03

Урожайні властивості насіння пшениці м’якої озимої залежно від морфотипів зародків і впливу на них гідротермічних умов та попередників

A. A. Siroshtan, V. P. Kavunets, L. I. Ilchenko

Анотація


Мета. Визначити морфотипи зародків у насіння різних сортів пшениці озимої миронівської селекції та їх залежність від гідротермічних умов року і попередників. Методика. Дослідження проводили у 2016–2018 рр. на сортах озимої пшениці МІП Валенсія, МІП Вишиванка, МІП Княжна, Миронівська слава, Трудівниця миронівська, вирощених по попередниках сидеральний пар (гірчиця) і соя. Агротехніка в досліді загальноприйнята для зони. Для аналізу із середнього зразка насіння (не менше 300 шт.) відбирали 200 насінин, які розділяли на фракції за морфотипами зародків, підраховували їх кількість і визначали відсоток кожної з них. Для визначення гідротермічних умов використано дані агрометеостанції Миронівка. Результати. У роки досліджень відмічено значне відхилення кількості опадів та температури повітря від середньої багаторічної в окремі періоди вегетації пшениці озимої. Найбільшу частку насіння з ІІ типом зародка (вищий бал продуктивності) по обох попередниках формував сорт МІП Вишиванка (40 %). Оцінка врожайних властивостей насіння досліджуваних сортів становила 78,6 бала по сидеральному пару та 75,8 бала по попереднику соя. Найменшу частку насіння з ІІ типом зародка (28 % по сидеральному пару і 26 % – по попереднику соя) мав сорт МІП Валенсія (оцінка врожайних властивостей насіння – 69,1 і 66,0 балів відповідно). Щодо впливу попередників на формування морфотипів зародків у насіння досліджуваних сортів суттєвої різниці не виявлено, лише відмічено збільшення на 1,8 % частки насіння з ІІ типом зародка по сидеральному пару. Гідротермічні умови року вирощування насіння впливали на морфотипи зародків більшою мірою на відміну від попередників. Так, у середньому по роках найбільшу частку насіння з ІІ типом зародка було сформовано у більш сприятливому 2018 р. (36,4 %), а найменшу – у менш оптимальному 2017 р. (31,2 %). Висновки. Врожайні властивості насіння визначаються морфотипом зародків. Частка насіння з ІІ типом зародка більше залежить від сортових особливостей і умов року, менше – від попередника. Результати аналізу насіння за морфотипами зародків слід використовувати для вибору оптимальних режимів зерноочисної техніки, а також відбору партій більш урожайного насіння для сівби

Ключові слова


пшениця м’яка озима; сорти; насіння; морфотипи зародків

Повний текст:

PDF

Посилання


Havryliuk, M. M. (2004). Fundamentals of Modern Seed Production. Kyiv: NSC IAE. [in Ukrainian]

Kuleshov, N. N. (1963). Agronomic Seed Science. Moscow: Sel’khozizdat. [in Russian]

Shevchenko, V. T. (1978). Method for determining yield properties of bread wheat seeds by embryo development features. Voroshilovgrad: N.p. [in Russian]

Shevchenko, V. T. (1970). Types of bread wheat embryos in relation to variety and growing conditions. Bulletin of Agricultural Science, 3, 21–26. [in Russian]

Shevchenko, V. T. (1974). Morphological and biological studies of bread wheat embryos in the light of doctrine on differences in seed quality. In Seed Biology and Technology (pp. 209–210). Khar’kov: N.p. [in Russian]

Kindruk, M. O. (2003). Seed Growing and Seed Science of Grain Crops. Kyiv: Ahrarna Nauka. [in Ukrainian]

Kochmarskyi, V., Kavunets, V., Siroshtan, A., & Malasai, V. (2012). Let us predict yield properties of winter wheat seeds for embryo morphotypes. Grain and Bread, 1, 35–37. [in Ukrainian]

Makrushin, N. M. (1986). Heterospermia and its use in breeding and seed science. Agricultural Biology, 5, 3–12. [in Russian]

Kavunets, V. P., & Kochmarskyi, V. S. (2011). Seed Growing of Winter Wheat. Myronivka: N.p. [in Ukrainian]

Vyshnevskyi, V. V., Kindruk, M. O., Pavliuchenko, S. O., & Vyshnevska, A. M. (2012). Optimization of internal control of winter wheat seed growing. Ukrainian Farmer’s Manual, 2, 64–66. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гаврилюк М. М. Основи сучасного насінництва. Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. 256 с.

 

2. Кулешов Н. Н. Агрономическое семеноведение. Москва : Сельхозиздат, 1963. 304 с.

 

3. Шевченко В. Т. Методика определения урожайных свойств семян мягкой пшеницы по признакам развития зародышей. Ворошиловоград : [б. и.], 1978. 20 с.

 

4. Шевченко В. Т. Типы зародышей мягкой пшеницы в связи с сортовой принадлежностью и условиями выращивания. Вестник сельскохозяйственной науки. 1970. № 3. С. 21–26.

 

5. Шевченко В. Т. Морфолого-биологические исследования зародышей мягкой пшеницы в свете учения о разнокачественности семян. Биология и технология семян. Харьков : [б. и.], 1974. С. 209–210.

 

6. Кіндрук М. О. Насінництво й насіннєзнавство зернових культур. Київ : Аграрна наука, 2003. 240 с.

 

7. Кочмарський В., Кавунець В., Сіроштан А., Маласай В. Спрогнозуємо врожайні властивості насіння озимої пшениці за морфотипами зародків. Зерно і хліб. 2012. № 1 (65). С. 35–37.

 

8. Макрушин Н. М. Гетероспермия и её использование в селекции и семеноведении. Сельскохозяйственная биология. 1986. № 5. С. 3–12.

 

9. Кавунець В. П., Кочмарський В. С. Насінництво пшениці озимої. Миронівка : [б. в.], 2011. 318 с.

 

10. Вишневський В. В., Кіндрук М. О., Павлюченко С. О., Вишневська А. М. Оптимізація внутрішньогосподарського контролю вирощування насіння озимої пшениці. Посібник українського хлібороба. 2012. Т. 2. С. 64–66.
ISSN 2518-7910