Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої 2. Показники якості борошна

І. В. Правдзіва, Н. В. Василенко, Г. Б. Вологдіна, Н. П. Замліла, В. Т. Колючий

Анотація


Мета досліджень – визначити вплив генотипу, умов року вирощування та попередника на якість борошна (показник седиментації, вміст білка, «сирої» клейковини та її якість) нових сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції, що проходять державне сортовипробування.

Умови, матеріал та методика досліджень. Дослідження проводили у 2012–2014 рр. на полях селекційної сівозміни Миронівського інституту пшениці (МІП) після попередників сидеральний пар (гірчиця) і кукурудза на силос з новими сортами пшениці м’якої озимої головного конкурсного випробування лабораторії селекції озимої пшениці Грація миронівська, МІП Вишиванка, МІП Дніпрянка, Трудівниця миронівська (стандарт – сорт Подолянка). Розміщення ділянок систематичне, повторність чотириразова, облікова площа 10 м2. Показники якості борошна визначали за загальноприйнятими методиками. Статистичну обробку даних проводили за методами описової статистики і дисперсійного аналізу трифакторного досліду.

Результати. Вплив генотипу на показник седиментації був досить істотним (41%), погодних умов року і попередника - менше (18 і 19% відповідно). Найвищий середній показник седиментації формував сорт МІП Вишиванка (53,8 мл).

На вміст білка в борошні нових сортів істотно впливали умови року (57%) і попередники (26%), генотип - незначно (5%), але достовірно (p≤0,05). Найвищий середній вміст білка відзначено у сортів Грація миронівська і МІП Дніпрянка (14,6 і 14,3% відповідно).

Вплив генотипу і попередника на вміст сирої клейковини в борошні був досить істотним (31 і 48% відповідно), а вплив погодних умов року - несуттєвим. Найбільш високий середній вміст сирої клейковини формував сорт Грація миронівська (28%).

Виявлено істотну залежність індексу деформації клейковини досліджуваних сортів від генотипу (81%), досить істотну - від умов року (14%) і незначну - від попередників. Стабільністю середнього показника ІДК характеризувалися сорти МІП Вишиванка і Подолянка (перша група якості клейковини), а також сорт Грація миронівська (друга).

Висновки. 1. За результатами досліджень виявлено достовірно суттєвий вплив фактору генотипу сорту на показники якості борошна (а саме, на індекс деформації клейковини, вміст сирої клейковини та показник седиментації) в умовах Лісостепу України. Тому селекціонер повинен враховувати, насамперед, дані показники.

2. Вміст білка у борошні більшою мірою визначається умовами вирощування.

3. Виявлено істотний вплив попередників на представлені показники якості борошна (окрім ІДК).

4. Попередник гірчиця сприяє накопиченню більшого вмісту білка та сирої клейковини, а попередник кукурудза на силос позитивно впливає на якість клейковини.


Ключові слова


пшениця м’яка озима; фактор впливу; рік; сорт; попередник; показники якості борошна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Larchenko KA, Morgun BV. Wheat grain quality traits and methods of their improvement. Fiziologiia i Biokhimiia Kul’turnykh Rastrenii –– Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants. 2010; 42(6): 463-474.

Kirian VM. Assessment of the source material of winter wheat by grain quality characters. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Agrarnoi Akademii – Bulletin ofPoltavaStateAgrarianAcademy. 2010; 2: 35-40.

Sozinov AA, Kozlov VG. Improvement of Winter Wheat Grain Quality.Moscow: Kolos; 1970. 134 p.

Usova ZV,PanchenkoIA.The level of wheat quality parameters of bread winter wheat as a result of interaction of high molecular glutenin subunits. Selektsiia i Nasinnytstvo – Plant Breeding and Seed Production.. 2010; 98: 153-161.

Vasylenko NV, Pravdziva IV, Vologdina GB, Zamlila NP, Koliuchyi VT. Factors influenced on grain and flour quality of new varieties of bread winter wheat. 1. Physical characteristics of grain quality. Myronivka Bulletin; 2016; 2: 214-225.

Fedin AM. Methodology of State Strain Testing of Crops.Moscow; 1988. 122 p.

Methods of State Scientific and Technical Examination of Plant Varieties. Methods for Determining Quality of Crop Production. Ed. by Tkachyk SO. Vinnytsia: Nilan-LTD; 2015. 160 p.

Little TM, Hills FJ. Agricultural Experimentation: Design and Analysis; transl. from English by B.D. Kiryushin.Moscow: Kolos; 1981. 320 p.

Barabolia OV. Formation of durum wheat grain quality, harvesting terms and methods. Visnyk Poltavskoi Derzhavnoi Agrarnoi Akademii – Bulletin ofPoltavaStateAgrarianAcademy. 2012; 1: 60-64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ларченко К.А. Ознаки якості зерна пшениці та методи їх поліпшення / К.А. Ларченко, Б.В. Моргун // Физиология и биохимия культ. растений. – 2010. – Т. 42, № 6. – С. 463–474.

2. Кір’ян В.М. Оцінка вихідного матеріалу пшениці озимої за ознаками якості зерна / В.М. Кір’ян // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 35–40.

3. Созинов А.А. Повышение качества зерна озимых пшениц / А.А. Созинов, В.Г. Козлов. – М.: Колос, 1970. – 134 с.

4. Усова З.В. Рівень показників якості зерна пшениці озимої м’якої як результат взаємодії субодиниць високомолекулярних глютенінів / З.В. Усова, І.А. Панченко // Селекція і насінництво. – 2010. – Вип. 98. – С. 153–161.

5. Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої. 1. Фізичні показники якості зерна / Н.В. Василенко, І.В. Правдзіва, Г.Б. Вологдіна, Н.П. Замліла, В.Т. Колючий // Миронівський вісник. – 2016. – Вип. 2. – С. 214–225.

6. Федин А.М. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / А.М. Федин. – М., 1988. – 122 с.

7. Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва / За ред. Ткачик С.О. – 4-те вид., випр. і доп. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 160 с.

8. Литтл Т. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и анализ / Т. Литтл, Ф. Хиллз; пер. с англ. Б.Д. Кирюшина, под. ред. и с предисл. Д.В. Васильевой. – М.: Колос, 1981. – 320 с.

9. Бараболя О.В. Формування якості зерна пшениці твердої ярої, строки та способи її збирання / О.В. Бараболя // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 1. – С. 60–64.

ISSN 2518-7910